Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
contact form | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 3. September 2023

02:48  Bewegungsdrang urge for movement
02:48  Bewegungsdrang desire to move
02:48  Schwimmraum swimming space
02:48  Geschlechtsunterschied sexual difference
02:49  Pfeilwurzelmehl arrowroot powder
02:50  Halsgebinde tie
02:51  Ascot ascot cravat
02:53  Brustschutz chest protection
02:56  Großnichte grand-niece
02:56  die Leitung von etw. übernehmen to take charge of sth.
02:56  etw. in eigene Regie nehmen to take personal charge of sth.
02:59  Hydrobromsäure hydrobromic acid
03:36  Terephthalsäure terephthalic acid
03:52  erzittern to tremble
03:52  Alendronsäure alendronic acid
04:02  Strandwanderung beach walk
04:04  Zebra-Ohrgitterharnischwels zebra oto
04:04  Zebra-Ohrgitterharnischwels tiger oto
07:30  Motorsportarten motor sports
08:42  Kannst du nichts für. It can't be helped.
09:17  E-Mail-Zeichen at sign
12:32  Panda-Panzerwels panda catfish
12:32  Panda-Panzerwels panda corydoras
12:32  Orangesaum-Prachtharnischwels (Iriri) golden nugget pleco
12:33  Saugmaulwels common pleco
12:33  Saugmaulwels spotted pleco
12:33  Saugmaulwels suckermouth catfish
12:33  Saugmaulwels sucking catfish
12:34  Leopardpanzerwels julii cory
12:34  Leopardpanzerwels julii catfish
12:34  Juli-Panzerwels julii catfish
12:35  Juli-Panzerwels leopard corydoras
12:35  Leopardpanzerwels leopard corydoras
12:36  Schwarzrücken-Panzerwels Meta River corydoras
12:36  Schwarzrücken-Panzerwels masked corydoras
12:36  Schwarzrücken-Panzerwels bandit corydoras
12:37  Meta-Panzerwels bandit catfish
12:37  Schwarzrücken-Panzerwels bandit catfish
12:37  Meta-Panzerwels masked corydoras
14:13  Afrikanischer Schmetterlingsbuntbarsch African butterfly cichlid
14:14  Thomas' Prachtbarsch African butterfly cichlid
14:20  Peek-a-boo-Boxstil Peek-a-boo
14:48  Indischer Glaswels glass catfish
14:59  vulkanische Ausbruchstätigkeit volcanic eruption
15:22  Sichelfleckpanzerwels dwarf corydoras
15:22  Sichelfleckpanzerwels dwarf catfish
15:22  Sichelfleckpanzerwels micro catfish
15:25  Marmorierter Zwergpanzerwels salt and pepper catfish
15:25  Sattel-Zwergpanzerwels salt and pepper catfish
16:45  Sichelfleckpanzerwels pygmy cory
16:53  Sichelfleckpanzerwels tail spot pigmy catfish
16:53  Sichelfleckpanzerwels pygmy corydoras
16:54  Futtersorte type of feed
16:55  Futtersorte feed type
17:08  Amperozid amperozide
17:28  Ajmalin ajmaline
17:29  Berotralstat berotralstat
17:36  Benzylmorphin benzylmorphine
17:37  Benzydamin benzydamine
17:40  Busulfan busulfan
17:40  Cefotaxim cefotaxime
17:40  Clarithromycin clarithromycin
17:40  Diazepam diazepam
17:40  Desfluran desflurane
17:41  Buprenorphin buprenorphine
17:41  Clozapin clozapine
17:42  Bucillamin bucillamine
17:43  Bosentan bosentan
17:43  Cefalexin cefalexin
17:44  Carmustin carmustine
17:44  Doxapram doxapram
17:44  Doxepin doxepin
17:45  Cycloheximid cycloheximide
17:46  Ciprofloxacin ciprofloxacin
17:46  Cilazapril cilazapril
17:46  Colistin colistin
17:47  Albendazol albendazole
