Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 12. Dezember 2017

00:25  Rollbrett roller board
03:52  sich hinhauen to crash out
03:53  Entwicklungspfad developmental pathway
03:53  Vorentscheid predecision
03:53  ausdrücklich verboten outright forbidden
03:54  Bitcoin-Markt bitcoin market
05:23  Kilometer klik
05:38  Bibelkreis Bible study group
06:34  Straßenkilometer kilometer (of road / street)
06:35  Kronenkraniche crowned cranes
06:35  Schwarzhals-Kronenkranich black crowned crane
06:35  Pfauenkranich black crowned crane
06:36  Dunkler Kronenkranich black crowned crane
06:36  sexuelle Belästigung sexual harassing
06:37  Globalhaushalt global budget
06:39  zeitgenössische Politik contemporary politics
06:39  Crosslauf-Europameisterschaften European Cross Country Championships
06:40  Anlagenkonvolut set of exhibits
06:41  vorläufige Anordnung interim order
06:42  rahmengenäht with Goodyear-welt construction
06:43  Gitterstörungsaggregation defect aggregation
06:46  hervorsprudeln to burst forth
06:47  Hinaus damit! Out with it!
06:57  den Markt beherrschen to dominate the market
08:44  Kreditmarktschulden credit market debt
08:51  Durchfall the runs
09:29  im Evakostüm in her birthday suit
11:00  Rübezahlbart mountain man beard
12:11  Ovovegetarier ovo-vegetarian
13:51  Lastenrad freight bicycle
13:56  zahlendes Mitglied paid-up member
13:56  Fernfahrerkneipe truck stop
14:04  marktreif marketable
14:05  Oviedo Oviedo
14:06  etw. verjuchheien to waste sth.
14:57  die Sache am Kochen halten to stir the pot
15:28  Mikrodissektion microdissection
16:04  Scheinlösung pseudo-solution
16:11  etw. annehmen to embrace sth.
16:28  Übertaktung overclocking
16:57  Biomarkt organic market
16:57  lokaler Markt local market
16:58  Kabellegung cable laying
16:59  Marktprinzip market principle
16:59  kommerzieller Markt commercial market
17:01  Urlaubsmarkt holiday market
17:01  Marktordnung market regime
17:14  South American polka dot tree frog
17:23  Musikmarkt music market
19:56  Firmgruppe group of confirmands
19:57  etw. verkahlen to make sth. bare through deforestation
19:58  räß acidic
20:06  sich von etw. distanzieren to disavow sth.
20:27  Antennensegment antennomere
20:27  Antennomer antennal segment
20:27  Antennensegment antennal segment
20:28  Palpensegment palpomere
20:28  Palpomer palpomere
20:36  Maxillenpaar pair of maxillae
20:36  Mandibelpaar pair of mandibles
20:40  gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt werden to receive bail
20:40  Antennenpaar pair of antennae
21:24  Maxillipedenpaar pair of maxillipeds
21:25  Extremitätenpaar pair of limbs
22:15  Finanzierungssaldo financial balance
22:22  Werbefläche ad space
22:28  Abduktormuskel abductor muscle
22:28  Labialmuskulatur labial musculature
22:28  Maxillarmuskulatur maxillary musculature
23:10  Immobilienerwerb real estate acquisition
23:11  Lapperei trifle
23:12  Anzeigenfläche advertising space
23:12  Studiozeit studio time
23:35  Dorsalmuskulatur dorsal musculature
23:35  Skelettmuskulatur skeletal musculature
23:35  Kointegration cointegration
23:36  rechtliche Beschränkung legal restriction
23:36  Generieren generation
23:40  Wiedererstehen resurgence

Weitere Sprachen

00:02  EN-PL   gas cylinder butla gazowa
