Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 6. Mai 2020

00:57  Übersterblichkeit mortality displacement
01:12  Parametereinstellung parameter setting
01:13  Ehrenpforte triumphal arch
01:24  Wasserdüsen-Webmaschine water-jet weaving machine
01:39  Dafür nicht! You are welcome!
01:45  etw. verschlingen to entwine sth.
02:47  Kontrollparameter control parameter
02:48  Populationsparameter population parameter
03:45  Triumphtor triumphal gate
03:48  Memoire memoir
03:48  keinen Finger breit entgegenkommen to not budge an inch
04:01  aufgequollen bloated
05:22  am eigenen Leib first-hand / firsthand
06:06  Crackhöhle crack den
06:06  Straßenachse road axis
06:07  Prüfgegenstand test item
06:08  Augustusbogen Arch of Augustus
06:09  Tuilerienpalast Tuileries Palace
06:09  Siegestor Victory Gate
06:10  etw. posteditieren to post-edit sth.
06:49  We Steal Secrets: Die WikiLeaks-Geschichte We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks
07:16  Systemeinheit system unit
07:17  Packsystem packing system
07:17  Steuerungsgröße control parameter
07:18  Hurst-Parameter Hurst parameter
07:19  Parameterabschätzung parameter estimation
07:34  Nachfragerückgang decline in demand
07:39  Gauß-Verteilung Gaussian distribution
07:39  Gauß'sche Verteilung Gaussian distribution
07:51  Pistenchef slope manager
08:40  Es kümmert mich einen Dreck! I don't give a fiddler's damn.
09:32  milchsaures Gemüse lactic acid vegetables
09:35  Sezierraum dissecting room
11:20  Gradienten-Elution gradient elution
11:29  Astrograf astrograph
11:30  Astrograph astrograph
11:30  Astrograph astrographic camera
11:31  Astrograf astrographic camera
14:29  Doppelastrograf double astrograph
14:29  Doppelastrograph double astrograph
14:30  Männer maledom
14:30  Nuclear Star Cluster nuclear star cluster
14:30  Supersternhaufen super star cluster
14:32  Leibschüssel bedpan
15:31  mit stockender Stimme with a catch in one's voice
16:21  lombardisch Lombardian
16:51  Vorsäule precolumn
16:58  Amslergitter Amsler grid
16:58  Chromatographiesäule chromatography column
18:00  leer ausgehen to get the shaft
19:04  Äquivalenzpunkt equivalence point
19:31  Nonsens bull cookies
19:39  Zifferblattfuß dial foot
21:17  Chefchemiker head chemist
21:18  Schmelzaufschluss fusion
21:20  etw. füllen to pack sth.
21:22  Zifferblattfüßchen dial foot
21:22  Zifferblattfüße dial feet
21:24  hochtönend highfaluting
21:27  Stielporlinge polypores
21:48  Vertriebsaktivität sales activity
22:00  Vertriebsaktivitäten distribution activities
22:09  Ableismus ableism
22:32  Partikeldichte particle density
23:39  jdn./etw. immortalisieren to immortalise sb./sth.
23:39  jdn./etw. immortalisieren to immortalize sb./sth.

