Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 11. August 2017

02:14  mit Sonnenuntergang at sunset
04:45  Schädelweh headache
04:45  Bewerbungseingang receipt of application
04:54  Vertragsangebot contractual offer
04:54  Vertragsangebot contract offer
04:54  ungustiös unappetising
04:55  Forschungsroboter research robot
04:55  Bewerbungsprozess application procedure
04:57  Das bleibt allein dir überlassen! This is completely up to you.
04:57  Elisabethinen Sisters of St. Elisabeth
05:29  Urgenz urgency
07:31  (sehr) gerne eagerly
08:41  Haarklemme hairgrip
08:42  wegdämmern to doze off
08:42  eindämmern to doze off
08:54  Ruderbootmiete rowing boat hire
08:54  Zeitvorsprung time advantage
08:55  auf unglaubliche Art und Weise in an unbelievable way
08:55  mit gutem Erfolg with good results
08:57  Tetraedergeometrie tetrahedron geometry
08:58  Kurbelwellenwinkel crankshaft angle
08:58  Kupplungsschalter clutch switch
08:58  Kolbenzylinder piston cylinder
08:58  Ladedruckregelung boost pressure control
08:59  Ladedruck boost pressure
09:00  Sternverteilung stellar distribution
09:00  Sternverteilung star distribution
09:23  Mietgerät rental appliance
09:25  zum Sonnenuntergang at sunset
09:30  Weltgerichtsbild Last Judgement picture
09:31  etw. vorschnell verifizieren to rashly verify sth.
09:31  abwegig off track
09:36  Intraoralkamera intraoral camera
11:10  Nachbarplanet neighboring planet
11:17  Gesteinsstaub stone dust
11:42  Sonnabendmorgen Saturday morning
11:48  im galaktischen Maßstab on a galactic scale
11:48  Planetensystem planet system
11:49  Kränzlein wreathlet
11:58  überschlagen moderately warm
12:42  Strandwall barrier beach
12:58  Strandball beach ball
13:06  erdgroß Earth-size
13:06  mondgroß moon-size
13:07  erdgroß Earth-sized
13:07  Löschkammer arc chute
13:07  Lichtbogen-Löscheinrichtung arc control device
13:08  Bewegungsmuster motion pattern
14:31  Wälzkontakt rolling contact
14:32  Blasspule blow-out coil
18:54  Zeh toe
18:55  Fußzeh toe
18:55  Fußzehe toe
19:25  Finger digit
19:26  Zeh digit
20:26  leichtherzig light-hearted
20:26  leichtherzig lighthearted
21:12  Cassinisonde Cassini probe
22:58  über etw. räsonieren to moan about sth.
22:59  Kopfspiel heading
22:59  Kleinzeh fifth toe
23:00  kleiner Zeh fifth toe
23:00  kleine Zehe fifth toe
23:01  vierter Zeh ring toe
23:01  vierte Zehe fourth toe
23:01  zweiter Zeh long toe
23:01  zweiter Zeh second toe
23:01  dritter Zeh third toe
23:02  mittlerer Zeh middle toe
23:02  mittlere Zehe middle toe
23:02  Zeigezeh pointer toe
23:02  zweiter Zeh index toe
23:03  zweite Zehe second toe
23:03  vierter Zeh fourth toe
23:03  dritte Zehe third toe
23:04  odiös odious
23:04  odios odious
23:04  obstreich rich in fruit
23:10  jack and danny
23:24  verbundene Augen bandaged eyes

Weitere Sprachen

00:04  DE-RO   verabscheuen a urî
00:12  DE-RO   abgedreht trăznit
00:14  DE-RO   saure Suppe ciorbă
00:15  DE-IS   Geschehnis atburður
00:15  DE-IS   Geschehnis tilvik
00:15  DE-IS   demnach þar með
00:16  DE-IS   Er ist 18 Jahre alt und demnach volljährig. Hann er 18 ára gamall og þar með orðinn sjálfráða.
