Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 13. Oktober 2017

01:13  Rundwürmer roundworms
02:38  Staatsvorteil political advantage
04:12  Rundwürmer nematodes
04:13  Schadensverhütung damage prevention
04:14  Rundwürmer threadworms
04:14  Fadenwürmer threadworms
04:19  verdeckter Polizist undercover cop
04:20  Sucherlaubnis prospection permit
04:20  Schadensbehebung damage repair
05:49  Heringsbestand herring population
05:50  Wegnahme seizure
06:36  Heringsbestand stock of herring
06:36  Heringsbestand herring stock
06:47  Schafsfußpilz wood hedgehog
06:47  Kleobule Cleobule
06:48  Amyntor Amyntor
06:48  Phorbas Phorbas
07:58  Hausschwamm dry rot
09:22  althergebracht heirloom
13:59  Regisseur regisseur
14:19  Matratzengequietsche mattress squeaking
15:24  Laodike Laodice
16:09  Sandkastenfreund childhood friend
16:12  Reuter knight
16:54  im Sandkasten spielen to play in a / the sandbox
18:23  Regatta regatta
19:58  Abampere abampere
20:05  Nanoohm nanoohm
20:05  Abohm abohm
21:53  Feuchteschäden moisture damage
22:46  Vielfältigkeitsfaktor diversity factor
23:07  jdn./etw. ablehnen to reject sb./sth.
23:31  Glasgow Glasgow
23:31  Ormenos Ormenus
23:31  Aleos Aleus

Weitere Sprachen

03:22  DE-FR   Fiebermesser thermomètre (médical)
03:29  DE-FR   Nebenjob boulot d'appoint
03:31  DE-FR   Höhenangst haben avoir peur du vide
03:36  DE-FR   Einlieferung hospitalisation
04:21  DE-FR   geziert affecté
05:16  DE-SV   Geschmackssinn smaksinne
06:38  DE-SV   Peleus Peleus
06:38  DE-SV   Taster knapp
06:38  DE-SV   Hephästus Hefaistos
07:05  DE-RU   Ampel светофор
09:15  BG-DE   Алей Aleos
09:15  BG-DE   Аминтор Amyntor
09:15  DE-EO   Angelhaken fiŝhoko
09:20  BG-EN   Аминтор Amyntor
09:20  BG-EN   Алей Aleus
09:21  DE-RO   auftanken a face plinul
09:44  DE-NL   Unterlagen stukken
09:44  DE-NL   Unterlagen bewijsstukken
09:45  DE-NL   Das bleibt Ihnen unbenommen. Dat staat u vrij.
09:46  DE-FI   Peleus Peleus
09:46  DE-FI   Agapenor Agapenor
09:46  DE-FI   Wasserbecken vesiallas
09:47  EN-FI   Peleus Peleus
09:47  EN-FI   Agapenor Agapenor
10:09  DE-NL   etw. aktivieren iets activeren
10:38  DE-RO   Akquise achiziție
10:52  DE-FI   totsicher pettämättömästi
11:16  DE-RU   Verkehrsampel светофор
11:33  DE-FR   bedingungsfrei sans conditions
11:38  DE-FR   Fieberthermometer thermomètre médical
12:02  DE-FR   Kleinlichkeit petitesse
12:17  DE-SV   Aber sowas von! Jajamän!
12:17  DE-FR   Gemeinwohl bien commun
12:21  DE-SV   Arbeitsstunden mantimmar
12:28  DE-SV   Bruttoregistertonne bruttoregisterton
12:28  DE-SV   Naturpfad naturstig
12:50  DE-RO   Musikant muzicant
13:40  DE-FR   Höhenangst peur de l'altitude
13:56  BG-DE   Агапенор Agapenor
13:57  DE-RU   Idée fixe идефикс
14:32  DE-FI   sich um etw. kümmern piitata
14:32  DE-FI   Micky Maus Mikki Hiiri
14:33  DE-FI   Goofy Hessu Hopo
14:33  DE-FI   Dagobert Duck Roope Ankka
14:34  BG-DE   Лаодика Laodike
14:35  BG-DE   плотер Plotter
14:39  EN-RU   New Zealand новозеландский
14:40  EN-RU   New Zealander новозеландец
14:40  EN-RU   New Zealander новозеландка
14:45  DE-RU   Peleus Пелей
14:45  DE-RU   Amyntor Аминтор
14:45  DE-RU   Agapenor Агапенор
14:59  DE-FI   Komparationsgrad vertailuaste
15:03  EN-RU   tailoress портниха
15:04  EN-RU   irretrievable невозвратимый
15:08  EN-RU   oozy тинистый
15:09  EN-RU   ooze тина
15:28  BG-DE   Хеката Hekate
15:28  BG-DE   естонка Estin
15:28  BG-DE   естонец Este
15:28  BG-DE   естонец Estländer
15:28  BG-DE   еманципация Emanzipation
15:28  BG-DE   новозеландец Neuseeländer
15:29  BG-DE   Нова Зеландия Neuseeland
15:58  BG-DE   Ню Йорк New York
16:06  DE-FR   intrazellular intracellulaire
16:06  DE-FR   intrazellulär intracellulaire
16:06  DE-FR   intramuskulär intramusculaire
16:13  DE-FR   unbeschadet von etw. sans préjudice de qc.