Weitere Sprachen

02:42  DE-FR   denkend pensant
02:43  DE-FR   Übertragbarkeit contagiosité
02:44  DE-FR   Herrscherin dominatrice
05:16  EN-PL   star cluster gromada gwiadz
05:17  EN-PL   root cap czapeczka korzenia
05:38  EN-FR   to put the light / lights back on rallumer
05:41  EN-FR   mons veneris pénil
05:46  EN-FR   mons Venus pénil
05:47  EN-NL   voting behavior stemgedrag
05:47  EN-NL   voting behaviour stemgedrag
05:48  EN-NL   practice aanwending
05:48  EN-NL   application aanwending
05:51  DE-PL   Wurzelhaube czapeczka korzenia
05:57  DE-FR   Wurzelhaube coiffe (radiculaire)
06:05  DE-RO   jdn. an den Haaren ziehen a trage pe cineva de păr
06:37  DE-SQ   Versicherung sigurim
06:38  DE-SQ   Aristophanes Aristofani
06:39  DE-SQ   Widerspruch kundërshtim
06:58  DE-FI   Feindseligkeit vihamielisyys
07:02  DE-SQ   archaisch arkaik
07:02  DE-SQ   amphibisch amfib
07:02  DE-SQ   apathisch apatik
07:04  DE-SQ   Teppich tapet
07:08  DE-SQ   akustisch akustik
07:09  DE-SQ   bloß lakuriq
07:09  DE-SQ   nackend lakuriq
07:09  DE-SQ   Nacktheit lakuriqësi
07:16  DE-ES   polyedrisch poliédrico
07:19  DE-FI   Verdünnung laimennus
07:19  DE-FI   Wirksamkeit vaikuttavuus
07:19  DE-FI   Relevanz merkityksellisyys
07:20  DE-FI   Bedeutung merkityksellisyys
07:20  DE-FI   unzureichend vajanainen
08:02  DE-IS   rabenschwarz hrafnsvartur
08:05  EN-IS   rugby ruðningur
08:26  DE-IS   etw. planen að leggja drög að e-u
08:26  DE-IS   Geldprobleme fjárhagskröggur
08:26  DE-IS   Geldprobleme fjárkröggur
08:26  DE-IS   Kammerorchester kammersveit
08:26  DE-IS   Festessen veislumáltíð
08:27  DE-IS   Tiefdruckgebiet im Herbst haustlægð
08:28  DE-IS   Brustvergrößerung brjóstastækkun
08:28  DE-IS   Voreiligkeit fljótræði
08:28  DE-IS   Frauenfeindlichkeit kvenhatur
08:28  DE-IS   Frauenhass kvenhatur
08:28  DE-IS   Rückkauf endurkaup
08:28  DE-IS   überstanden yfirstaðinn
08:28  DE-IS   chronisch krónískur
08:28  DE-IS   Oppositionsführer stjórnarandstöðuleiðtogi
08:33  DE-FR   antiviral antiviral
08:34  DE-NO   offener Sternhaufen åpen stjernehop
08:38  DE-RO   Intensivmedizin anestezie și terapie intensivă
09:09  DE-FR   überlastet saturé
09:23  DE-FR   Vanilleschote gousse de vanille
09:43  EN-IS   vivid fjörugur
09:43  EN-RO   semiconductor semiconductor
09:44  EN-RO   trillion trilion
09:44  EN-RO   ball coi
09:44  DE-NO   paternalistisch paternalistisk
09:44  EN-NL   electoral behavior stemgedrag
09:44  EN-NL   electoral behaviour stemgedrag
09:46  EN-IS   underground organisation neðanjarðarsamtök
09:46  EN-IS   underground organization neðanjarðarsamtök
09:46  EN-IS   vascular system æðakerfi
09:55  EN-IS   execution aftaka
09:55  DE-FI   Kugelhaufen pallomainen tähtijoukko
09:55  EN-IS   touching hjartnæmur
09:55  EN-IS   involving heavy losses of lives mannskæður
10:09  DE-SV   Bach å
10:10  DE-SV   Kugelsternhaufen klotformig stjärnhop
10:10  DE-SV   Kugelsternhaufen klothop
10:10  DE-SV   Kugelhaufen klotformig stjärnhop
10:10  DE-SV   Kugelhaufen klothop
10:14  DE-SV   Zwetschke sviskon
10:15  DE-SV   Wasserball badboll
10:19  DE-RO   Rocksänger cântăreț de rock
