Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 2. Jänner 2019

00:06  vor of
00:12  Comic comic
01:53  vernichtet expunged
01:54  Jetzt im Handel! Out now!
01:55  Einsteinkreuz Einstein Cross
02:23  Schmiss peppiness
03:56  Wintersportdestination winter sports destination
04:41  Wangert vineyard
05:27  Römerlicht Roman candle
08:18  leserfreundlich reader-friendly
08:56  ein Tritt in den Hintern a kick in the pants
10:03  Vitaminergänzung vitamin supplement
10:08  Wengert vineyard
10:19  Landschaftssee landscape lake
10:20  sehr gut möglich perfectly possible
10:21  weiter südlich farther south
10:23  Torschlusspanik haben to be worried that one has missed the boat
10:23  Torschlusspanik kriegen to be worried that one has missed the boat
10:43  eCall-System eCall system
11:05  Schlabber- baggy
11:11  Buxen trousers
11:13  Rheumasalbe ointment for rheumatism
11:14  Rauchloch smoke hole
11:14  Rauchloch smokehole
11:24  Heiliger Feigenbaum peepul (tree)
11:25  Heiliger Feigenbaum sacred bo tree
11:29  Oryxweber southern red bishop
11:29  Feuerweber orange bishop
11:29  Feuerwida orange bishop
11:29  Feuerweber northern red bishop
11:29  Feuerwida northern red bishop
11:32  Leberdivertikel hepatic diverticulum
11:34  Indischer Feigenbaum banian tree
11:37  Stationsgang ward corridor
12:16  Indischer Feigenbaum banian (fig)
13:14  Auffangstation rescue center
14:21  eine Unmenge von / an etw. a power of sth.
14:33  Feuerwerksfabrik fireworks factory
14:43  Verdammter Mist! Sod it!
15:17  Nabelschnurschere umbilical scissors
15:17  Gartenschere pruning shears
15:18  Schmiß scar
15:21  sich aus einer Umklammerung lösen / befreien to free oneself from an unwanted embrace
15:49  Javaapfel Java apple
15:50  Kraft oomph
15:51  schwach in a weakly way
15:51  schwach in a weakly manner
16:42  Caprihose Capri trousers
16:42  Jeanshose jeans pants
16:42  Traubenschere grape scissors
16:42  Traubenschere grape shears
16:44  Gartenschere secateurs
16:44  Camouflagehose camouflage trousers
16:44  kurze Jeanshose jeans shorts
16:44  Rasenschere grass shears
18:27  den Laden dichtmachen to shut up shop
18:33  Glasbrechzange glass pliers
19:22  Iodexposition iodine exposition
19:22  Jodexposition iodine exposition
19:54  jdn. anzipfen to annoy sb.
19:54  des Erfolgs / Erfolges gewiss secure of success
20:12  homonym homonymously
20:16  Rosenapfel Java apple
20:22  voll von Widersprüchen wholly inconsistent
20:54  Marihuana aus Mexiko Zacatecas purple
20:59  Basic Instinct Basic Instinct
21:03  Gibt es eine Möglichkeit, ... Is there a way ...
