Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 26. Juli 2017

00:25  Vulpinsäure vulpinic acid
00:26  Blässgans specklebelly (goose)
00:26  Blässgans greater whitefront
00:27  Europäische Blässgans European / Continental white-fronted goose
00:28  Tule-Blässgans tule (white-fronted) goose
00:30  Grönlandische Blässgans Greenland white-fronted goose
00:30  Pazifische Blässgans Pacific white-fronted goose
00:30  Pazifische Blässgans tundra white-fronted goose
00:32  Gebrauchtmöbel second-hand furniture
00:32  Gebrauchtmöbel used furniture
00:55  Oberinspektor senior inspector
00:56  Bauchschmerzen bellyache
00:57  Bauchweh stomachache
01:01  writ of prohibition
01:09  Gambel-Blässgans Gambel white-fronted goose
01:19  küstennah offshore
01:20  Säbelsäge recipro saw
01:45  Schleifautomat automatic sander
01:45  Schleifmaschine sanding machine
02:04  Speck flab
02:06  Indentur indentured labour
02:06  Erwägungsgrund recital
02:06  Ingenieurswesen engineering
02:08  Wellenmaschine wave maker
02:09  Gebrauchsmöbel piece of utility furniture
02:09  Holzpresse wooden press
06:01  Columbia Hills Columbia Hills
06:02  Baumknospe tree bud
06:04  Zuckerwattemaschine cotton candy maker
06:28  Bauchzwicken belly ache
06:28  Bauchkneipen bellyache
06:29  Bauchkneipen belly ache
06:29  Bauchzwicken bellyache
06:29  Bauchkneifen bellyache
06:29  Bauchkneifen belly ache
08:06  sich etw. übergegessen surfeited on sth.
08:06  sich übergessen overeaten
08:23  Winterbottom-Zeichen Winterbottom's sign
08:34  Mittagessen lunches
09:09  Yeoman-Test Yeoman's test
09:10  Piriformistest piriformis test
10:59  beerenförmig baccate
11:02  Präexzitationssyndrom preexcitation syndrome
11:02  Präexzitationssyndrom pre-excitation syndrome
11:02  Präexzitation preexcitation
11:02  Wright-Manöver Wright's maneuver
11:02  Yergason-Test Yergason's test
11:03  lange Bizepssehne long head of the biceps tendon
11:03  kurze Bizepssehne short head of the biceps tendon
11:08  Magenschmerzen stomachache
11:31  Handschliff offhand grinding
11:31  Handschleifen hand grinding
11:31  Tageabbau surface extraction
11:32  Meeräsche (grey) mullet
11:32  Multiproteinkomplex multi-protein complex
11:33  beerenartig baccate
11:47  umtriebig bustling
11:50  Leibweh belly ache
11:50  Leibweh bellyache
11:50  Leibweh tummyache
11:50  Leibweh tummy ache
11:50  Leibschneiden tummy ache
11:51  Leibschneiden tummyache
11:51  Leibschneiden belly ache
11:51  Leibschneiden bellyache
11:51  Leibschneiden stomach ache
11:51  Leibschneiden stomachache
12:03  Linearroboter linear robot
12:04  Schrumpfmaschine shrinking machine
12:19  partielle Finsternis partial eclipse
12:19  westafrikanische Schlafkrankheit West African sleeping sickness
12:19  Hebezeug lifting equipment
12:34  Lieferqualität delivery quality
12:34  Zeilenlagerung line storage
12:37  behindertenfeindlich ableist
12:39  Schleifautomat automatic sanding machine
13:40  Liefermenge delivered quantity
13:40  Liefereinheit delivery unit
13:41  Lieferart type of delivery
13:41  Lieferart delivery type
13:43  Lieferbeschaffenheit delivery quality
13:44  bearbeitet hewn
13:45  Längsstreifen vertical stripe
14:15  Gebrauchsmöbel utility furniture
15:25  Bügelflasche flip-top bottle
15:36  Wahlteam election team
16:07  Danke für die Rückmeldung. Thank you for getting back to me.
