Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 19. Oktober 2017

00:56  insektenkundlich entomological
02:25  Föderationsrat Federation Council
03:19  Flitzkacke the shits
06:04  jds. Kreislauf in Schwung bringen to get sb.'s circulation going
06:04  Schüttelkugel snow globe
06:05  Pfirsichfarbe peach
06:05  pfirsichfarben peach
06:05  Hitzschlag heat prostration
06:20  montenegrinisch Montenegran
06:27  zentrale Figur focal character
06:30  etw. anstreben to shoot for sth.
06:35  aus kurzer Distanz ein Tor erzielen to score a close-range goal
06:41  übler Unfall smash-up
06:44  befestigen to assure
07:00  Rohstoffabbau resource mining
07:00  Inselhaube island-mounted vent hood
07:01  Inselhaube island range hood
07:09  flotter Otto the runs
07:58  Spritzfahrt spin
08:01  stark schwitzen to sweat buckets
08:51  Epaphos Epaphus
08:52  Klosteranlage conventual complex
09:03  Leipziger Buchmesse Leipzig Book Fair
09:22  Grundsatzreferent keynote speaker
10:34  Sarpedon Sarpedon
10:39  sich aufraffen to brace up
11:42  Schul stageln to skip school
13:30  Rauchwaren smoked meat and sausages
14:34  sich im Chaos befinden to be mired in chaos
15:30  sich etw. ausdenken to mastermind sth.
15:31  Kollektivvertrag collective agreement
15:31  Nächtigungsgeld overnight allowance
16:59  etw. federführend planen to mastermind sth.
20:08  Edamame-Bohnen edamame
20:17  Philogynie philogyny
21:22  Boot-Konfigurationsdaten boot configuration data
21:50  auf etw. erpicht sein to be eager for sth.
21:57  Querschnittsläsion transverse lesion

Weitere Sprachen

00:10  DE-FI   Moon Muhu
00:10  DE-FI   Pernau Pärnu
00:10  DE-FI   Dorpat Tartto
00:10  DE-FI   Peipussee Peipsijärvi
00:11  DE-FI   Kandalakscha-Bucht Kantalahti
00:11  DE-FI   Kandalakscha-Bucht Kannanlahti
00:12  DE-FI   Zug veto
00:12  DE-RO   hässlich bocciu
00:14  DE-FI   Strich veto
00:15  DE-FI   Antrieb veto
00:15  DE-FI   Luftzug veto
00:15  DE-FI   Hogland Suursaari
00:16  DE-FI   Form veto
00:16  DE-FI   Kondition veto
00:16  DE-FI   Streckverband veto
00:17  DE-FI   Wette veto
00:17  DE-FI   wetten lyödä vetoa
00:17  DE-FI   eine Wette eingehen lyödä vetoa
00:17  DE-FI   Veto veto
00:18  DE-FI   Einspruch veto
00:18  DE-FI   Vetorecht veto-oikeus
00:18  DE-FI   von seinem Vetorecht Gebrauch machen käyttää veto-oikeuttaan
00:18  DE-FI   Lokführer veturinkuljettaja
00:19  DE-FI   Finnmark Ruija
00:19  DE-FI   Kandalakscha Kannanlahti
00:19  DE-FI   Kandalakscha Kantalahti
00:19  DE-FI   Kirkenes Kirkkoniemi
00:20  DE-FI   Pekari pekari
00:20  DE-FI   Nabelschwein pekari
02:42  EN-RO   queries interogări
02:44  EN-RO   grant subvenție
02:55  EN-RO   rhinitis rinită
03:03  EN-RO   migraine migrenă
03:09  EN-RO   purity puritate
03:09  EN-RO   expired expirat
03:10  EN-RO   intermittent intermitent
03:11  EN-RO   to renovate a renova
03:11  EN-RO   conclusion concluzie
03:12  EN-RO   lobster homar
03:12  EN-RO   to comfort a consola
03:13  EN-RO   continuous continuu
03:14  EN-RO   attorney avocat
03:15  EN-RO   uniform uniformă
03:16  EN-RO   pupil elevă
03:18  EN-RO   reduction reducere
03:19  EN-RO   screen ecran
03:20  EN-RO   quantity cantitate
03:20  EN-RO   to rhyme a rima
03:21  EN-RO   information informație