17:47  Bacitracin bacitracin
17:47  Cefaclor cefaclor
17:48  Cefmetazol cefmetazole
17:48  Cefazolin cefazolin
17:48  Butorphanol butorphanol
17:50  Cinoxacin cinoxacin
17:50  Capreomycin capreomycin
17:50  Candesartan candesartan
17:50  Amlodipin amlodipine
17:51  Butenafin butenafine
17:52  Eprosartan eprosartan
17:52  Buspiron buspirone
17:52  Delorazepam delorazepam
17:52  Benzocain benzocaine
17:52  Abirateron abiraterone
17:52  Abarelix abarelix
17:53  Amoxicillin amoxicillin
17:53  Emedastin emedastine
17:53  Aciclovir aciclovir
17:53  Amorolfin amorolfine
17:53  Camazepam camazepam
17:53  Aclarubicin aclarubicin
17:54  Carboplatin carboplatin
17:54  Citalopram citalopram
17:54  Capecitabin capecitabine
17:54  Dacarbazin dacarbazine
17:54  schwindelig lightheaded
17:56  Vibe vibe
18:05  Bixin bixin
18:14  cholesterinfrei cholesterol-free
18:24  harter Boden hard soil
18:24  harter Boden tough soil
18:33  sich mühelos heraufbewegen to shimmy up
18:33  sich mühelos hinaufbewegen to shimmy up
18:37  Anaerobier anaerobes
18:39  Komplikationsprophylaxe complication prophylaxis
19:25  Ansteckungskraft virulence
20:10  Körperbehinderung physical disability
20:17  Alltagssprache everyday speech
20:53  Captopril captopril
20:54  Clobazam clobazam
20:56  Karatekämpfer karateist
22:18  aviar avian
22:18  Vogel- avian
22:40  Märzveilchen-Perlmutterfalter high brown fritillary
22:41  Märzveilchenfalter high brown fritillary
22:41  Adippe-Perlmutterfalter high brown fritillary
22:41  Hundsveilchen-Perlmutterfalter high brown fritillary
22:41  Feuriger Perlmutterfalter high brown fritillary
22:42  Feuriger Perlmuttfalter high brown fritillary
22:42  Feuriger Waldhügelland-Perlmutterfalter high brown fritillary
22:53  Cefadroxil cefadroxil
22:53  Atomoxetin atomoxetine
22:54  Arsanilsäure arsanilic acid
22:54  Bufexamac bufexamac
22:54  Bisacodyl bisacodyl
22:55  Cefalotin cefalotin
22:55  Cefepim cefepime
22:55  Cetirizin cetirizine
22:55  Ciclopirox ciclopirox
22:55  Varizellenimmunisierung varicella immunization
22:56  Indikationsimpfung indicated vaccination
22:56  Ansteckungskraft contagiosity
22:56  Grundimmunisierung basic vaccination
22:57  Alert-System alert system
22:57  Auffrischungsimpfung booster vaccination
22:57  Nachholimpfung catch-up vaccination
22:58  In-vitro-Fleisch lab-grown meat
23:04  Bärbel Barbie
23:04  Bärbel Barb
23:28  Futtersorte sort of feed
23:30  Museumsquartier museum district
23:56  Cisaprid cisapride

Weitere Sprachen

08:05  BG-DE   епистоларен роман Briefroman
08:05  BG-DE   аменсализъм Amensalismus
08:06  BG-DE   сребърен нитрат Silbernitrat
08:06  BG-DE   хитрувам schummeln
08:21  DE-FI   Stilrichtung tyylisuunta
08:21  DE-FI   Energie tarmokkuus
08:21  DE-FI   Tatkraft tarmokkuus
08:21  DE-FI   Kraft tarmokkuus
08:21  DE-FI   Tarnanzug maastopuku
08:21  DE-FI   Tarnkleidung maastopuku
08:21  DE-FI   überlegen pähkäillä
08:21  DE-FI   sinnieren pähkäillä
08:21  DE-FI   nachdenken pähkäillä
08:21  DE-FI   hin und her überlegen pähkäillä
08:21  DE-FI   über etw. nachdenken pähkäillä
08:21  DE-FI   sich über etw. Gedanken machen pähkäillä