16:15  BG-DE   играя на кегли kegeln
16:25  DE-HE   gespalten שסוע
16:26  DE-HE   Schizophrenie שסעת
16:26  DE-HE   Ventil שסתום
16:26  DE-HE   hinhören שעה
16:28  DE-HE   Weisheitszahn שן בינה
16:29  DE-HE   wiederholen שנה
16:29  DE-HE   tyrannisch רודני
16:35  DE-HE   Bestimmung ייעוד
16:36  DE-HE   Resignation ייאוש
16:36  DE-HE   Hoffnungslosigkeit ייאוש
16:46  BG-EN   Агапенор Agapenor
16:48  DE-EO   Fossil fosilio
16:49  DE-EO   fossil fosilia
16:49  DE-RU   Hekate Геката
16:49  DE-EO   versteinert fosilia
17:19  DE-EO   Trichter funelo
17:53  DE-FI   Premiere ensiesitys
17:53  DE-FI   Erstaufführung ensiesitys
17:53  DE-FI   Debüt ensiesitys
17:53  DE-FI   etw./jdm. kündigen irtisanoutua
17:54  DE-FI   jdn. entlassen irtisanoutua
17:54  DE-FI   Nuklearabkommen ydinohjelmasopimus
17:54  DE-FI   autorisieren valtuuttaa
17:54  DE-FI   missbrauchen väärinkäyttää
17:56  DE-FI   Vergleichsform vertailumuoto
17:56  DE-FI   Steigerungsform vertailumuoto
17:58  DE-FI   Jogginganzug verryttelypuku
17:59  DE-FI   Sportanzug verryttelypuku
17:59  DE-FI   Polsterung verhoilu
18:00  DE-FI   polstern verhoilla
18:00  DE-FI   blutlos veretön
18:00  DE-FI   blutleer veretön
18:01  DE-FI   bleich veretön
18:01  DE-FI   blass veretön
18:02  DE-FI   unblutig veretön
18:03  DE-FI   Blutvergießen verenvuodatus
18:03  DE-FI   Trainingsanzug verryttelypuku
18:04  DE-FI   Gardine verho
18:20  DE-IS   Arawakisch aravakíska
18:20  DE-IS   Assamesisch assamíska
18:20  DE-IS   Assyrisch assyríska
18:20  DE-IS   Bambara bambaríska
18:20  DE-IS   Bemba bembaíska
18:20  DE-IS   Bhili bhilíska
18:20  DE-IS   Bihari bihariska
18:20  DE-IS   Bikya bikyaska
18:25  DE-RO   Torschütze golgheter
19:11  DE-EO   jdn./etw. pflegen flegi iun/ion
19:13  DE-SV   Verdunkelung mörkläggning
19:13  DE-SV   Verdunklung mörkläggning
19:18  DE-SV   Vorverkauf förköp
19:18  DE-SV   Negativspirale negativ spiral
19:22  DE-RO   Athene Atena
19:23  DE-RO   Hephaistos Hefaistos
19:23  DE-RO   Hera Hera
19:24  DE-RO   Hermes Hermes
19:24  DE-RO   Hestia Hestia
19:52  DE-FR   längs dans le sens de la longueur
20:06  EN-RU   Agapenor Агапенор
20:06  EN-RU   Theseus Тесей
20:06  EN-RU   Theseus Тезей
20:06  EN-RU   Pittheus Питфей
20:06  EN-RU   Peleus Пелей
20:06  EN-RU   Amyntor Аминтор
20:07  BG-EN   новозеландка New Zealander
20:07  BG-EN   новозеландски New Zealand
20:08  BG-EN   новозеландец New Zealander
20:08  BG-EN   еманципация emancipation
20:08  BG-EN   елегантност elegance
20:08  BG-EN   естонка Estonian
20:09  BG-EN   естонец Estonian
20:09  BG-EN   Нова Зеландия New Zealand
20:20  BG-EN   Апенини Apennines
20:20  BG-EN   келтски Celtic
20:20  BG-EN   галски Gaulish
20:20  BG-EN   Бискайски залив Bay of Biscay
20:20  BG-EN   интелект intellect
20:21  BG-EN   оценка на риска risk evaluation
20:21  BG-EN   логика logic
20:21  BG-EN   шушулка pod
20:21  BG-EN   правя комплимент to pay a compliment
20:21  BG-EN   комплимент compliment
20:23  BG-EN   безсрамие impudence
20:23  BG-EN   нахално impudently
20:28  BG-EN   кампус campus
20:28  BG-EN   безсрамен impudent
20:29  BG-EN   свръхчувствителност hypersensitivity
20:29  BG-EN   злонамереност malevolence
20:31  BG-EN   непогрешимост infallibility
20:41  DE-IS   Zen sen
20:41  DE-IS   Peleus Peleifur
20:42  DE-IS   Der Schrank war so schwer, dass ich ihn kaum fortbewegen konnte. Skápurinn var svo þungur að ég gat varla fært hann úr stað.