03:21  EN-RO   confession mărturisire
03:21  EN-RO   to run away a da bir cu fugiții
03:25  EN-RO   performance prestație
03:29  EN-RO   lie brașoavă
05:27  EN-PL   Idmon Idmon
06:42  DE-SK   Verräter judáš
06:43  DE-SK   kriecherisch pätolizačský
06:43  DE-SK   Kriecher pätolizač
06:43  DE-SK   Kriecherin pätolizačka
06:44  DE-SK   arschkriecherisch pätolizačský
07:00  DE-SK   Lavage laváž
07:02  DE-SK   Audiobuch audiokniha
07:02  DE-SK   Hörbuch audiokniha
07:04  DE-SK   Atomtest jadrová skúška
07:05  DE-SK   Primarärztin primárka
07:05  DE-SK   Eichenhain dubový háj
07:34  DE-RO   Dreistacheliger Stichling ghidrin
07:35  DE-RO   Südlicher Neunstachliger Stichling pălămidă-de-baltă
07:35  DE-RO   Moderlieschen plevușcă
07:59  DE-RO   Schlumpfine ștrumfița
09:27  DE-EO   (etw. ) schlucken gluti (ion)
09:38  CS-DE   vyblednout verblassen
09:38  CS-DE   blednout verblassen
09:47  CS-DE   hloubání Grübeln
09:48  CS-DE   rozjímání Grübeln
09:52  CS-DE   oslnit blenden
09:54  CS-DE   ohrožení Gefährdung
09:57  CS-DE   zlepšovat verbessern
09:58  CS-DE   bezduchý geistlos
09:58  CS-DE   duchaprázdný geistlos
09:59  CS-DE   pud Instinkt
09:59  CS-DE   pud Trieb
10:05  CS-DE   opravit verbessern
10:05  CS-DE   opravovat verbessern
10:23  DE-FR   Nachtbriefkasten boîte aux lettres de nuit
10:24  DE-FR   Schnaps brennen distiller de l'eau de vie
10:24  DE-FR   Halbweltdame demi-mondaine
10:26  EN-NL   stripe-backed bittern gestreepte woudaap
10:26  EN-NL   yellow bittern Chinese woudaap
10:26  EN-NL   (Von) Schrenck's bittern Mantsjoerijse woudaap
10:26  EN-NL   least bittern Amerikaanse woudaap
10:26  EN-NL   (African) dwarf bittern Afrikaanse woudaap
10:29  DE-FR   Gebe Gott, dass ... Dieu veuille que ...
10:30  DE-FR   Hang penchant
10:31  DE-HU   Schmelztiegel olvasztótégely
10:43  DE-RO   jahrein, jahraus an de an
10:48  DE-SK   Ösi Rakušák
11:01  DE-RO   Setzei ou ochi
11:07  DE-RO   Schädel căpățână
11:16  DE-SK   Einlegegurke uhorka nakladačka
11:16  DE-SK   Gurkerl uhorka nakladačka
11:37  DE-SV   Trinkwasserversorgung dricksvattenförsörjning
11:38  DE-SV   Wasserversorgung vattenförsörjning
11:40  DE-SV   festkleben att klistra fast
11:40  DE-SV   festgeklebt fastklistrad
11:43  DE-SV   Epaphos Epaphos
11:43  DE-SV   Belos Belos
11:43  DE-SV   Danaos Danaos
11:43  DE-SV   Sarpedon Sarpedon
11:43  DE-SV   Bewässerungsverbot bevattningsförbud
14:01  DE-FI   Finnmark Finnmarkin lääni
14:01  DE-FI   Sarpedon Sarpedon
14:02  DE-FI   Belos Belos
14:02  DE-FI   Epaphos Epafos
14:02  EN-FI   Epaphus Epafos
14:02  EN-FI   Belus Belos
14:02  EN-FI   Sarpedon Sarpedon
14:22  DE-SV   unpräzis oprecis
14:39  DE-SV   Stechrochen spjutrockor
14:42  DE-SV   unterzeichnen att skriva under
15:07  BG-DE   родител Elternteil
15:07  BG-DE   съпрузи Eheleute
15:07  BG-DE   достоверен glaubhaft
15:09  BG-DE   активен въглен Aktivkohle
17:53  EN-RU   alcohol intoxication алкогольное отравление
17:53  DE-SV   gut miteinander auskommen att komma bra överens (med varandra)
17:53  DE-SV   gut miteinander klarkommen att komma bra överens (med varandra)
17:54  DE-SV   Stimme stämma
17:57  EN-RU   encephalogram энцефалограмма
17:57  EN-RU   And Then There Were None Десять негритят