08:21  DE-FI   Fadenwürmer sukkulamadot
08:21  DE-FI   Rautenpython mattopyton
08:21  DE-FI   Hirnchirurg aivokirurgi
08:21  DE-FI   Hirnchirurgin aivokirurgi
08:21  DE-FI   Gehirnchirurg aivokirurgi
08:22  DE-FI   Gehirnchirurgin aivokirurgi
08:22  DE-FI   katastrophal katastrofaalisesti
08:22  DE-FI   betrogen huijattu
08:22  DE-FI   hereingelegt huijattu
08:22  DE-FI   Brandversicherung palovakuutus
08:22  DE-FI   Kraftfahrzeugversicherung autovakuutus
08:22  DE-FI   Kfz-Versicherung autovakuutus
08:22  DE-FI   Autoversicherung autovakuutus
08:22  DE-FI   Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung liikennevakuutus
08:22  DE-FI   Kfz-Haftpflichtversicherung liikennevakuutus
08:22  DE-FI   jdn. ernähren ruokkia
08:22  DE-FI   nähren ruokkia
08:22  DE-FI   Vorurteile nähren ruokkia ennakkoluuloja
08:22  DE-FI   manisch maanisesti
08:22  DE-FI   surrealistisch surrealistinen
08:22  DE-FI   Komposter kompostori
08:22  DE-FI   Massenmord massamurha
08:22  DE-FI   Massenmörder massamurhaaja
08:22  DE-FI   Schulspeisung kouluruoka
08:22  DE-FI   Schulverpflegung kouluruoka
08:22  DE-FI   Schulessen kouluruoka
08:23  DE-FI   Kohlezeichnung hiilipiirros
09:15  DE-RO   Meheley-Hufeisennase liliac cu potcoavă al lui Méhely
09:53  DE-ES   natürliche Selektion selección natural
09:53  DE-ES   nützlicher Idiot tonto útil
09:53  DE-ES   etw. kombinieren combinar algo
09:54  DE-FR   größenwahnsinnig mégalomane
10:46  DE-RO   Grauerle arin alb
10:46  DE-RO   Weißerle arin alb
12:20  EN-FR   soberness sobriété
12:20  EN-FR   simplicity sobriété
12:20  EN-FR   modest lifestyle sobriété de sa vie
12:20  EN-FR   chastely avec sobriété
12:20  EN-FR   frugality frugalité
12:20  EN-FR   frugally avec frugalité
12:20  EN-FR   abstemiousness frugalité
12:20  EN-FR   frugalness frugalité
12:21  EN-FR   frugally frugalement
12:23  EN-FR   abstemiously frugalement
12:23  EN-FR   abstemious frugal
12:23  EN-FR   in moderation sobrement
12:23  EN-FR   visibly visiblement
12:24  EN-FR   obviously visiblement
12:24  EN-FR   perceptibly visiblement
12:24  EN-FR   evidently visiblement
12:24  EN-FR   apparently visiblement
12:24  EN-FR   blatantly visiblement
12:24  EN-FR   patently visiblement
12:24  EN-FR   Fisher effect équation de Fisher
12:24  EN-FR   damselfish castagnole (noire)
12:24  EN-FR   Mediterranean chromis castagnole (noire)
12:24  EN-FR   damselfish demoiselle bleue
12:24  EN-FR   Mediterranean chromis demoiselle bleue
12:25  EN-FR   aftermath répercussions
12:25  EN-FR   repercussions répercussions
12:25  EN-FR   aftereffect répercussions
12:25  EN-FR   after-effect répercussions
12:25  EN-FR   consequences répercussions
12:25  EN-FR   knock-on effect répercussions
12:25  EN-FR   comeback répercussions
12:25  EN-FR   to have negative repercussions avoir des répercussions négatives
12:26  EN-FR   to reverberate throughout sth. avoir des répercussions dans qc.
12:26  EN-FR   to reverberate through sth. avoir des répercussions dans qc.
12:26  EN-FR   to have little repercussion on sth. avoir peu de répercussions sur qc.