16:38  Körperbau body type
16:41  Sprachgestaltung speech formation
19:29  Dreckeimer trash can
20:17  Chinesischer Weißer Delfin Indo-Pacific humpbacked dolphin
20:17  Chinesischer Weißer Delfin Indo-Pacific humpback dolphin
20:18  Fleckendelfine spotted dolphins
20:18  Fleckendelfine bridled dolphins
21:11  Kamerunflussdelfin humpback dolphin
21:11  Kamerunflussdelfin Atlantic humpbacked dolphin
21:11  Popoto Maui's dolphin
21:12  Rundkopfdelfin monk dolphin
21:12  Risso-Delfin monk dolphin
21:49  kugelförmig globate
21:49  Küsten-Sotalia Guiana dolphin
21:50  Guyana-Delfin Guiana dolphin
21:50  Glattdelfine right whale dolphins
21:51  Bildschirmabzug screenshot
21:51  Bildschirmabzug screen shot
22:04  etw. (maschinell) bearbeiten to machine sth.
23:22  ethische Grenzen ethical boundaries
23:22  erregt excitedly
23:23  Einzelpublikation individual publication
23:25  Texcocosee Lake Texcoco

Weitere Sprachen

03:07  EN-FR   contempt charges outrage à magistrat
05:24  EN-FR   mobile home mobile home
05:26  EN-FR   cell phone téléphone mobile
07:10  DE-SK   Eiscreme zmrzka
07:10  DE-SK   Eistee ľadový čaj
07:10  DE-SK   Schnurkäse korbáčik
07:10  DE-SK   Markthalle tržnica
07:11  DE-SK   Höschen nohavičky
07:12  DE-SK   viel moc
07:54  DA-DE   læderskildpadde Lederschildkröte
07:56  DA-DE   fløde Rahm
08:01  DE-RO   verregnet ploios
08:20  DE-RO   Kürbis dovleac
08:34  DE-RO   Mittagessen dejun
08:35  DE-RO   frühstücken a lua micul dejun
09:16  DE-RO   Karotte carotă
09:21  DE-RU   jdn./etw. hegen лелеять кого-л./что-л.
09:21  DE-RU   Übermacht засилье
09:28  DE-RO   Beuteltee ceai la plic
09:53  DE-FR   Feldlager campement
09:54  DE-FR   schlüpfrig glissant
09:54  DE-FR   glitschig glissant
09:54  DE-FR   beherzt courageux
09:54  DE-FR   jdn. zum Abschuss frei geben lâcher les chiens sur qn.
09:54  DE-FR   zaghaft hésitant
09:54  DE-FR   zaghaft de façon hésitante
09:55  DE-FR   sich nach und nach zerstreuen s'égrener
09:55  DE-FR   Regiment régime
10:01  DE-FI   Lederschildkröte merinahkakilpikonna
10:23  DE-SK   Schafsmolke žinčica
12:41  DE-PT   Kartei ficheiro
12:41  DE-PT   Jagd perseguição
12:43  DE-PT   Bleistiftanspitzer afia
12:44  DE-PT   Spitzer afia
12:50  BG-DE   оцветител Farbstoff
12:50  BG-DE   приветливост Freundlichkeit
13:13  DE-RO   Chi-Quadrat-Test test hi-pătrat
13:13  DE-RO   Siebenbürgische Schule Școala Ardeleană
13:14  DE-RO   Schraubklemme regletă cu șurub
13:34  CS-DE   ohýbání Biegung
13:35  CS-DE   odrazka Katzenauge
13:40  CS-DE   za účelem č-o zwecks
13:41  CS-DE   Mě taky. Mich auch.
13:43  CS-DE   přehřát überhitzen
13:43  CS-DE   přehřívat überhitzen
13:44  CS-DE   stavebnictví Bauwirtschaft
13:44  CS-DE   mulčovací kůra Rindenmulch
13:45  CS-DE   báňský průmysl Montanindustrie
13:46  CS-DE   smířlivý versöhnlich
13:46  CS-DE   špajz Speisekammer
13:46  CS-DE   související zusammenhängend
13:47  CS-DE   gumička Gummi
13:47  CS-DE   pneumatika Reifen
13:47  CS-DE   meřit krevný tlak Blutdruck messen
13:49  CS-DE   státní zastupitelství Staatsanwaltschaft
13:49  CS-DE   silvestrovský Silvester-
13:51  CS-DE   Jób Hiob
13:51  CS-DE   mít pravdu Recht haben
13:55  CS-DE   vzdušná čára Luftlinie
13:56  CS-DE   startovní čára Startlinie
13:56  CS-DE   idea Idee
13:58  CS-DE   rozvojové země Entwicklungsländer
13:59  CS-DE   Ruce vzhůru! Hände hoch!