17:57  EN-RU   Hickory Dickory Dock Хикори Дикори Док
17:58  EN-RU   adaptability приспособляемость
17:58  EN-RU   Pleistocene плейстоцен
17:58  EN-RU   symbiont симбионт
18:13  DE-RO   Gesellschaft mit beschränkter Haftung societate cu răspundere limitată
18:15  BG-DE   Сарпедон Sarpedon
18:15  BG-DE   Бел Belos
18:15  BG-DE   Данай Danaos
18:15  BG-DE   нигерийски nigerianisch
18:25  DE-ES   Hekate Hécate
18:28  DE-FR   koscher cashère
18:30  EN-RU   vicar викарий
18:30  EN-RU   matchless непревзойдённый
18:30  EN-RU   interdependency взаимозависимость
18:31  BG-EN   Сарпедон Sarpedon
18:31  BG-EN   Бел Belus
18:31  BG-EN   Данай Danaus
19:19  DE-RO   Kreislaufprobleme probleme de circulație
19:20  DE-RO   Ableistung îndeplinire
19:21  DE-RO   gerügt dojenit
19:22  DE-RO   ruchlos nelegiuit
19:42  DE-FR   Entzug désintoxication
19:44  DE-FR   hohe Lebenshaltungskosten cherté du coût de la vie
19:45  DE-FR   hoher Preis cherté
19:45  DE-FR   hohe Lebensmittelpreise cherté des vivres
19:46  DE-FR   Hochpreisinsel îlot de cherté
19:50  DE-FR   Verkehrsinsel îlot directionnel
19:52  DE-FR   etw. den Schrecken nehmen dédramatiser qc.
20:01  DE-FR   besessen obsessionnel
20:03  DE-FI   rau tyly
20:03  DE-FI   grob tyly
20:03  DE-FI   mürrisch tyly
20:03  DE-FI   schroff tylysti
20:04  DE-FI   unwirsch tylysti
20:04  DE-FI   Freak nörtti
20:04  DE-FI   Nerd nörtti
20:04  DE-FI   masochistisch masokistisesti
20:05  DE-FI   masochistisch masokistinen
20:05  DE-TR   Liebe auf den ersten Blick ilk görüşte aşk
20:05  DE-FI   Masochist masokisti
20:05  DE-FI   Videothek videovuokraamo
20:05  DE-FI   Videokamera videokamera
20:06  DE-FI   Viedeokassette videokasetti
20:06  DE-FI   Videorekorder videonauhuri
20:06  DE-FI   Videospiel videopeli
20:07  DE-FI   Schläue viekkaus
20:07  DE-FI   Schlauheit viekkaus
20:08  DE-FI   Gastfreundlichkeit vieraanvaraisuus
20:08  DE-FI   Gastfreundschaft vieraanvaraisuus
20:08  DE-FI   gastfreundlich vieraanvarainen
20:09  DE-FI   gastlich vieraanvarainen
20:09  DE-FI   gastlich vieraanvaraisesti
20:09  DE-FI   gastfreundlich vieraanvaraisesti
20:09  DE-FI   sich entfremden vieraantua
20:09  DE-FI   fremd werden vieraantua
20:10  DE-FI   entfremden vieraannuttaa
20:10  DE-FI   Masochismus masokismi
20:10  DE-FI   Sadomasochismus sadomasokismi
20:11  DE-FI   sadomasochistisch sadomasokistinen
20:11  DE-FI   Sadomasochist sadomasokisti
20:11  DE-FI   Sadismus sadismi
20:11  DE-FI   sadistisch sadistisesti
20:12  DE-FI   sadistisch sadistinen
20:12  DE-FI   Sadist sadisti
20:12  DE-FI   Minderwertigkeitskomplex alemmuuskompleksi
20:12  DE-FI   Glotzen tuijotus
20:12  DE-FI   Starren tuijotus
20:13  EN-FI   hospitality vieraanvaraisuus
20:13  EN-FI   hospitable vieraanvarainen
20:13  EN-FI   hospitably vieraanvaraisesti
20:14  EN-FI   masochistically masokistisesti
20:14  EN-FI   masochism masokismi
20:14  EN-FI   masochist masokisti
20:14  EN-FI   masochistic masokistinen
20:14  EN-FI   sadomasochism sadomasokismi
20:14  EN-FI   sadomasochist sadomasokisti
20:14  EN-FI   sadomasochistic sadomasokistinen
20:15  EN-FI   sadism sadismi
20:15  EN-FI   sadistically sadistisesti
20:15  DE-SV   Kursteilnehmer kursare