12:26  EN-FR   to have repercussions avoir des répercussions
12:26  EN-FR   to lead the polls être en tête des sondages
12:26  EN-FR   resounding success succès retentissant
12:26  EN-FR   overwhelming success succès retentissant
12:26  EN-FR   tremendous success succès retentissant
12:26  EN-FR   great success succès retentissant
12:26  EN-FR   hugh success succès retentissant
12:26  EN-FR   runaway success succès retentissant
12:26  EN-FR   to mete out punishment to sb. sanctionner qn.
12:26  EN-FR   to take sb. to the woodshed sanctionner qn.
12:26  EN-FR   sheriff shérif
12:26  EN-FR   deputy (sheriff) shérif adjoint
12:26  EN-FR   undersheriff shérif adjoint
12:26  EN-FR   geostrategic géostratégique
12:27  EN-FR   geostrategically géostratégiquement
12:27  EN-FR   dereliction of duty manquement au devoir
12:27  EN-FR   deterioration délabrement
12:27  EN-FR   dereliction délabrement
12:27  EN-FR   disrepair délabrement
12:27  EN-FR   waving agitant
12:27  EN-FR   shaking agitant
12:27  EN-FR   flailing agitant
12:27  EN-FR   mugshot photo de criminel
12:27  EN-FR   in a wobbly manner de manière branlante
12:27  EN-FR   shakily de manière chancelante
12:30  EN-FR   precariously précairement
12:30  EN-FR   insecure précaire
12:30  EN-FR   flimsy précaire
12:30  EN-FR   frail précaire
12:30  EN-FR   tenuous précaire
12:30  EN-FR   dicky précaire
12:30  EN-FR   with no security précaire
12:30  EN-FR   precarious tenure possession précaire
12:30  EN-FR   knife-edge decision décision précaire
12:33  EN-FR   casual work travail précaire
12:33  EN-FR   precariously de manière précaire
12:33  EN-FR   big firm grande entreprise
12:33  EN-FR   large business grande entreprise
12:33  EN-FR   large concern grande entreprise
12:33  EN-FR   large-scale enterprise grande entreprise
12:33  EN-FR   large-scale operation grande entreprise
13:47  DE-FI   Seidenstraße silkkitie
13:54  EN-HR   currency valuta
13:54  EN-SR   currency валута
13:57  DE-FI   Oslo Oslo
13:58  DE-FI   Vilnius Vilna
13:58  DE-FI   Reykjavík Reykjavík
14:00  DE-FI   Laibach Ljubljana
14:00  DE-FI   Ljubljana Ljubljana
14:02  EN-HR   cash gotovina
14:02  DE-FI   Belfast Belfast
14:03  DE-FI   Dublin Dublin
14:03  DE-FI   Minsk Minsk
14:03  DE-FI   Chișinău Chișinău
14:03  DE-FI   Lissabon Lissabon
14:04  DE-FI   Skopje Skopje
14:04  DE-FI   Podgorica Podgorica
14:05  DE-FI   Pristina Pristina
14:08  DE-FI   Tirana Tirana
14:12  DE-FI   Bratislava Bratislava
14:39  DE-FI   Valletta Valletta
14:39  DE-FI   Vaduz Vaduz
14:40  DE-FI   Den Haag Haag
14:40  DE-FI   Andorra la Vella Andorra la Vella
14:40  DE-FI   Kathmandu Kathmandu
14:40  DE-FI   Malé Malé
14:41  DE-FI   Colombo Colombo
14:41  DE-FI   Sri Jayewardenepura Kotte Kotte
14:41  DE-FI   Tamil tamil
14:41  DE-FI   Tamil tamili
14:42  DE-FI   Tamilen tamilit
14:42  DE-FI   Chennai Chennai
14:42  DE-FI   Kalkutta Kalkutta