21:09  Großdeutsches Reich Greater German Reich
21:17  Hilfsresultat auxiliary result
21:53  wie obengesagt as aforesaid
21:53  Rückgang downturn
22:18  wo zweckmäßig where appropriate

Weitere Sprachen

01:19  EN-ES   overrepresented sobrerrepresentado
02:26  DE-IS   Katze köttur
07:48  DE-RO   Klappfahrrad bicicletă pliabilă
07:49  DE-RO   Klapprad bicicletă pliabilă
08:07  DE-IS   Holzwurzel viðarrót
08:26  DE-RO   Flöte fluier
08:26  DE-RO   Toast toast
10:08  DE-EO   Klient kliento
10:09  DE-EO   Mandant kliento
10:11  DE-EO   Auftraggeber kliento
10:12  DE-EO   Auftraggeber komisianto
10:16  DE-RO   Frauenfeind misogin
10:17  DE-RO   Taxameter ceas
10:36  DE-FR   Schreckgespenst épouvantail
10:41  DE-RO   Umland împrejurimi
10:46  DE-FR   Barteln barbillons
10:47  DE-RO   schütteln a zgâlțâi
10:47  DE-RO   Indikator indicator
10:47  DE-RO   aufzählen a înșira
10:47  DE-RO   Perfidie perfidie
10:47  DE-FR   Bartfäden barbillons
10:48  DE-RO   Perfidität perfidie
10:48  DE-RO   Kenner cunoscător
10:48  DE-FR   altüberliefert ancestral
10:52  DE-FR   Schwimmenten canards barboteurs
11:00  DE-FR   Ringanker chaînage
12:24  DE-EO   Reggae regeo
12:32  DE-RO   austreten a ieși să-și facă nevoile
12:33  DE-RO   Textmarker textmarker
12:33  DE-RO   Klopfen bătaie
12:33  DE-RO   beenden a curma
12:34  DE-RO   dehnen a întinde
12:35  DE-RO   Nagel țintă
12:42  DE-RO   novellieren a amenda
12:42  DE-RO   durchdrehen a se sminti
12:42  DE-RO   sogleich numaidecât
12:42  DE-EO   nachgiebig cedema
12:42  DE-RO   Entfesselung descătușare
12:43  DE-RO   sich an etw. klammern a se crampona de ceva
12:43  DE-RO   mikrobiell microbian
12:43  DE-RO   Therapeutik terapeutică
12:44  DE-RO   Billardqueue tac
12:44  DE-RO   guttural gutural
12:45  DE-RO   Nebenschlussmotor motor cu excitație în derivație
12:45  DE-RO   Nebenschluss derivație
12:45  DE-RO   Weißschwanzgnu gnu cu coada albă
12:45  DE-RO   verquer pieziș
12:45  DE-RO   Chuzpe obrăznicie
12:46  DE-RO   sich einem Befehl beugen a respecta un ordin
12:46  DE-RO   schwindelerregend vertiginos
12:47  DE-RO   Alpenmilch lapte din Alpi
12:47  DE-RO   Zinsausgaben plăți de dobânzi
12:47  DE-RO   Lebensader colac de salvare
12:47  DE-RO   Schwimmring colac de salvare
12:47  DE-RO   Leninist leninist
12:49  DE-RO   Windstoß răbufnire de vânt
12:49  DE-RO   zerspringen a plesni
12:51  DE-EO   Vorschuss (parta) antaŭpago
13:10  DE-RO   Wahlberechtigter persoană cu drept de vot
13:18  DE-RO   soziale Kälte răceală socială
13:31  DE-RO   oppositionell de opoziție
13:49  DE-RU   Bärenhüter Волопас
13:49  DE-RU   Ochsenhirt волопас
13:49  DE-RU   Rinderhirt волопас
13:49  DE-RU   jdm. ein blaues Auge verpassen поставить кому-л. синяк
13:49  DE-RU   Sphygmomanometer сфигмоманометр
13:49  DE-RU   Prachtbarbe огненный пунтиус
13:50  DE-RU   Kokosfett кокосовое масло
13:50  DE-RU   Schaffell- овчинный
13:50  DE-RU   Schafsfell- овчинный
13:50  DE-RU   Schaffellpelz овчинная шуба
13:50  DE-RU   Angorawolle шерсть ангорской козы
13:50  DE-RU   Lammfleisch ягнятина
13:50  DE-RU   Lamm ягнятина
13:50  DE-RU   Lamm мерлушка
13:50  DE-RU   Lamm ягнячья шерсть
13:50  DE-RU   hundertfach в сто крат
13:51  DE-RU   hundertfach во сто крат
13:51  DE-RU   jdm. etw. neiden завидовать кому-л. в чём-л.
13:51  DE-RU   jdm. etw. missgönnen завидовать кому-л. в чём-л.
13:51  DE-RU   vor Neid platzen испытывать чувство зависти
13:51  DE-RU   vor Neid vergehen испытывать чувство зависти
13:51  DE-RU   vor Neid erblassen испытывать чувство зависти
13:51  DE-RU   jdm. seinen Erfolg neiden завидовать чьим-л. успехам
13:51  DE-RU   jdm. den Ruhm missgönnen завидовать чьей-л. славе
13:51  DE-RU   Neiden завидование
13:51  DE-RU   Er ist nicht zu beneiden! Не завидую ему!
