Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 4. Jänner 2020

00:57  Platz anbieten to offer a seat
06:05  Hauptverwendung main use
08:20  Parkordnung park regulations
08:47  Beihülfe abetment
08:48  EU-Kommission European Commission
09:01  Hauptgetreide staple crop
09:10  Rechtsausschuss legal committee
09:16  Inka Inca
09:23  Parkordnung parking regulations
09:24  Parkvorschriften parking regulations
09:25  Tumorlysesyndrom tumor lysis syndrome
09:25  Tumorlyse-Syndrom tumour lysis syndrome
09:25  Tumorlysesyndrom tumour lysis syndrome
09:25  Tumorlyse-Syndrom tumor lysis syndrome
09:29  Transportvorschriften transportation regulations
09:40  Gemalter Frosch striped stream frog
09:43  Australischer Waldfrosch wood frog
09:43  Australischer Waldfrosch Australian wood frog
09:43  Australischer Waldfrosch Australian bullfrog
09:44  vernünftig sein to make sense
11:50  beschränktes Wachstum limited growth
11:51  Günthers Frosch Gunther's / Guenther's (Amoy) frog
11:52  selbstfahrendes Luftverteidigungssystem self-propelled air defense system
11:52  Ränge stands
11:53  Distanzierung awayness
11:55  dekolletiert low-necked
11:56  himmlisch supernal
12:00  Strandwelle beachcomber
12:39  Haustextilien household textiles
13:21  vorgelagert upstream
13:45  Stadionordnung stadium regulations
14:08  Mein lieber Schwan! My goodness!
14:09  Fußhocker buffet
14:10  jdn. mit einem Schlag besiegen to one-shot sb.
16:40  Kuschelpatin cuddler
16:41  Kuschel-Patin cuddler
16:46  Energiewende energy turnaround
16:47  Energiewende energy transformation
16:49  Grundnahrungsmittel staple
17:13  Schwarzschnabel-Wimpelschwanz eastern streamertail
17:13  Schwarzschnabel-Wimpelschwanz black-billed streamertail
17:13  Schwarzschnabel-Jamaikasylphe black-billed streamertail
17:13  Schwarzschnabel-Jamaikasylphe eastern streamertail
17:14  Scherenschwanznymphe scissor-tailed hummingbird
17:32  Waldnymphe scissor-tailed hummingbird
17:32  Breitschwingenkolibri swallow-tailed hummingbird
17:32  Schwalbenkolibri swallow-tailed hummingbird
19:33  Immer der, der's zuerst riecht. He who smelt it, dealt it.
20:23  einen Neuanfang machen to wipe the slate clean
20:23  an sich zweifeln to second-guess oneself
20:24  Sauce hollandaise hollandaise
20:25  Galam-Frosch marble-legged frog
20:25  Galam-Frosch golden-backed frog
20:25  Galam-Frosch Galam white-lipped frog
20:25  Galam-Frosch Lake Galam frog
20:25  Berg-Gelbbeinfrosch mountain yellow-legged frog
20:25  Sierra-Nevada-Gelbbeinfrosch Sierra (Nevada) yellow-legged frog
20:25  (kalifornischer) Gelbbeinfrosch California yellow-legged frog
20:25  Gelbbeinfrosch (foothill) yellow-legged frog
20:26  Rancho-Redondo-Frosch Rancho Redondo frog
20:26  Grünaugenfrosch green-eyed frog
20:27  Italienischer Wasserfrosch Italian pool frog
20:43  Nachkriegsliteratur post-war literature
22:03  Kataster cadastre
22:17  Energiewende energy transition
23:27  Lebenswasser aqua vitae