13:59  CS-DE   mít obě ruce levé zwei linke Hände haben
14:00  CS-DE   několikanásobný mehrfach
14:01  CS-DE   učební látka Lehrstoff
14:03  CS-DE   tvrdý jako ocel stahlhart
14:03  CS-DE   pod zemí unter Tage
14:03  CS-DE   v dole unter Tage
14:04  CS-DE   na povrchu über Tage
14:23  CS-DE   titul mistra světa Weltmeistertitel
14:25  CS-DE   strůjce nepokojů Unruhestifter
14:25  CS-DE   (po) celý den den ganzen Tag (über)
14:26  CS-DE   demarkační čára Demarkationslinie
14:26  CS-DE   řeřicha Kresse
14:27  CS-DE   na celé čáře auf der ganzen Linie
14:27  CS-DE   na celé čáře auf ganzer Linie
14:28  CS-DE   nadměrná velikost Übergröße
14:29  CS-DE   mstít se k-u za co sich an jdm. für etw. rächen
14:30  CS-DE   lékořice Lakritze
14:31  CS-DE   zářit scheinen
14:31  CS-DE   zářit strahlen
14:31  CS-DE   investice Investition
14:32  CS-DE   rekapitulovat rekapitulieren
14:32  CS-DE   dosavadní bisherig
15:37  DE-SV   Nachbarstaat grannstat
15:37  DE-SV   Anrainer grannstat
15:37  DE-SV   Anrainerin granne
15:38  DE-SV   Anrainer granne
15:38  DE-SV   verstört chockad
15:38  DE-SV   verstört uppriven
15:38  DE-SV   verstört uppskakad
15:38  DE-SV   Nord-Ostsee-Kanal Kielkanalen
15:38  DE-SV   Messresultat mätresultat
15:38  DE-SV   Messergebnis mätresultat
15:39  DE-SV   kostenlos kostnadsfri
15:39  DE-SV   Nudismus naturism
15:40  DE-SV   Humangeographie antropogeografi
15:40  DE-SV   Anthropogeographie antropogeografi
15:40  DE-SV   Kulturgeographie antropogeografi
15:40  DE-SV   Kulturgeographie samhällsgeografi
15:42  DE-SV   Humangeographie samhällsgeografi
15:42  DE-SV   Anthropogeographie samhällsgeografi
15:43  DE-SV   Anthropogeographie kulturgeografi
15:43  DE-SV   Humangeographie kulturgeografi
15:43  DE-SV   Kulturgeographie kulturgeografi
15:43  DE-SV   Naturgeographie naturgeografi
15:43  DE-SV   Vendetta vendetta
15:43  DE-SV   Leerraum tomrum
15:44  DE-SV   Unruhestifterin orostiftare
15:44  DE-SV   Unruhestifter orostiftare
15:44  DE-SV   Geschenkband presentsnöre
15:45  DE-SV   Feldbett tältsäng
15:45  DE-SV   Blutdruckmanschette blodtrycksmanschett
15:46  DE-SV   Längsachse längdaxel
15:46  DE-SV   rotationssymmetrisch rotationssymmetrisk
15:46  DE-SV   Drehsymmetrie rotationssymmetri
15:46  DE-SV   Disambiguierung disambiguering
15:47  DE-SV   ideeller Schaden ideell skada
15:47  DE-NO   Voraussetzung forutsetning
15:48  DE-NO   am zweitliebsten nest helst
15:48  DE-NO   geschehen å begi seg
15:48  DE-NO   Einheimischer innfødt
16:19  DE-HE   Wagenplane ברזנט
16:19  EN-RU   big-headed turtle большеголовая черепаха
16:20  EN-RU   organelle органелла
16:25  DE-HE   Kratzer שריטה
16:27  DE-HE   -artig דמוי
16:27  DE-HE   angemessen הוגן
16:28  DE-HE   entscheiden הכריע
16:28  DE-HE   Beleuchtungsstärke עוצמת הארה
16:29  DE-NO   verkehren å ferdes
16:29  DE-NO   den Kopf verlieren å miste hodet
16:29  DE-NO   schlafen wie ein Murmeltier å ha godt sovehjerte