20:15  EN-FI   sadistic sadistinen
20:15  EN-FI   sadist sadisti
20:15  EN-FI   inferiority complex alemmuuskompleksi
20:41  DE-SK   Vorschüler predškolák
20:44  DE-SK   behangen mit etw. ovešaný n-čím
20:46  DE-SK   Neleus Néleus
20:46  DE-SK   Pan Pan
20:50  DE-SK   überkreuzen prekrížiť
20:51  DE-SK   darüber hinaus navyše
20:53  DE-SK   Schlepplift lyžiarsky vlek
20:57  DE-SK   Vertragspartei zmluvná strana
20:59  BG-DE   новозеландка Neuseeländerin
21:02  BG-DE   безсрамие Unverfrorenheit
21:02  BG-DE   непрецизен unpräzis
21:03  BG-DE   рекапитулация Rekapitulation
21:03  BG-DE   сексуален Sexual-
21:03  BG-DE   сексолог Sexologe
21:04  BG-DE   сладострастен wollüstig
21:04  BG-DE   сладострастие Wollust
21:08  BG-DE   алкохолик Alkoholiker
21:08  BG-DE   алкохоличка Alkoholikerin
21:09  BG-DE   ливански libanesisch
21:27  DE-FR   Ödipus Œdipe
21:27  DE-FR   Metis Métis
21:27  DE-FR   Tyche Tyché
21:27  DE-FR   Idmon Idmon
21:33  DE-SV   Luftaustausch luftväxling
21:36  DE-SV   Umweltbelastung miljöbelastning
21:41  DE-SV   Fehlschlag felträff
21:41  DE-FR   Steuerberater conseiller fiscal
21:45  DE-SV   unverhältnismäßig oproportionerlig
21:45  DE-SV   Muskelmagen örmage
21:45  DE-SV   Kaumagen muskelmage
21:46  DE-SV   Muskelmagen muskelmage
21:46  DE-SV   Kaumagen örmage
21:46  DE-SV   Rollenspiel rollek
21:50  DE-FI   Gästebett vierasvuode
21:50  DE-FI   Gästebett vierassänky
21:50  DE-FI   Gästebuch vieraskirja
21:51  DE-FI   Gästezimmer vierashuone
21:51  DE-FI   Fremdsprache vieras kieli
21:51  DE-FI   Ausländer vierasmaalainen
21:51  DE-FI   Ausländerin vierasmaalainen
21:51  DE-FI   befremdlich finden vierastaa
21:51  DE-FI   fremdeln vierastaa
21:51  DE-FI   ausländisch vierasmaalainen
21:51  DE-FI   Gastarbeiter vierastyöläinen
21:52  DE-FI   Besuchszeit vierastunti
21:52  DE-FI   fremdsprachig vieraskielinen
21:52  DE-FI   Fremdsprachler vieraskielinen
21:52  DE-FI   fremden Ursprungs vierasperäinen
21:52  DE-FI   ausländischer Herkunft vierasperäinen
22:04  EN-RU   tourist attraction туристический аттракцион
22:07  DE-RU   Epaphos Эпаф
22:07  DE-RU   Belos Бел
22:07  DE-RU   Danaos Данай
22:07  DE-RU   Sarpedon Сарпедон
22:08  DE-SV   niederschlagsreich nederbördsrik
22:09  DE-RO   Wandale vandal
22:14  EN-RU   blindness слепота
22:28  DE-IT   lautlos silenzioso
22:30  EN-RU   baby walker детские ходунки
22:31  EN-RU   oozy илистый
22:33  DE-SV   trotzdem fast
22:33  DE-SV   obgleich fast
22:34  DE-SV   schäbig futtig
22:48  EN-RU   Regards, ... С уважением,...
22:48  EN-RU   incomprehension непонимание
22:52  DE-RU   Vezier везир
22:52  DE-RU   Alkoholabhängigkeit алкогольная зависимость
22:52  DE-RU   Wurmloch червоточина
22:52  DE-RU   Wesir везир
22:52  DE-RU   Schwarmintelligenz коллективный интеллект
22:52  DE-RU   Schwarmintelligenz коллективный разум
22:53  DE-RU   Autodieb угонщик машин
22:53  DE-RU   Autodiebstahl угон автомобиля
22:54  DE-RU   Vezier визирь
22:54  DE-RU   Wesir визирь
23:12  DE-RU   Touristenattraktion туристический аттракцион
23:12  DE-RU   russische / Russische Eier фаршированные яйца
23:12  DE-RU   Fleischeslust вожделение
23:12  DE-RU   jurassisch юрский
23:17  DE-RO   Fleischbällchen chifteluță (din carne)