00:16  DE-IS   jdn. anwerben að fá e-n til starfa
00:16  DE-IS   Freiwillige für eine Arbeit anwerben að fá sjálfboðaliða til vinnu
00:16  DE-IS   jdn. für / zu etw. anwerben að fá e-n til e-s / í e-ð
00:16  DE-IS   sich für das Militär anwerben lassen að láta skrá sig í herinn
00:19  DE-IS   Fußabtreter dyramotta
00:19  DE-IS   (etw.) schippen að moka (e-u)
00:19  DE-IS   Fernabitur stúdentspróf í gegnum fjarnám
00:20  DE-IS   Jobcenter vinnumiðlun
00:20  DE-IS   ausmisten að moka flórinn
00:20  DE-IS   ausmisten að moka skít undan dýrum
00:20  DE-RO   sich einem Befehl beugen a respecta un ordin
00:20  DE-IS   ausmisten að moka út
00:20  DE-RO   gusseisern de fontă
00:21  DE-IS   Reitanlage hestabúgarður
00:21  DE-IS   etw. konstatieren að árétta e-ð
00:21  DE-IS   etw. konstatieren að taka eftir e-u
00:21  DE-IS   etw. konstatieren að sjá e-ð
00:21  DE-IS   etw. konstatieren að koma auga á e-ð
00:21  DE-RO   neckisch neastâmpărat(ă)
00:21  DE-IS   etw. konstatieren að sannreyna e-ð
00:21  DE-IS   Legende heilagra manna saga
00:22  DE-RO   Notierung cotație
00:22  DE-IS   Das war erwartbar. Þetta var viðbúið.
00:22  DE-RO   durchklingen a răsuna
00:24  DE-IS   keine Rolle spielen að býtta engu
00:26  DE-RO   die Ohren anlegen a da urechile pe spate
00:29  DE-RO   verschatten a umbri
00:29  DE-RO   gleichgesinnt cu aceleași idei
00:29  DE-RO   zusammenrechnen a face suma
00:29  DE-RO   heilfroh foarte bucuros
00:29  DE-RO   etw. zu sich nehmen a consuma ceva
00:32  DE-RO   marodieren a vagabonda jefuind
00:32  DE-RO   jdn. über den grünen Klee loben a lăuda pe cineva peste măsură
00:33  DE-RO   Tritt pas
00:33  DE-RO   Schneidermuskel mușchi croitor
06:56  EN-RU   carefree беспечный
10:39  DE-SV   angerannt kommen att komma springande
10:41  DE-SV   Jockey jockey
11:19  DE-SV   pur pur
11:20  DE-SV   Joggingrunde joggingrunda
11:23  DE-NO   Mumie mumie
11:25  DE-NO   Rothirsch hjort
11:38  DE-RO   abwracken a se strica
11:39  DE-RO   Hufschmied potcovar
11:40  DE-RO   Avitaminose avitaminoză
11:41  DA-DE   at adoptere adoptieren
11:42  DE-RO   Myalgie mialgie
11:43  DE-RO   Ostealgie ostealgie
11:44  DE-RO   Knochenschmerz ostealgie
11:46  DE-RO   Lieb sein, Kinder! Fiți cuminți, copii!
11:47  DE-RO   Aufwind curent ascendent
11:51  DE-RU   Sirius Сириус
11:51  DE-RU   Methangas метановый газ
11:52  DE-RU   Flugapparat летательный аппарат
11:54  DE-RU   Zirkumpolarstern незаходящая звезда
11:54  DE-RU   Sonnensegel солнечный парус
11:55  DE-HE   Irrtum משגה
12:05  DE-RO   genesen a se restabili
12:10  EN-RU   menthol ментол
12:53  EN-RU   joker джокер
12:59  DE-HE   Verdoppelung הכפלה
13:00  DE-HE   Verleumdung הכפשה
13:00  DE-HE   Schmähung הכפשה
13:00  DE-HE   Tortit טורטית
13:00  DE-HE   Tortilla טורטייה
13:00  DE-HE   sich über jdn./etw. lustig machen לגלג על־מישהו/משהו
13:01  DE-HE   Abstellraum מחסן
13:01  DE-HE   Schüttelfrost צמרמורת
13:01  DE-HE   namens בשם
13:01  DE-HE   Hingabe התמסרות
13:01  DE-HE   hingebungsvoll בהתמסרות
13:01  DE-HE   nachbohren בירר
13:02  DE-HE   Gott אל
13:02  DE-HE   Götter אלים
13:02  DE-HE   verblassen דהה
13:02  DE-HE   verblichen דהה
13:02  DE-HE   erregen גירה
13:02  DE-HE   Fensterbrett אדן החלון
13:03  DE-HE   sich rollen התגלגל
13:03  DE-HE   jdn. amüsieren שעשע מישהו
13:03  DE-HE   besetzt תפוס
13:03  DE-HE   Unterbrechung נתק
13:03  DE-HE   wuscheln בחש
13:03  DE-HE   blinken הבהב
13:03  DE-HE   sich verflechten השתרג
13:03  DE-HE   Auswechselspieler מחליף
13:03  DE-HE   auswendig בעל פה
13:04  DE-HE   wählen חייג
13:04  DE-HE   Pass auf! שים לב!