14:43  DE-FI   Delhi Delhi
14:43  DE-FI   Mumbai Mumbai
14:43  DE-FI   Neu-Delhi New Delhi
14:43  DE-FI   Thimphu Thimphu
14:44  DE-FI   Dhaka Dhaka
14:44  DE-FI   Riad Riad
14:45  DE-FI   Aden Aden
14:45  DE-FI   Sanaa Sanaa
14:45  DE-FI   Maskat Masqat
14:46  DE-FI   Republik Zypern Kyproksen tasavalta
14:46  DE-FI   Türkische Republik Nordzypern Pohjois-Kyproksen turkkilainen tasavalta
14:46  DE-FI   Nikosia Nikosia
14:49  DE-FI   Tiflis Tbilisi
14:49  DE-FI   Manama Manama
14:51  DE-FI   Isfahan Isfahan
14:51  DE-FI   Mossul Mosul
14:51  DE-FI   Basra Basra
14:51  DE-FI   Izmir İzmir
14:51  DE-FI   Smyrna Smyrna
14:51  DE-FI   Antalya Antalya
14:51  DE-FI   Bursa Bursa
14:51  DE-FI   Abu Dhabi Abu Dhabi
14:52  DE-FI   Jerewan Jerevan
14:52  DE-FI   Baku Baku
14:52  DE-FI   Damaskus Damaskos
14:52  DE-FI   Amman Amman
14:52  DE-FI   Beirut Beirut
14:52  DE-FI   Jerusalem Jerusalem
14:52  DE-FI   Tel Aviv-Jaffa Tel Aviv-Jaffa
14:52  DE-FI   Gaza-Stadt Gaza
14:52  DE-FI   Gazastreifen Gazan kaista
14:52  DE-FI   Ramallah Ramallah
14:52  DE-FI   Teheran Teheran
14:52  DE-FI   Maschhad Mašhad
14:56  DE-FI   Uigurisch uiguurin kieli
14:56  DE-FI   Internetcafé internetkahvila
14:56  DE-FI   Nowosibirsk Novosibirsk
14:56  DE-FI   Seoul Soul
14:57  DE-FI   Tokio Tokio
14:57  DE-FI   Peking Peking
14:57  DE-FI   Pjöngjang Pjongjang
14:57  DE-FI   Taipeh Taipei
14:57  DE-FI   Macau Macao
14:57  DE-FI   Ankara Ankara
14:57  DE-FI   Astana Astana
14:57  DE-FI   Almaty Almaty
14:57  DE-FI   Bischkek Biškek
14:57  DE-FI   Taschkent Taškent
14:57  DE-FI   Kabul Kabul
14:58  DE-FI   Islamabad Islamabad
14:58  DE-FI   Ulaanbaatar Ulan Bator
14:58  DE-FI   Ürümqi Ürümqi
14:58  DE-FI   Uiguren uiguurit
14:58  DE-FI   Mamluken mamelukit
14:58  DE-FI   Seldschuken seldžukit
14:58  DE-FI   Zentralasien Keski-Aasia
14:58  DE-FI   Mittelasien Keski-Aasia
14:58  DE-FI   Südasien Etelä-Aasia
14:58  DE-FI   Kaschmir Kashmir
14:58  DE-FI   Aschgabat Ašgabat
14:58  DE-FI   Mischwald sekametsä
14:58  DE-FI   Glückskeks onnenkeksi
14:59  DE-FI   Glücksbringer onnenkalu
14:59  DE-FI   Nachschlüssel avainkopio
14:59  DE-FI   von etw. abprallen kilpistyä
14:59  DE-FI   von etw. zurückprallen kilpistyä
14:59  DE-FI   gegen etw. prallen kilpistyä
14:59  DE-FI   an jdm./etw. scheitern kilpistyä
14:59  DE-FI   durch etw. zunichte gemacht werden kilpistyä
14:59  DE-FI   Grauzone harmaa alue
15:14  EN-NL   eggs eieren
15:35  DE-RO   Republik Nordmazedonien Republica Macedonia de Nord
16:05  EN-FI   South Asia Etelä-Aasia
16:05  EN-FI   Ashgabat Ašgabat
16:05  EN-FI   Central Asia Keski-Aasia
16:05  EN-FI   Mamluks mamelukit
16:05  EN-FI   fortune cookie onnenkeksi
16:05  EN-FI   mixed forest sekametsä
16:05  EN-FI   lucky charm onnenkalu
16:06  EN-FI   Seljuks seldžukit
16:06  EN-FI   Uyghurs uiguurit
16:06  EN-FI   Tashkent Taškent
16:06  EN-FI   Bishkek Biškek