16:30  DE-NO   Bandwurm bendelorm
16:31  DE-NO   Hemmschuh hemsko
16:32  DE-NO   vor etw. strotzen å strutte av noe
16:32  DE-NO   von etw. strotzen å strutte av noe
16:33  DE-NO   Seitenhalbierende median
16:33  DE-RO   lahm lent
16:33  DE-NO   sein Mandat niederlegen å legge ned sitt mandat
16:34  DE-NO   nützlich gagnlig
16:36  DE-NO   Auszug uttrekk
16:37  DE-NO   Wasserfloh vannloppe
16:37  DE-NO   Borkenkäfer barkbille
17:00  DE-HE   schwierig מסובך
17:00  DE-HE   gefangen genommen werden נשבה
17:00  DE-HE   jdn. gefangen nehmen שבה משהו
17:13  DE-RO   mithin prin urmare
17:13  DE-RO   handhabbar realizabil
17:41  DE-HE   Hausierer רוכל
17:42  DE-HE   Sichel מגל
17:42  DE-HE   Unterschlagung הונאה
17:43  DE-HE   Vater אבא
17:43  DE-HE   Walross סוס ים
17:44  DE-HE   Sie ist ... Jahre alt. היא בת ...
17:46  DE-HE   Dutt קוקו רעוע
18:10  EN-SK   wine víno
18:13  EN-SK   vineyard vinica
18:14  EN-SK   winegrower vinár
18:14  EN-SK   winegrower vinárka
19:39  DE-PT   anzeichnen anotar
20:56  BG-DE   дихателна система Atmungssystem
20:56  BG-DE   оток Schwellung
20:57  BG-DE   общо състояние Allgemeinzustand
20:57  BG-DE   патент Patent
20:58  BG-DE   патина Patina
20:59  BG-DE   багрило Farbstoff
20:59  BG-DE   календарна седмица Kalenderwoche
20:59  BG-DE   давам право berechtigen
21:00  BG-DE   дъщерна фирма Tochterunternehmen
21:12  EN-SV   aconite-leaf buttercup stormhattsranunkel
21:43  DE-RO   ergötzen a desfăta
22:06  EN-RU   jellyfish медуза
22:09  EN-RU   to outcompete вытеснять
22:21  EN-RU   striker бомбардир
22:21  EN-RU   frustration расстройство
22:24  BG-DE   задно стъкло Heckscheibe
22:25  BG-DE   странично стъкло Seitenscheibe
22:26  DA-DE   nyredolk Nierendolch
22:29  DE-RU   weiterhin кроме того
22:29  DE-RU   Bajanist баянист
22:29  DE-RU   Temperaturabhängigkeit температурная зависимость
22:30  DE-RU   Höchstmenge максимальное количество
22:30  DE-RU   Barometer барометр
22:30  DE-RU   Negentropie негэнтропия
22:30  DE-RU   Galvanometer гальванометр
22:30  DE-RU   Arbeitsaufwand трудовые затраты
22:31  DE-RU   Diesel дизель
22:31  DE-RU   Energiemenge количество энергии
22:31  DE-RU   Glücksache дело удачи
22:31  DE-RU   Wasserstrom водяной поток
22:31  DE-RU   Wasserstrom поток воды
22:31  DE-RU   Satellitenbahn орбита спутника
22:31  DE-RU   Gasdichte плотность газа
22:31  DE-RU   Reisegeschwindigkeit маршрутная скорость
22:31  DE-RU   Reisegeschwindigkeit путевая скорость
22:41  CS-DE   pohled na svět Weltanschauung
22:52  DE-IT   Verlegung posa
23:01  DE-RU   Wirbelfeld вихревое поле
23:01  DE-RU   Dichroismus дихроизм
23:01  DE-RU   Dielektrizitätskonstante диэлектрическая константа
23:02  DE-RU   Feinstruktur тонкая структура
23:02  DE-RU   Elektronenstrahl электронный луч
23:02  DE-RU   Elektronvolt электронвольт
23:02  DE-RU   Ferrimagnetismus ферримагнетизм
23:02  DE-RU   Ferroelektrizität ферроэлектричество