13:04  DE-HE   beiseitelegen שם בצד
13:04  DE-HE   Affäre פרשה
13:07  DE-HE   Exzellenz הוד
13:07  DE-HE   eindicken עבה
13:08  DE-HE   Nacken עורף
13:09  DE-RO   Arbeitsvorbereitung pregătire a lucrărilor
13:09  DE-RO   Arbeitsvorbereitung organizare a lucrărilor
13:09  DE-RO   Qualitätssicherung asigurare a calității
13:09  DE-RO   Qualitätssicherung management al calității
13:09  DE-RO   Qualitätsprüfung testare a calității
13:10  DE-RO   Supervision supraveghere
13:21  DE-FI   Körper keho
13:25  EN-FR   Bolivian anaconda anaconda bolivien
13:25  EN-FR   Beni anaconda anaconda bolivien
13:26  EN-FR   Bolivian anaconda anaconda de Bolivie
13:26  EN-FR   Beni anaconda anaconda de Bolivie
14:48  DE-RO   Spielstunden ore de joc
14:48  DE-RO   Spielstunde oră de joc
16:25  DE-SV   Meistbietender högstbjudande
16:27  DE-SV   Meistbietende högstbjudande
16:27  DE-SV   Höchstbietender högstbjudande
16:27  DE-SV   Höchstbietende högstbjudande
16:27  DE-SV   Gegenwart presens
16:27  DE-SV   Gegenwartsform presensform
16:27  DE-SV   Präsensform presensform
16:50  DE-SK   schaffen tvoriť
16:51  DE-SK   schaffen utvoriť
17:33  DE-FI   Gestank löyhkä
17:33  DE-FI   Kaffeefilter kahvisuodatin
17:34  DE-FI   Oktagon kahdeksankulmio
17:34  EN-FI   spotlight valonheitin
17:34  EN-FI   searchlight valonheitin
17:34  EN-FI   Viennese waltz wienervalssi
17:34  EN-FI   waltz valssi
17:34  EN-FI   roll valssi
17:34  EN-FI   roller valssi
17:34  EN-FI   tango tango
17:34  EN-FI   political scientist valtiotieteilijä
17:34  EN-FI   political science valtiotiede
17:34  EN-FI   empire valtakunta
17:35  EN-FI   realm valtakunta
17:35  EN-FI   scepter valtikka
17:35  EN-FI   sceptre valtikka
17:35  EN-FI   trump valtti
17:35  EN-FI   statesman valtiomies
17:35  EN-FI   national debt valtionvelka
17:35  EN-FI   government debt valtionvelka
17:35  EN-FI   constitution valtiosääntö
17:35  EN-FI   state secret valtiosalaisuus
17:45  EN-RU   Chinese whispers испорченный телефон
19:06  EN-PT   Jimmy Five Cebolinha
19:07  EN-PT   indemnification indenização
19:16  DE-SV   am morgigen Tag imorgon
19:16  DE-SV   am morgigen Tag i morgon
19:16  DE-SV   am morgigen Tage imorgon
19:16  DE-SV   am morgigen Tage i morgon
19:18  DE-SV   gegangen kommen att komma gående
19:19  DE-SV   gelaufen kommen att komma springande
19:19  DE-SV   gefahren kommen att komma åkande
19:20  DE-SV   loskommen att komma loss
19:20  DE-SV   sich befreien att komma loss
19:20  DE-SV   freikommen att komma loss
19:22  DE-SV   angelaufen kommen att komma springande
20:09  DE-SV   tattrig skakig
20:10  DE-SV   tattrig darrig
20:13  DE-SV   Ehescheidung äktenskapsskillnad
20:13  DE-SV   Scheidung äktenskapsskillnad