10:19  DE-RO   Folksänger cântăreț de folk
10:19  DE-RO   Protorumänisch protoromână
10:19  DE-RO   Protorumänisch limba protoromână
10:21  DE-RO   Spielplatz teren de joacă
10:26  DE-FR   Hülse gousse
10:26  DE-FR   Kugelhaufen amas globulaire
10:27  DE-IS   jdn./etw. nachmachen að herma eftir e-m/e-u
10:27  DE-IS   etw. nachbilden að mynda eftir e-u
10:27  DE-IS   etw. nachprüfen að sannprófa e-ð
10:34  DE-FR   auf dem Papier sur le papier
10:42  DE-ES   Apoptose apoptosis
10:42  EN-ES   apoptosis apoptosis
10:46  EN-RO   with ease cu ușurință
10:48  EN-RO   to be up and about a se întrema
10:48  EN-RO   to be up and around a se întrema
10:55  EN-RO   (stage) production punere în scenă
10:56  DE-ES   Blumengeschäft floristería
10:57  EN-RO   party animal chefuitor înrăit
10:58  EN-RO   as you've never seen before ce n-a văzut Parisul
11:01  EN-RO   nudge dupac
11:01  EN-RO   blow dupac
11:01  EN-RO   whack dupac
11:04  EN-RO   trowel șpaclu
11:06  EN-RO   to meet one's Maker a-și da obștescul sfârșit
11:06  EN-RO   to bite the dust a-și da obștescul sfârșit
11:06  EN-RO   to kick the bucket a da ortul popii
11:08  EN-RO   to deconstruct a dezmembra
11:08  EN-RO   slide cadru
11:10  EN-RO   to be without a dime a nu avea nici o para chioară
11:11  DE-RO   offener Sternhaufen roi deschis
11:12  DE-RO   Kugelsternhaufen roi globular
11:12  DE-RO   Kugelhaufen roi globular
11:13  DE-RO   Sternassoziation asociație stelară
11:15  EN-RO   to do sth. just to tease a face ceva numai de-a dracului
11:19  DE-IS   etw. nachschlagen að fletta e-u upp
11:20  DE-IS   (etw.) nachschauen að gá (í e-ð / að e-u)
11:20  DE-IS   (etw.) nachsehen að hyggja að (e-u)
11:20  DE-IS   (etw.) nachsehen að líta eftir (e-u)
11:20  DE-IS   an etw. nagen að naga e-ð
11:20  DE-IS   etw. nachvollziehen að gera sér grein fyrir e-u
11:21  DE-SV   Teilstück skifte
11:22  EN-RO   to make an ass of oneself a se da în spectacol
11:24  EN-RO   parsing analiză sintactică
11:25  DE-RO   Leistenbruch hernie inghinală
11:47  DE-FR   futsch fichu
11:52  DE-FI   Sternassoziation tähtiassosiaatio
11:57  DE-PT   bürokratisch burocrático
11:57  DE-PT   Mittel- médio
12:10  DE-IS   etw. zusammenpressen að vöðla e-u (saman)
12:10  DE-IS   seinen Gang gehen að vinda fram
12:11  DE-IS   im Zuständigkeitsbereich von jdm. liegen að vera í verkahring e-s
12:11  DE-IS   jdm./etw. nachschauen að horfa á eftir e-m/e-u
12:15  DE-IS   (bei jdm.) (wegen etw. / ) nachfragen að spyrjast fyrir (um e-ð) (hjá e-m)
12:15  DE-IS   jdn. narren að ginna e-n
12:15  DE-IS   etw. nieten að hnoða e-ð
12:15  DE-IS   jdn./etw. etw. nennen að kalla e-n/e-ð e-ð
12:22  DE-IS   etw. nehmen að nota e-ð
12:38  DE-IS   etw. okkupieren að hertaka e-ð
12:38  DE-IS   etw. nehmen að nema e-ð brott
12:38  DE-IS   (jdn.) operieren að skera (e-n) upp
12:49  DE-IS   etw. ordnen að laga e-ð (til)
12:49  DE-IS   etw. ordnen að snyrta e-ð
12:52  DE-IS   etw. ordnen að haga e-u
12:52  DE-IS   (etw.) organisieren að skipuleggja (e-ð)
13:02  DE-IT   offener Sternhaufen ammasso aperto
13:02  DE-IT   Kugelsternhaufen ammasso globulare