00:06  EN-RU   black crowned crane венценосный журавль
00:07  EN-RU   remaining оставшийся
00:07  EN-RU   geospatial геопространственный
00:18  DE-RU   Dunkler Kronenkranich венценосный журавль
00:18  DE-RU   Kronenkranich венценосный журавль
00:18  DE-RU   Schwarzhals-Kronenkranich венценосный журавль
00:18  DE-RU   Pfauenkranich венценосный журавль
00:21  DE-RU   Lech Лех
00:21  DE-RU   Inessiv инессив
00:22  DE-RU   induktiv индуктивный
00:22  DE-RU   Induktor индуктор
00:22  DE-RU   Induktions- индукционный
00:22  DE-RU   induktiv индукционный
06:28  DE-HU   am Arsch der Welt a halál faszán
06:29  DE-HU   Inch hüvelyk
06:30  DE-HU   sich etw. abgewöhnen leszokik vmiről
06:30  DE-HU   umpflügen felszánt
06:30  DE-HU   Hausverwaltung házkezelőség
06:31  DE-HU   Wertschätzung megbecsülés
06:31  DE-HU   Haartransplantation hajátültetés
06:31  DE-HU   Rotschenkel piroslábú cankó
06:32  DE-HU   Ballabnahme szerelés
06:32  DE-HU   Kinder ans Töpfchen gewöhnen gyerekeket a bilire szoktatni
06:32  DE-HU   Weißschwanzkiebitz fehérfarkú lilebíbic
06:32  DE-HU   Hinduralle hindu guvat
06:33  DE-HU   häufig gestellte Fragen gyakran ismételt kérdések
06:34  DE-HU   Unwirksamkeit érvénytelenség
06:34  DE-HU   Große Anakonda zöld anakonda
06:34  DE-HU   Schwarzhalstaucher feketenyakú vöcsök
06:34  DE-HU   Wiesenweihe hamvas rétihéja
06:34  DE-HU   Pantoffeltierchen papucsállatka
06:35  DE-HU   Faustkeil pattintókő
06:35  DE-HU   Ballweitergabe labdatovábbítás
06:35  DE-HU   rehabilitieren rehabilitál
06:36  DE-HU   Blödsinn baromság
06:36  DE-HU   Sehnenentzündung íngyulladás
06:36  DE-HU   Sehnenzerrung ínhúzódás
06:37  DE-HU   Herbstzeitlose őszi kikerics
06:37  DE-HU   Schlachtruf csatakiáltás
06:37  DE-HU   Lachender Hans kacagójancsi
06:37  DE-HU   Zwergflamingo kis flamingó
06:37  DE-HU   Keimzelle csírasejt
06:38  DE-HU   Rotbuche európai bükk
06:38  DE-HU   normiert egységesített
06:38  DE-HU   Reklamtüte reklámzacskó
06:38  DE-HU   Großraum környék
06:39  DE-HU   Radiant radián
06:39  DE-HU   Umweltbedingungen környezeti feltételek
06:39  DE-HU   Liebespärchen szerelmespár
06:40  DE-HU   Peilstab nívópálca
06:40  DE-HU   durch Felder und Wiesen reiten földeken és mezőkön keresztül lovagol
06:40  DE-HU   sich aufgeladen fühlen feltöltődve érzi magát
06:40  DE-HU   Tiergehege karám
06:40  DE-HU   verfangen összezavar
06:40  DE-HU   Opfer vollziehen áldozatot bemutat
06:41  DE-HU   Spirituosen szeszes italok
06:41  DE-HU   Generalsekretär főtitkár
06:41  DE-HU   Fernarbeit távmunka
06:41  DE-HU   Tochterunternehmen leányvállalat
06:41  DE-HU   Arbeitslosenquote munkanélküliségi ráta
06:41  DE-HU   Arbeitslosenrate munkanélküliségi ráta
06:41  DE-HU   Hohler Lerchensporn odvas keltike
06:42  DE-HU   Währungsreserve valutatartalék
06:42  DE-HU   herunterfallend lehulló
06:42  DE-HU   Pressemitteilung sajtóközlemény
06:42  DE-HU   Aufhebungsvertrag felmondási szerződés
06:42  DE-HU   Trennung szétválás
06:42  DE-HU   beschuldigt megvádolt
06:42  DE-HU   Kenngröße paraméter
06:42  DE-HU   bevorstehend közeledő
06:43  DE-HU   bedrängen megszorongat
06:43  DE-HU   Altersstufe korosztály
06:43  DE-HU   Untergang elpusztulás
06:43  DE-HU   Exportabteilung export osztály
06:43  DE-FR   ungerechterweise injustement