16:06  EN-FI   Novosibirsk Novosibirsk
16:06  EN-FI   Damascus Damaskos
16:06  EN-FI   Tbilisi Tbilisi
16:07  EN-FI   Yerevan Jerevan
16:37  EN-SV   traffic volume trafikmängd
16:37  EN-SV   rod ten
16:37  EN-SV   Arabian Peninsula Arabiska halvön
17:10  DE-SR   Hypoxämie хипоксемија
17:10  DE-SR   Silikose силикоза
17:10  DE-SR   Quarzstaublunge силикоза
17:10  DE-SR   Sarkoidose саркоидоза
17:19  BG-DE   мирмекофилия Myrmekophilie
17:19  BG-DE   арабиноза Arabinose
17:19  CS-DE   arabinóza Arabinose
17:19  CS-DE   nitrid lithný Lithiumnitrid
17:19  CS-DE   dusičnan lithný Lithiumnitrat
17:19  CS-DE   dusičnan stříbrný Silbernitrat
17:20  DE-PL   Montansäure kwas montanowy
17:20  DE-PL   antirassistisch antyrasistowski
17:20  CS-DE   salmonelóza Salmonellose
17:20  CS-DE   kyselina malonová Malonsäure
17:20  CS-DE   kyselina nervonová Nervonsäure
17:20  DE-SR   Amensalismus аменсализам
17:22  EN-SR   silicosis силикоза
17:22  EN-SR   sarcoidosis саркоидоза
17:22  EN-SR   amensalism аменсализам
17:22  EN-SR   independence независност
17:23  CS-DE   kyselina glutarová Glutarsäure
17:25  EN-SR   African penguin магарећи пингвин
17:27  DE-NL   Chorisminsäure chorisminezuur
17:27  DE-NL   Malonsäure malonzuur
17:27  DE-NL   Tiglinsäure tiglinezuur
17:27  DE-NL   Mesoxalsäure mesoxaalzuur
17:29  EN-SR   sale продаја
17:30  DE-SV   Dienstplan tjänstgöringsschema
17:31  DE-SV   Dienstplan tjänsteschema
17:31  DE-SV   verhustet hostig
17:32  DE-SV   Umarbeitung omarbete
17:32  DE-SV   aktuell sein att vara i ropet
17:33  DE-SV   in Mode sein att vara i ropet
17:33  EN-SV   day's sleep dagsömn
17:33  EN-HR   radio host radijski voditelj
17:33  EN-HR   radio presenter radijski voditelj
17:34  EN-HR   reduction popust
17:34  EN-HR   sign of the zodiac horoskopski znak
17:34  EN-SR   garden башта
17:35  EN-SR   tomato парадајз
17:35  DE-HR   Qualifikant kvalifikant
17:47  DE-NL   Glutarsäure glutaarzuur
17:48  DE-NL   Naphthensäure nafteenzuur
17:48  DE-NL   Thiocyansäure thiocyaanzuur
17:48  DE-NL   Arabinose arabinose
17:58  DE-NL   Akrozyanose acrocyanose
17:58  DE-NL   Kryoglobulinämie cryoglobulinemie
18:03  DE-NL   Trichinose trichinose
18:03  DE-NL   Thrombolyse trombolyse
18:07  DE-FI   cholesterinfrei kolesteroliton
18:19  DE-HR   Geldwäscherei pranje novca
18:32  EN-FI   index indeksi
18:40  DE-NL   Radiolyse radiolyse
18:40  DE-NL   Solvolyse solvolyse
18:41  DE-ES   Naphthalin naftalina
18:53  DE-LA   Mutterbrust uber
18:58  DE-NL   Galliumnitrid galliumnitride
18:59  DE-NL   Galliumnitrid nitride van gallium
19:08  DE-LA   Lippe labia
19:09  DE-LA   kleine Lippe labellum
19:09  DE-NL   Magnesiumnitrid magnesiumnitride
19:09  DE-NL   Bornitrid boornitride
19:11  DE-LA   Aftermuskel sphincter
19:12  DE-NL   Lithiumnitrid lithiumnitride
19:12  DE-NL   Bariumnitrat bariumnitraat
19:14  DE-LA   Mutterleib matrix
19:18  DE-NL   Rubidiumnitrat rubidiumnitraat