13:02  DE-IT   Kugelsternhaufen ammasso chiuso
13:02  DE-IT   Kugelsternhaufen ammasso di alone
13:02  DE-IT   Kugelhaufen ammasso globulare
13:02  DE-IT   Kugelhaufen ammasso chiuso
13:02  DE-IT   Kugelhaufen ammasso di alone
13:07  DE-RO   jdn. vor vollendete Tatsachen stellen a pune pe cineva în fața unui fapt împlinit
13:21  DE-RO   Büroklammer agrafă de hârtie
13:22  DE-RO   Astrograf astrograf
13:22  DE-RO   Astrograph astrograf
13:22  DE-RO   Umrichter convertor
13:23  DE-RO   Automobilfabrik fabrică de automobile
13:23  EN-FI   open cluster avoin tähtijoukko
13:23  EN-FI   globular cluster pallomainen tähtijoukko
13:23  EN-FI   stellar association tähtiassosiaatio
13:23  DE-RO   Hörstörung tulburare auditivă
13:24  DE-RO   Hörstörung deficiență de auz
13:45  DE-IS   jdn. (für etw.) nominieren að tilnefna e-n (fyrir e-ð)
13:45  DE-IS   sich irgendwo niederlassen að setjast að einhvers staðar
13:46  DE-IS   jdn./etw. etw. nennen að nefna e-n/e-ð e-ð
13:46  DE-IS   (etw.) nachfüllen að fylla (e-ð) aftur
13:46  DE-IS   etw. nachfüllen að bæta (e-u) í
13:46  DE-IS   jdm. gefallen að hugnast e-m
13:46  DE-IS   knistern að skráfa
13:47  DE-IS   jdn./etw. mögen að líka e-r/e-ð
13:47  DE-IS   (über etw. ) murren að kvarta (yfir e-u)
13:48  DE-IS   sich (jdm.) (als etw. ) offenbaren að opinberast (e-m) (sem e-ð )
13:49  DE-IS   (jdm.) etw. offenbaren að opinbera (e-m) e-ð
13:49  DE-IS   etw. indizieren að byggja röðunarskrá á e-ð
13:49  DE-IS   etw. indizieren að byggja efnisskrá fyrir e-ð
13:50  DE-IS   sich (nach / an etw. ) orientieren að átta sig (eftir e-u)
13:51  DE-IS   etw. hinauswerfen að henda e-u út
13:54  DE-RO   Hitlerismus hitlerism
13:54  DE-RO   Suaheli limba swahili
13:55  DE-RO   Zwang coerciție
14:30  DE-IS   sich (jdm./etw.) nähern að nálgast (e-n/e-ð)
14:30  DE-IS   etw. pasteurisieren að gerilsneyða e-ð
14:55  DE-IS   (jdm./sich) etw. pudern að púðra (á e-m/sér) e-ð
15:05  DE-IS   sich an jdm./etw. orientieren að laga sig að e-m/e-u
15:06  DE-IS   jdn. an etw. operieren að skera e-n upp á e-u
15:06  DE-IS   an etw. operieren að framkvæma aðgerð á e-u
15:14  DE-RO   gefolgert dedus
15:21  DE-IS   etw. pflegen að hirða e-ð
15:21  DE-IS   jdn./etw. pflegen að passa e-n/e-ð
15:21  DE-IS   etw. pflanzen að planta e-u
15:21  DE-IS   (etw.) pflügen að plægja (e-ð)
15:21  DE-IS   etw. pflegen að rækta e-ð
15:32  DE-IS   etw. planen að skipuleggja e-ð
15:32  DE-IS   jdn. plagen að þjá e-n
15:32  DE-IS   etw. planen að ráðgera e-ð
15:42  DE-FR   gegen Viren antiviral
15:47  DE-IS   etw. pressen að pressa e-ð
15:47  DE-IS   (etw.) predigen að predika (e-ð)
15:49  DE-IS   (mit etw.) gegen etw. prallen að skella (með e-ð) á e-u
15:54  DE-IT   Astrograf astrografo
15:54  DE-IT   Astrograph astrografo
15:54  DE-IT   Sternassoziation associazione stellare
15:54  DE-IT   Supersternhaufen superammasso stellare
15:55  DE-IT   Satellitengeodäsie geodesia satellitare
15:55  DE-IT   jdm. ein Paar Schuhe anmessen prendere a qn. la misura per un paio di scarpe
15:56  DE-IT   für etw. Maß nehmen prendere la misura per qc.