20:19  DE-SK   verwechselbar zameniteľný
20:20  DE-RO   Die Räuber Hoții
20:20  DE-RO   Drehleiter autoscară mecanică
20:20  DE-RO   Umschrift transcriere
20:21  DE-RO   überschnappen a se țicni
20:21  DE-RO   Buffet bufet
20:21  DE-RO   Pauker profesor
20:21  DE-RO   hansisch hanseatic
20:21  DE-RO   Steiger platformă aeriană
20:35  DE-SK   lebenslange Freiheitsstrafe doživotný trest odňatia slobody
20:35  DE-SK   Kot lajno
20:35  DE-SK   Dreck lajno
20:37  DE-RO   Teilzeitstelle job cu jumătate de normă
20:37  DE-RO   Konföderationen-Pokal Cupa Confederațiilor
20:38  DE-RO   schwammig imprecis
20:39  DE-RO   Kurzwarenhandlung prăvălie de mărunțișuri
20:39  DE-RO   Irrer cretin
20:39  DE-RO   Irrer idiot
20:45  DE-RO   Kiez cartier mărginaș
20:46  DE-RO   trudeln a se clătina
20:46  DE-RO   flirren a scânteia
20:47  DE-RO   Widerstreben opoziție
20:47  DE-RO   gebündelt colimat
20:57  DE-RO   Du sollst Vater und Mutter ehren. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.
21:14  DE-SV   Mystifizierung mystifiering
21:14  DE-SV   entmystifiziert avmystifierad
21:15  DE-SV   mystifiziert mystifierad
21:15  DE-SV   entmystifizieren att avmystifiera
21:15  DE-SV   mystifizieren att mystifiera
21:17  DE-NO   einen sitzen haben å være på fylla
21:18  DE-NO   im Rausch på fylla
21:18  DE-NO   dicht sein å være på fylla
21:20  DE-NO   betrunken på fylla
21:21  DE-NO   betrunken sein å være på fylla
21:26  EN-RU   hookah кальян
21:26  DE-NO   Versprecher forsnakkelse
21:27  EN-RU   Hawaiian гавайка
21:27  EN-RU   image имидж
21:28  EN-PL   wood thrush drozdek rudy
21:28  EN-PL   western bluebird błękitnik meksykański
21:28  EN-PL   mountain bluebird błękitnik górski
21:28  EN-PL   hermit thrush drozdek samotny
21:28  EN-PL   (western) marsh harrier błotniak stawowy
21:29  DE-NO   Sportveranstaltung idrettsstevne
21:29  EN-PL   Montagu's harrier błotniak łąkowy
21:29  DE-NO   umgangssprachlich omgangsspråklig
21:29  EN-PL   tree heath wrzosiec drzewiasty
21:29  EN-PL   ribwort (plantain) babka lancetowata
21:30  DE-NO   Ablenkung distraksjon
21:30  EN-PL   ribwort (plantain) babka wąskolistna
21:30  EN-PL   English plantain babka lancetowata
21:31  EN-PL   English plantain babka wąskolistna
21:32  DE-IT   Schwere Colts in zarter Hand Non sparare, baciami!
21:32  DE-IT   Mitternachtsspitzen Merletto di mezzanotte
21:32  DE-IT   Tyrannische Liebe Amami o lasciami
21:32  DE-IT   Meisterschaft im Seitensprung Non mangiate le margherite
21:34  DE-IT   Babys auf Bestellung Il tunnel dell'amore
21:34  DE-IT   Ein tolles Gefühl L'amore non può attendere
21:34  DE-IT   Ein Hauch von Nerz Il visone sulla pelle
21:37  DE-EO   Schwarzstorch nigra cikonio
21:41  DE-EO   Singschwan kantocigno