13:52  DE-RU   auf jdn./etw. neidisch sein позавидовать кому-л./чему-л.
13:52  DE-RU   Draufgängertum лихачество
13:52  DE-RU   jdn. aus dem Weg räumen кокать кого-л.
13:52  DE-RU   jdm. den Garaus machen кокать кого-л.
13:52  DE-RU   jdm. das Lebenslicht ausblasen / auspusten кокать кого-л.
13:52  DE-RU   jdn. um die Ecke bringen кокать кого-л.
13:52  DE-RU   jdn. umlegen кокать кого-л.
13:52  DE-RU   umbringen прикокнуть
13:52  DE-RU   Hottentotte готтентот
13:52  DE-RU   Ziegenzüchter козовод
13:52  DE-RU   Ziegenhirte пастух коз
13:52  DE-RU   Ziegenhirt пастух коз
13:53  DE-RU   Pales Палес
13:53  DE-RU   Proserpina Прозерпина
13:53  DE-RU   Hirtenknabe пастушонок
13:53  DE-RU   Halterbub пастушонок
13:53  DE-RU   Halterbub пастушок
13:53  DE-RU   Argos Аргос
13:53  DE-RU   Argos Аргос
13:53  DE-RU   Herde гурт
13:53  DE-RU   Münzrand гурт (монеты)
13:53  DE-RU   Gurt гурт
13:53  DE-RU   (große) Schafherde гурт овец
13:53  DE-RU   (große) Kuhherde гурт коров
13:53  DE-RU   Herden- гуртовой
13:53  DE-RU   in großer Stückzahl гуртовой
13:53  DE-RU   Viehhändler гуртовщик
13:54  DE-RU   Viehtreiber гуртовщик
13:54  DE-RU   Viehtreiber погонщик
13:54  DE-RU   Treiber погонщик
13:54  DE-RU   Hirt гуртовщик
13:54  DE-RU   Hirte гуртовщик
13:54  DE-RU   Viehhirt гуртовщик
13:54  DE-RU   Gänseschar гусиный табун
13:54  DE-RU   Schar табун
13:54  DE-RU   Schwarm табун
13:54  DE-RU   Meute табун
13:54  DE-RU   Arkadius Аркадий
13:54  DE-RU   Kuhhirt пастух коров
13:54  DE-RU   Schafhirt пастух овец
13:54  DE-RU   Arkadien Аркадия
13:54  DE-RU   Hirt табунщик
13:54  DE-RU   Hirte табунщик
13:54  DE-RU   Hirtin табунщица
13:55  DE-RU   Gänseschar гусиная стая
13:55  DE-RU   Starenschwarm скворцовая стая
13:55  DE-RU   Schafsfell овчина
13:55  DE-RU   junger Wald молодняк
13:55  DE-RU   Jungpferde конский молодняк
13:55  DE-RU   junger Kiefernwald сосновый молодняк
13:55  DE-RU   Lammfell- мерлушковый
13:55  DE-RU   Lammfell- мерлушечий
13:55  DE-RU   Lammfellmütze мерлушковая шапка
13:55  DE-RU   Lammfellpelz мерлушковая шуба
13:55  DE-RU   Pelz шуба
13:55  DE-RU   Lamm барашек
13:55  DE-RU   kleiner Hammel барашек
13:55  DE-RU   Flügelmutter барашек
13:55  DE-RU   Lammfell барашек
13:56  DE-RU   Lammfellkragen воротник из барашка
13:56  DE-RU   Schäfchenwolken барашки
13:56  DE-RU   Schaumkronen барашки
13:56  DE-RU   Gischt барашки
13:56  DE-RU   Schaumwellen барашки
13:56  DE-RU   Lämmer барашки
13:56  DE-RU   Lammfell- барашковый
13:56  DE-RU   Schafleder овечья кожа
13:56  DE-RU   Verschweigen умолчание
13:57  DE-RU   Goldenes Vlies золотое руно
13:57  DE-RU   Lamm ягнёнок
13:57  DE-RU   auf jdn./etw. neidisch sein завидовать кому-л./чему-л.