15:56  DE-IT   den Mond anmessen misurare la distanza della Luna
15:58  EN-SK   offertory ofertórium
15:58  DE-IS   etw. probieren að prófa e-ð
15:59  DE-IS   (etw.) probieren að smakka (e-ð)
16:08  EN-NL   standing ovation staande ovatie
16:09  EN-NL   anew wederom
16:09  EN-NL   once more wederom
16:09  EN-NL   afresh wederom
16:10  EN-NL   open cluster open sterrenhoop
16:11  EN-NL   stellar association sterassociatie
16:11  EN-NL   astrograph astrograaf
16:13  DE-FR   Weidenrute verge d'osier
16:13  DE-NO   Pflugscharbein plogbein
16:13  DE-NO   Kugelsternhaufen kulehop
16:13  EN-IT   open cluster ammasso aperto
16:13  DE-NO   Kugelhaufen kulehop
16:15  EN-IT   satellite geodesy geodesia satellitare
16:16  DE-IS   jdn. provozieren að ögra e-m
16:16  DE-IS   etw. behandeln að fjalla um e-ð
16:16  DE-IS   jdn. probehören að prufuhlusta e-n
16:41  DE-IS   jdn./etw. gut / schlecht behandeln að fara vel / illa með e-n/e-ð
16:41  DE-IS   (etw.) bügeln að pressa (e-ð)
16:41  DE-IS   (um etw.) betteln að betla (e-ð)
16:41  DE-IS   etw. entwickeln að framkalla e-ð
16:41  DE-IS   sich vor jdm./etw. ekeln að hrylla við e-m/e-u
16:41  DE-IS   (um etw.) betteln að sníkja (e-ð)
16:56  DE-IS   (über etw. / ) grübeln að pæla (í e-u)
17:05  DE-IS   (etw.) hobeln að hefla (e-ð)
17:06  DE-IS   (etw.) häkeln að hekla (e-ð)
17:13  DE-ES   sterben sucumbir
17:14  DE-IS   (über / von etw.) faseln að þvaðra (um e-ð)
17:14  DE-IS   (etw.) murmeln að umla (e-ð)
17:14  EN-ES   astrograph astrógrafo
17:14  DE-IS   (etw.) murmeln að muldra (e-ð)
17:14  DE-ES   Milchschaum espuma de leche
17:14  DE-IS   (etw.) murmeln að tauta (e-ð)
17:25  DE-IS   (über etw. ) quengeln að þusa (yfir e-u)
17:26  DE-IS   (über etw. ) quengeln að suða (yfir e-u)
17:26  DE-IS   (über etw. ) quengeln að væla (yfir e-u)
17:36  DE-IS   (an etw. ) knibbeln að kroppa (í e-ð)
17:48  DE-IS   jdm. etw. predigen að predika e-ð yfir e-m
17:49  DE-IS   über etw. predigen að predika um e-ð
17:54  DE-RO   Stopper stoper
18:01  DE-IS   etw. quetschen að stappa e-ð
18:08  DE-IS   etw. quetschen að kremja e-ð
18:08  DE-IS   etw. quetschen að merja e-ð
18:12  DE-IS   etw. verkochen að ofsjóða e-ð
18:23  EN-SK   backache bolesť chrbta
18:25  DE-SK   offener Sternhaufen otvorená hviezdokopa
18:25  DE-SK   allein samotný
18:25  DE-SK   kandidieren kandidovať
18:26  DE-SK   Bake bója
18:26  DE-SK   Bake plavák
18:27  DE-SK   mit voller Wucht plnou silou
18:30  BG-DE   разсеян звезден куп offener Sternhaufen
18:30  BG-DE   кълбовиден звезден куп Kugelsternhaufen
18:30  BG-DE   сферичен звезден куп Kugelsternhaufen
18:30  BG-DE   кълбовиден звезден куп Kugelhaufen
18:31  BG-DE   сферичен звезден куп Kugelhaufen