19:18  DE-NL   Mykotoxin mycotoxine
19:18  DE-NL   Phakomatose facomatose
19:18  DE-NL   Amensalismus amensalisme
20:12  DE-ES   Sport educación física
20:25  EN-RO   gray alder arin alb
20:25  EN-RO   grey alder arin alb
20:25  EN-RO   Tehran Teheran
20:33  EN-FR   thunderous tonitruant
20:33  EN-FR   prostate prostate
20:37  EN-FR   smarminess obséquiosité
20:37  EN-FR   natural rate of interest taux d'intérêt naturel
20:37  EN-FR   non-accelerating inflation rate of unemployment taux de chômage n'accélérant pas l'inflation
20:37  EN-FR   Investment demand demande d'investissement
20:37  EN-FR   fiscal boost stimulus budgétaire
20:40  EN-RO   rich in protein bogat în proteine
20:40  EN-RO   administrated administrat
20:40  EN-RO   managed administrat
20:40  EN-RO   Mehely's horseshoe bat liliac cu potcoavă al lui Méhely
20:40  EN-RO   backhand rever
20:40  EN-RO   forehand forehand
20:40  EN-RO   pancreas pancreas
20:40  EN-RO   papilloma papilom
20:41  EN-RO   administered administrat
20:41  EN-RO   protein-rich bogat în proteine
20:41  DE-FR   Glutarsäure acide glutarique
20:41  DE-FR   Tiglinsäure acide tiglique
20:42  DE-FR   Tiglinsäure acide tiglinique
20:42  EN-LA   Mesopotamia Mesopotamia
20:42  DE-FR   psychische Störungen troubles mentaux
20:42  DE-FR   Lithiumnitrat nitrate de lithium
20:43  DE-FR   Bariumnitrat nitrate de baryum
20:43  DE-LA   über super
20:43  DE-LA   verbrannt ustus
20:45  EN-IT   bergamottin bergamottina
20:45  EN-IT   felodipine felodipina
20:45  EN-IT   nimodipine nimodipina
20:45  EN-IT   nifedipine nifedipina
20:45  EN-IT   ergotamine ergotamina
20:48  EN-FI   Beaufort scale Beaufortin asteikolla
20:48  EN-FI   interdental brush hammasväliharja
20:48  EN-FI   filming filmatisointi
20:49  EN-FI   desert island autio saari
20:49  EN-FI   booking buukkaus
20:49  EN-FI   Bose-Einstein condensate Bosen–Einsteinin kondensaatti
20:49  EN-FI   hryvnia grivna
20:49  EN-FI   Baby Jesus Jeesus-lapsi
20:49  EN-FI   to document dokumentoida
20:49  EN-FI   sweat gland hikirauhanen
20:49  EN-FI   branching haaroitus
20:49  EN-FI   living elollinen
20:49  EN-FI   animate elollinen
20:49  EN-FI   organic elollinen
20:49  EN-FI   aid apuväline
20:49  EN-FI   implement apuväline
20:49  EN-FI   vigorous elinvoimainen
20:49  EN-FI   vital elinvoimainen
20:49  EN-FI   air pistol ilmapistooli
20:49  EN-FI   prime ensiluokkainen
20:50  EN-FI   first-class ensiluokkainen
20:50  EN-FI   first-grade ensiluokkainen
20:50  EN-FI   first-rate ensiluokkainen
20:50  EN-FI   top-quality ensiluokkainen
20:50  EN-FI   chase jahti
20:50  EN-FI   hunt jahti
20:50  EN-FI   furan furaani
20:50  EN-FI   coir kookoskuitu
20:50  EN-FI   coconut fibre kookoskuitu
20:50  EN-FI   coconut fiber kookoskuitu
20:50  EN-FI   indirect free kick epäsuora vapaapotku
20:50  EN-FI   Capri Capri
20:50  EN-FI   indefinite article epämääräinen artikkeli