Weitere Sprachen

08:18  DE-RO   Deutschlehrer profesor de germană
08:22  DE-RO   Feuerwerk foc de artificii
08:22  DE-RO   Feuerwerk focuri de artificii
09:41  DE-RO   Illustrator ilustrator
09:42  DE-RO   steuern a cârmi
09:44  DE-RO   ausgehen a se termina
09:44  DE-RO   ausgehen a ieși (în oraș)
09:56  DE-PT   dazu para tanto
10:06  EN-RU   Eiffel Tower Эйфелева башня
10:07  EN-RU   Ardennes Арденны
10:07  EN-RU   carrier bag пакет
10:07  DE-PT   Erkenntnis sentença
10:19  DE-RU   Patentante крёстная
10:19  DE-RU   Patensohn крёстный
10:19  DE-RU   Kreuzspinne крестовик
10:19  DE-RU   Greiskraut крестовник
10:20  DE-RU   Kinderkreuzzug крестовый поход детей
10:20  DE-RU   Bauern крестьяне
10:20  DE-RU   Bauernhaus крестьянский дом
10:20  DE-RU   Bauernschaft крестьянство
10:20  DE-RU   Burgmauer крепостная стена
10:20  DE-RU   Knechtschaft крепостничество
10:20  DE-RU   Burg- крепостной
10:20  DE-RU   Dickerchen крепыш
10:20  DE-RU   Wonneproppen крепыш
10:21  DE-RU   Wonnekloß крепыш
10:21  DE-RU   Sesselbahn кресельный подъёмник
10:21  DE-RU   Hebemaschine грузоподъёмная машина
10:21  DE-RU   Sitzsack кресло-пуф
10:21  DE-RU   Gartenkresse кресс-салат
10:21  DE-RU   Gartenkresse клоповник посевной
10:22  DE-RU   Zäpfchen свечка
10:23  DE-RO   etw. schnippeln a tăia ceva
10:23  DE-RO   etw. schnibbeln a tăia ceva
10:34  DE-NO   Spaghetti spagetti
10:35  DE-RO   sichern a securiza
10:35  DE-RO   Mehlstaub pospai
12:37  DE-RO   Erwerbsbetrieb întreprindere
13:15  DE-SV   Totholz låga
13:25  DE-FR   etw. versprechen promettre qc.
13:28  DE-FR   zerstreut distrait
13:29  DE-FR   etw. versichern promettre qc.
13:30  DE-FR   sich versprechen faire un lapsus en parlant
13:30  DE-FR   sich etw. von etw. versprechen se promettre qc. de qc.
13:30  DE-FR   sich etw. von etw. erhoffen se promettre qc. de qc.
13:31  DE-FR   etw. einander versprechen se promettre qc.
14:11  DE-RO   unerhört nemaiauzit
14:48  DE-IS   krebserregend krabbameinsvaldandi
14:56  DE-RO   Winterferien vacanță de iarnă
15:07  DE-SK   jdn. auf den Arm nehmen strieľať si z n-ho
15:08  DE-SK   auf etw. Bock haben mať chuť na n-čo
15:08  DE-SK   keinen Bock auf etw. haben nemať chuť na n-čo
15:33  DE-FR   etw. versprechen promettre qc.
15:33  DE-FR   seit einigen Tagen voici bien des jours
15:38  DE-NO   mager skrinn
15:38  DE-NO   kommunikativ kommunikativ
15:39  DE-NO   erzkonservativ erkekonservativ
15:46  DE-IS   Aflatoxin aflatoxín
15:51  DE-NO   Frühlingszwiebel vårløk
15:52  DE-NO   Satz sats
15:52  DE-NO   Wohnfläche boflate
15:52  DE-NO   behutsam nennsom
15:53  DE-NO   Was verstehen Sie unter "Kultur"? Hva legger du i begrepet "kultur"?
15:57  DE-NO   unberührt uberørt
15:58  DE-NO   Sünde synd
15:59  DE-NO   total verrückt splitter gal
15:59  DE-NO   Schulter skulder
15:59  DE-NO   auf jds. Seite stehen å holde med noen
16:06  DE-HR   Fernsehen dalekovidnica
16:07  DE-HR   auf Kosten na račun
16:08  DE-RO   Speicher hambar
16:09  DE-HR   Diffamierung difamacija
16:22  DE-RO   verunstalten a urâți
16:41  DE-PT   sich selber se
16:42  DE-PT   fliehen vor escapar de
16:42  DE-PT   fliehen escapar
17:16  DE-PT   Abwehrspannung defesa abdominal
17:21  DE-ES   körnig granulado
17:24  DE-ES   sich ausdrücken expresarse
17:38  EN-IT   duck anitra
17:53  EN-IT   to be fed up to the (back) teeth essere stufo marcio
17:56  EN-IT   cot death morte in culla
17:56  EN-IT   low-necked scollato
17:56  EN-IT   ruler dominatrice
17:58  EN-RU   suppository свечка
17:58  EN-RU   suppository суппозиторий
17:58  EN-RU   suppository свеча
18:00  EN-IT   collection colletta
18:08  EN-IT   leap second secondo intercalare
18:13  EN-IT   Roman romana
18:17  DE-RO   Krug stacană
18:24  EN-IT   right off the bat all'instante
18:27  EN-IT   pedestrian pedone
18:29  EN-IT   landing pianerottolo
18:30  EN-IT   I cannot wait! Non vedo l'ora!
18:33  EN-IT   infamous malfamato
18:38  EN-IT   chanterelle finferlo
18:41  DE-RO   links la stânga
18:41  DE-RO   linke stâng
18:57  DE-IT   Pascal Pasquale
18:57  EN-IT   paleomagnetism paleomagnetismo
18:57  EN-IT   Pan-Slavism panslavismo
18:58  EN-IT   chronobiology cronobiologia
18:58  EN-IT   electron microscope microscopio elettronico
18:58  EN-IT   palaeomagnetism paleomagnetismo
18:58  EN-IT   poplar hawk-moth sfinge del pioppo
18:58  EN-IT   (Eurasian) collared dove tortora orientale
19:40  DE-RO   exsikkiert deshidratat
20:00  DE-SK   weiß Gott wann bohviekedy
20:32  DA-DE   drukken (stark) betrunken
21:37  DE-IS   Ich half ihm zu tragen. Ég hjálpaði honum við að bera.
22:33  DE-SV   Zündstein tändsten
22:33  DE-SV   Feuerstein tändsten
22:57  DE-RO   Frack frac
23:25  DE-SK   Katasteramt katastrálny úrad
23:25  DE-SK   staubig prašný
23:25  DE-SK   Tauchausrüstung potápačské vybavenie
23:25  DE-SK   Taucherausrüstung potápačské vybavenie
23:25  DE-SK   Tauchausrüstung potápačský výstroj
23:26  DE-SK   Taucherausrüstung potápačský výstroj
23:31  DE-SK   skrupellos bez škrupúľ
23:32  DE-SK   skrupulös škrupulózny