18:31  DE-RO   Suzeränität suzeranitate
18:32  DE-RO   Suzerän suzeran
18:32  DE-RO   Oberherr suzeran
18:33  DE-RO   Hörstörung tulburare de auz
18:39  DE-HU   magersüchtig anorexiás
18:40  DE-SK   Satellitengeodäsie satelitná geodézia
18:40  DE-SK   Kugelsternhaufen guľová hviezdokopa
18:40  DE-SK   Kugelhaufen guľová hviezdokopa
18:40  DE-SK   Sternassoziation hviezdna asociácia
18:40  DE-SK   Sternassoziation hviezdne zoskupenie
18:41  DE-SK   Satellitengeodäsie družicová geodézia
19:23  DE-SR   erzeugen створити
19:24  DE-SR   unsterblich бесмртно
19:24  DE-SR   unsterblich бесмртан
19:25  DE-SR   Bord палуба
19:38  DE-SR   Presse преса
19:38  DE-SR   Alexander der Große Александар Велики
19:39  DE-SR   Bürgersteig тротоар
19:39  DE-SR   Spinat шпинат
19:39  DE-SR   Spinat спанаћ
19:39  DE-SR   Wache стража
19:40  DE-SR   roh необрађен
19:40  DE-SR   heikel шкакљив
19:40  DE-SR   Nonne опатица
19:40  DE-SR   Tarantel тарантула
19:40  DE-SR   zur Vernunft bringen уразумити
19:40  DE-SR   Gesetzgebung законодавство
19:41  DE-SR   Anwendung употреба
19:41  DE-SR   Unwetter невреме
19:41  DE-SR   Jahrzehnt десетлеће
19:41  DE-FR   Bienenharz propolis
19:42  DE-SR   mutlos обесхрабрен
19:42  DE-FR   Propolis propolis
19:43  DE-SR   Formalität формалитет
19:44  DE-SR   Haftung одговорност
19:44  DE-SR   Urkunde званични документ
20:31  DE-FR   Ansteckungsherd foyer de contagion
20:34  DE-ES   ausgehend von etw. partiendo de algo
20:52  DE-IS   mit etw. auf jdn./etw. zielen að miða e-u á e-n/e-ð
21:12  DE-SV   Informationsbedarf informationsbehov
21:12  DE-SV   Drachenboot drakbåt
21:12  DE-SV   Zeitbedarf tidsbehov
21:13  DE-SV   Zugang zu Lebensmitteln mattillgång
21:37  EN-SR   to concede признати
21:43  DE-RO   irdisch pământean
21:43  DE-RO   Bigamist bigam
21:57  DE-SK   Unterkunft ubytko
21:57  DE-SK   die Schuld für etw. tragen niesť vinu na n-čom
22:04  DE-IS   Maskenpflicht grímuskylda
22:04  DE-IS   gebogen sveigður
22:04  DE-IS   Krankheitssymptom sjúkdómseinkenni
22:04  DE-IS   abmagern að tærast upp
22:04  DE-IS   diagonal skásettur
22:05  DE-IS   konvex ávalur
22:08  EN-IS   mini skirt pínupils
22:08  EN-IS   fire-red eldrauður
22:09  EN-IS   per mil prómill
22:09  EN-IS   per mill prómill
22:09  EN-IS   per mille prómill
22:10  EN-IS   per cent prósent
22:11  EN-IS   percent prósent
22:11  EN-IS   acrylic glass plexígler
22:17  EN-SR   values вредности
22:18  EN-SR   reasons разлози
22:19  DE-SV   isokratisch isokratisk
22:28  EN-SR   findings резултати
22:37  DE-SQ   meinen nënkuptoj
22:40  DE-SQ   islamisch mysliman
22:42  DE-SQ   Trichlormethan kloroform
22:42  DE-SQ   Chloroform kloroform
23:30  DE-PT   neugierig enxerido