20:50  EN-FI   clan klaani
20:50  EN-FI   birth control pill ehkäisypilleri
20:51  EN-FI   oral contraceptive (pill) ehkäisypilleri
20:51  EN-FI   induction induktio
20:51  EN-FI   Angostura (bitters) angostuura
20:51  EN-FI   Sagittarius Jousimies
20:51  EN-FI   The Archer Jousimies
20:51  EN-FI   untamed kesytön
20:51  EN-FI   wild kesytön
20:51  EN-FI   crushed ice jäämurska
20:51  EN-FI   goatling kili
20:51  EN-FI   kid kili
20:51  EN-FI   breath hengenveto
20:51  EN-FI   excavator kaivinkone
20:51  EN-FI   digger kaivinkone
20:51  EN-FI   air bubble ilmakupla
20:52  EN-FI   annually jokavuotisesti
20:52  EN-FI   every year jokavuotisesti
20:52  EN-FI   frozen yogurt jogurttijäätelö
20:52  EN-FI   frozen yoghurt jogurttijäätelö
20:52  EN-FI   jet fuel kerosiini
20:52  EN-FI   kerosene kerosiini
20:52  EN-FI   cholesterol-free kolesteroliton
20:52  EN-FI   autoimmune disease autoimmuunisairaus
20:52  EN-FI   photorealism fotorealismi
20:52  EN-FI   caramelised karamellisoitu
20:52  EN-FI   caramelized karamellisoitu
20:52  EN-FI   to age ikääntyä
20:52  EN-FI   to grow old ikääntyä
20:52  EN-FI   Jan Mayen Jan Mayen
20:52  EN-FI   chalk liitu
20:53  EN-FI   to queue jonottaa
20:53  EN-FI   quartet kvartetti
20:53  EN-FI   Kerch Strait Kertšinsalmi
20:53  EN-FI   Strait of Kerch Kertšinsalmi
20:53  EN-FI   to caricature karrikoida
20:53  EN-FI   gravy ladle kastikekauha
20:53  EN-FI   sauce ladle kastikekauha
20:53  EN-FI   Gospel according to Luke evankeliumi Luukkaan mukaan
20:53  EN-FI   genetically modified organism geenimuunneltu organismi
20:53  EN-FI   in private kahden kesken
20:53  EN-FI   tête-à-tête kahden kesken
20:53  EN-FI   coordination koordinointi
20:53  EN-FI   discount for children lapsialennus
20:53  EN-FI   inventor keksijä
20:53  EN-FI   European Central Bank Euroopan keskuspankki
20:53  EN-FI   coalition koalitio
20:53  EN-FI   croissant kroissantti
20:54  EN-FI   to be unsuccessful epäonnistua
20:54  EN-FI   to fail epäonnistua
20:54  EN-FI   fencepost aidanseiväs
20:54  EN-FI   garbage bag jätesäkki
20:54  EN-FI   rubbish bag jätesäkki
20:54  EN-FI   refuse bag jätesäkki
20:54  EN-FI   refuse sack jätesäkki
20:54  EN-FI   trash bag jätesäkki
20:54  EN-FI   banana kick banaanipotku
20:54  EN-FI   alkali alkali
20:54  EN-FI   differently erilaisesti
20:54  EN-FI   plastic bag muovipussi
20:54  EN-FI   to set sail nostaa purjeet
20:54  EN-FI   internationalism kansainvälisyys
22:15  DE-RO   Diazepam diazepam
22:15  DE-RO   Cetirizin cetirizină
22:16  DE-RO   Colistin colistină
22:16  DE-RO   Cinoxacin cinoxacină
22:16  DE-RO   Capreomycin capreomicină
23:13  DE-IT   Cetirizin cetirizina
23:13  EN-IT   malonic acid acido malonico
23:13  EN-IT   mesoxalic acid acido mesossalico
23:14  EN-IT   nervonic acid acido nervonico
23:14  EN-IT   chorismic acid acido corismico
23:14  EN-IT   cefuroxime cefuroxima