07:38  CS-DE   jeřáb paví Kronenkranich
07:43  CS-DE   jeřáb paví Schwarzhals-Kronenkranich
07:43  CS-DE   jeřáb paví Pfauenkranich
07:43  CS-DE   jeřáb paví Dunkler Kronenkranich
08:21  DE-SK   Schiedsrichterkreis rozhodcovský kruh
08:21  DE-FR   splitternackt complètement nu
08:30  EN-SV   file sharing fildelning
08:30  EN-SV   cluster kluster
08:30  EN-SV   console konsol
08:30  EN-SV   iteration iteration
08:30  EN-SV   iterative iterativ
08:30  EN-SV   recursive rekursiv
08:31  EN-SV   recursion rekursion
08:31  EN-SV   Timor-Leste Östtimor
08:31  EN-SV   East Timor Timor-Leste
08:32  EN-SV   nondeterministic icke-deterministisk
08:32  EN-SV   non-deterministic icke-deterministisk
08:32  EN-SV   deterministic deterministisk
09:27  DE-SV   Öländer ölänning
09:27  DE-SV   Öländerin öländska
09:35  DE-SV   Pfauenkranich svart krontrana
09:35  DE-SV   Dunkler Kronenkranich svart krontrana
09:35  DE-SV   Kronenkranich svart krontrana
09:35  DE-SV   Schwarzhals-Kronenkranich svart krontrana
09:55  DE-SV   Bund linning
09:55  DE-SV   Bündchen linning
09:55  DE-SV   Götaland Götaland
09:55  DE-SV   Småland Småland
09:55  DE-SV   småländisch småländsk
09:55  DE-SV   öländisch öländsk
09:57  DE-SV   Pipifax trams
11:35  DE-SV   Polizeisache polissak
11:35  DE-SV   Polizeiangelegenheit polissak
11:36  DE-SV   Dalsländer dalslänning
12:42  DE-SV   Halland Halland
12:42  DE-SV   Blekinge Blekinge
12:42  DE-SV   Bohuslän Bohuslän
13:18  DE-SV   Dalsländer dalsländare
13:18  DE-SV   dalsländisch dalsländsk
13:19  DE-SV   Taler daler
13:24  EN-SV   black crowned crane svart krontrana
15:27  DE-SV   Dalsländerin dalslänning
18:02  EN-FR   corrupt corrompu
18:17  DE-SV   Ausländerin utlänning
18:17  DE-SV   Ausländerin utländska
18:22  DE-SV   östergötländisch östgötsk
18:22  DE-SV   västergötländisch västgötsk
18:37  EN-RU   lynching линчевание
18:41  DE-SV   jdn./etw. kontrollieren att visitera ngn./ngt.
18:43  EN-RU   agglutinogen агглютиноген
18:59  DE-FR   schneeweiß blanc comme neige
18:59  DE-FR   in rühmenswerter Weise glorieusement
18:59  DE-FR   glorreich glorieusement
18:59  DE-FR   prächtig superbement
19:00  DE-FR   sinnlich charnel
19:59  DE-RU   sich jdm./etw. unterordnen подчиниться кому-л./чему-л.
20:02  DE-RU   einem Befehl folgen подчиниться приказу
20:02  DE-RU   Dorfjugend деревенская молодёжь
20:02  DE-RU   Dorfkirche деревенская церковь
21:06  DE-SV   Gitterbett spjälsäng
21:16  DE-SV   Wetterumschwünge vädersvängningar
21:16  DE-SV   Wetterwechsel vädersvängningar
21:17  DE-SV   künstlerisches Glas konstglas
21:18  DE-SV   Erfrierung förfrysning
21:29  DE-SV   Västergötländisch västgötska
21:39  DE-SV   magmatisches Gestein magmatisk bergart
21:40  DE-SV   plutonisches Gestein plutonisk bergart
21:41  DE-SV   Intrusivgestein intrusiv bergart
21:47  DE-SV   Östergötländisch östgötska
22:01  DE-IS   Grundvoraussetzung höfuðforsenda
22:18  DE-RU   Vigilanz вигильность
22:18  DE-RU   Endokrinologe эндокринолог
22:18  DE-RU   Endokrinologin эндокринолог
22:18  DE-RU   brandenburgisch бранденбургский
22:18  DE-RU   mecklenburgisch мекленбургский
22:19  DE-RU   Opus опус
22:20  EN-RU   endocrinologist эндокринолог
22:20  EN-RU   lavash лаваш
23:49  DE-HU   Okinawaralle okinavai guvat