13:58  DE-RU   Lämmchen барашек
14:00  DE-HU   Café presszó
14:21  DE-RO   Kartenspieler jucător de cărți
14:22  DE-RO   Farbenwahlkarte carte de schimbat culoarea
14:30  DE-RO   ermutigt îmbărbătat
14:33  DE-RO   Seminarstunden seminar (facultate)
14:33  DE-RO   Übungsveranstaltung curs practic (facultate)
14:33  DE-RO   Wahlveranstaltung curs facultativ (facultate)
14:33  DE-RO   Wahllehrveranstaltung curs facultativ (facultate)
14:33  DE-RO   Wahlpflichtveranstaltung curs opțional (facultate)
14:33  DE-RO   Bachelorprüfung examen de licență
14:33  DE-RO   Bachelor-Abschlussprüfung lucrare de licență
14:33  DE-RO   Eliteschule colegiu național
14:33  DE-RO   Elitegymnasium colegiu național
14:33  DE-RO   Fachbereich specializare
14:51  DE-SV   koreanisch koreansk
14:55  DE-SV   südkoreanisch sydkoreansk
14:56  DE-SV   nordkoreanisch nordkoreansk
15:00  DE-SV   vietnamesisch vietnamesisk
15:06  DE-SV   färingisch färöisk
15:06  DE-SV   färöisch färöisk
15:09  DE-SV   grönländisch grönländsk
15:11  DE-SV   indonesisch indonesisk
15:21  DE-SV   malaysisch malaysisk
15:23  DE-SV   maltesisch maltesisk
15:26  DE-SV   montenegrinisch montenegrinsk
15:33  DE-SV   samoanisch samoansk
15:40  DE-SV   taiwanesisch taiwanesisk
15:41  DE-SV   tuvaluisch tuvaluansk
15:42  DE-RU   Halterung крепление
15:42  DE-RU   Online-Speicherplatz облачное хранилище данных
15:43  DE-RU   Wiedereingliederung ресоциализация
15:43  DE-RU   hellauf lachen громко смеяться
15:57  DE-SV   tongaisch tongansk
16:05  DE-SV   österreichisch österrikisk
16:17  DE-SV   Zugsunglück tågolycka
16:19  DE-SV   etw. einsprechen att tala in ngt.
16:19  DE-SV   etw. einsprechen att intala ngt.
16:22  DE-RO   aufspringen a sări
16:31  DE-RO   Hausarbeit temă pentru acasă
16:34  DE-RO   Flurkreuz troiță
16:34  DE-RO   Opferstock cutie a milei
16:34  DE-RO   Bischof arhiereu
16:35  DE-RO   die Göttliche Liturgie Sfânta Liturghie
16:35  DE-RO   Plattenspieler patefon
16:38  DE-RO   für alle Zeit pentru totdeauna
16:39  DE-RO   Je mehr, desto besser. Cu cât mai mult, cu atât mai bine.
17:04  DE-RO   Akademiekanzlei cancelarie a academiei
17:17  DE-RO   Was bist du denn für einer? Ce hram porți?
17:28  DE-SV   jdm. die Freundschaft aufsagen att säga upp bekantskapen med ngn.