20:42  DE-IS   etw. fortbewegen að færa e-ð úr stað
20:42  DE-IS   Dieses Tier bewegt sich auf vier Beinen fort. Þetta dýr ferðast um á fjórum fótum.
20:42  DE-IS   Er konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft fortbewegen. Hann gat ekki lengur hreyft sig úr stað af eigin mætti.
20:42  DE-IS   sich fortbewegen að ferðast um
20:42  DE-IS   sich fortbewegen að hreyfa sig úr stað
20:42  DE-IS   Das Flugzeug bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 400 Stundenkilometern fort. Flugvélin ferðaðist áfram á 400 kílómetra hraða.
20:42  DE-IS   sich fortbewegen að ferðast áfram
21:30  DE-FR   Nebenjob petit boulot
21:44  DE-RO   Vorwärtsgang viteză superioară
21:44  BG-EN   интровертен introvert
21:44  BG-EN   законен legal
21:44  BG-EN   Прусия Prussia
21:47  BG-EN   зловреден harmful
21:47  BG-EN   злосторен harmful
21:47  BG-EN   вреден harmful
21:50  BG-EN   пухкав downy
21:50  BG-EN   електромагнит electromagnet
21:51  BG-EN   прилично decently
21:52  BG-EN   приличен decent
21:52  BG-EN   екстравагантен extravagant
21:52  BG-EN   ласкав tender
21:53  BG-EN   ласкав affectionate
21:53  BG-EN   ласкав caressing
21:53  BG-EN   гальовен caressing
21:54  BG-EN   нежен tender
21:54  BG-EN   милващ caressing
21:54  BG-EN   милвам to caress
21:56  BG-EN   озон ozone
21:56  BG-EN   пикап pickup (truck)
21:56  BG-EN   ментален mental
21:56  BG-EN   специфичност specificity
21:57  BG-EN   специфика specifics
21:57  BG-EN   сърп sickle
21:57  BG-EN   ортопедичен orthopaedic
21:58  BG-EN   приличен decorous
21:58  BG-EN   благоприличен decorous
21:58  BG-EN   стенография shorthand
21:58  BG-EN   ободряващ refreshing
21:58  BG-EN   освежаващ refreshing
21:58  BG-EN   освежителен refreshing
21:59  BG-EN   ободрителен refreshing
22:00  BG-EN   ескалация escalation
22:00  BG-EN   финансов мениджмънт financial management
22:00  BG-EN   ултиматум ultimatum
22:01  BG-EN   уплътнител sealant
22:01  BG-EN   екстрасистола extrasystole
22:02  BG-EN   силиконов уплътнител silicone sealant
22:03  BG-EN   лечение treatment
22:04  BG-EN   краткосрочен short-term
22:05  BG-EN   наглост impudence
22:21  DE-EO   Schnapsglas glaseto
22:54  CS-DE   fíkovník Feige
22:54  CS-DE   Péleus Peleus
22:59  DE-FR   Ixion Ixion
23:01  DE-FR   etw. berücksichtigen prendre qc. en compte
23:01  BG-EN   Лос Анжелос Los Angeles
23:03  DE-SV   im Vorverkauf i förköp
23:06  CS-DE   příjmení Nachname
23:07  CS-DE   panovat nad čím über etw. herrschen
23:07  CS-DE   skot Vieh
23:08  CS-DE   pokolení Geschlecht
23:08  CS-DE   pokolení Generation
23:12  EN-RU   guide dog собака-поводырь
23:12  EN-RU   Super Tuesday Супервторник
23:14  EN-RU   insular узколобый
23:14  EN-RU   portside по левому борту
23:15  EN-RU   investigative следственный
23:17  EN-RU   inaccessible недоступный
23:18  EN-RU   to regenerate регенерировать
23:18  EN-RU   modifier модификатор
23:18  EN-RU   bedtime время ложиться спать
23:19  EN-RU   scale шкала
23:19  EN-RU   glitch затруднение
23:28  DE-PT   Seebeben maremoto
23:39  DE-FR   in Längsrichtung dans le sens de la longueur