17:29  DE-SV   Westindien Västindien
17:31  DE-SV   Ferner Osten Fjärran Östern
17:31  DE-RO   fernöstlich din Orientul Îndepărtat
17:33  DE-SV   kalte Dusche kalldusch
17:34  DE-SV   warme Dusche varmdusch
17:41  DE-RO   zu etw. gelangen a ajunge la ceva
17:53  DE-IS   Räubertochter ræningjadóttir
17:53  DE-IS   von etw. profitieren að búa að e-u
17:53  DE-SV   Durchgeknallt Stulna år
17:53  DE-SV   Vertrauen erweckend förtroendeväckande
17:54  DE-SV   Musikus musiker
17:54  DE-SV   veggie vegetarisk
17:54  DE-SV   Hinterindien Bortre Indien
17:54  DE-SV   Hauptsponsor huvudsponsor
17:54  DE-SV   Zugunfall tågolycka
17:54  DE-SV   Plastid plastid
17:59  DE-SV   Kasachisch kazakiska
18:00  DE-SV   Südkoreanerin sydkoreanska
18:00  DE-SV   Mitleid medömkan
18:00  DE-SV   Mitgefühl medömkan
18:00  DE-SV   mitfühlen att medömka
18:00  DE-SV   mitleiden att medömka
18:00  DE-SV   mitleidend medömkande
18:00  DE-SV   mitfühlend medömkande
18:00  DE-IS   Teilnahme aðild
18:00  DE-IS   Mitwirkung aðild
18:00  DE-IS   Beteiligung aðild
18:00  DE-SV   Nordkoreanerin nordkoreanska
18:01  DE-IS   kriegsgeschunden stríðshrjáður
18:01  DE-IS   vom Krieg erschüttert stríðshrjáður
18:01  DE-SV   Tadschikisch tadzjikiska
18:01  DE-SV   Schnellspannbohrfutter snabbspännchuck
18:01  DE-IS   etw. fühlen að finna fyrir e-u
18:01  DE-IS   etw. spüren að finna fyrir e-u
18:02  DE-SV   uninteressant matt
18:02  DE-IS   etwas aðeins
18:02  DE-FR   Stent stent
18:02  DE-FR   Prophylaxe prophylaxie
18:03  DE-FR   Vorbeugung prophylaxie
18:03  DE-FR   Defibrillator défibrillateur
18:13  DE-RO   berüchtigt faimos
18:26  DE-IS   Verlust von Menschenleben manntjón
18:27  DE-IS   Verlust von Menschenleben mannskaði
18:31  DE-RO   Saugnapf ventuză
19:25  DE-SV   Hypothalamus hypotalamus
19:29  DE-SV   libysch libysk
19:29  DE-SV   ägyptisch egyptisk
19:32  DE-SV   bruneiisch bruneisk
19:36  DE-HR   Geburtsschein rodni list
19:37  DE-HR   Geburtsurkunde rodni list
19:41  DE-RO   Theben Teba
19:41  DE-RO   Vorarlberg Vorarlberg
19:41  DE-RO   Vorarlberger din landul Vorarlberg
19:52  DE-SV   afghanisch afghansk
20:01  DE-ES   Gasblase burbuja de gas
20:03  DE-ES   Forstwirtschaft silvicultura
20:16  DE-FR   Phänotyp phénotype
20:39  DE-RO   Treppenstufe treaptă
20:39  DE-RO   Lauf alergare
20:39  DE-RO   Draperie draperie
20:39  DE-RO   Pappe mucava
20:40  DE-RO   Alzheimer-Krankheit boala Alzheimer
20:40  DE-RO   Jahrmarkt bâlci
20:40  DE-RO   summen a zbârnâi
20:40  DE-RO   Schurke secătură
20:40  DE-RO   Erotik erotism
20:57  DE-RU   Erfrierung обморожение
20:57  DE-RU   Erfrierung ersten Grades обморожение первой степени
20:57  DE-RU   Psychosomatik психосоматика
20:57  DE-RU   etw. von der Pike auf lernen начинать службу с низов
21:27  DE-FR   Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Les véhicules stationnés non autorisés seront remorqués moyennant des frais.
21:28  DE-FR   gegen etw. moyennant qc.
21:28  DE-SR   den Vorzug geben давати предност
21:29  DE-FR   den Tisch abdecken débarrasser la table
21:30  DE-FR   etw. entrümpeln débarrasser qc.
21:31  DE-FR   mit jdm. spazieren gehen balader qn.
21:33  DE-FR   Pellkartoffeln pommes de terre en robe des champs
21:44  BG-DE   тандем Tandem
21:52  DE-RO   Kochrezept rețetă culinară
21:53  DE-RO   Schneebesen tel
21:56  DE-RO   desillusioniert deziluzionat
21:57  DE-RO   von jdm./etw. beeindruckt sein a fi impresionat de cineva/ceva
21:58  DE-RO   Lebenshaltungskosten cost al vieții
22:21  EN-ES   gondolier gondolero
22:21  EN-ES   predominant predominante
22:49  DE-ES   Leichenhaus morgue
22:55  DE-ES   Nussknacker cascanueces
22:57  DE-ES   Pflichterbe heredero forzoso
23:06  DE-RO   flotter Dreier sex în trei
23:29  EN-ES   logical lógico
23:31  CS-DE   formální formal
23:34  CS-DE   lehkovážný leichtfertig