Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 14. Juli 2017

01:01  Weltraumkommando der Luftwaffe Air Force Space Command
01:36  tränenreiches Leben life full of tears
01:36  Nervenausläufer
01:40  Helfershelfer accessories
02:06  Zentrum der Zielscheibe centre of the target
02:06  Zentrum der Zielscheibe center of the target
02:07  Strategisches Luftkommando Strategic Air Command
02:08  Altersdiskriminierung agism
02:08  altersdiskriminierend ageist
03:53  Arrestzelle lockup
04:45  Prozent commission
07:22  Sein Name ist verbrannt. His name is mud.
07:48  Rettungshubschrauber emergency rescue helicopter
08:16  Rettungshubschrauber medivac chopper
08:20  dahinschmachten to languish
08:25  gecufft cuffed
08:37  Cuff cuff
08:41  Anhöhe rising ground
08:56  Abrollbahn tipping rail
09:15  Unterformation member
09:17  Pogonophobie pogonophobia
09:18  gemeinrechtlich common law
09:56  (jdn.) schupsen to shove (sb.)
10:02  Gefleckte Schnarrschrecke speckled (buzzing) grasshopper
10:29  Sesquarterpen sesquarterpene
10:31  Norisoprenoid norisoprenoid
10:31  Borneol borneol
11:49  jüdische Religion Jewish religion
11:53  Kiesbank-Grashüpfer gravel (bank) grasshopper
11:55  tränenreiches Leben tearful life
12:24  Schmäher railer
13:23  jdn. auspeitschen to scourge sb.
13:23  Entrümpler house clearance specialist
13:57  Rote Keulenschrecke rufous grasshopper
14:21  Quereinsteiger career jumper
14:40  das Land vor dem Chaos retten to save the country from chaos
14:43  Sassen Sasna
14:43  Birnenkuchen mit Lavendel The Sense of Wonder
15:39  Quereinsteiger lateral entrant
15:39  Fawkes-Formation Fawkes Formation
15:40  Frontier-Formation Frontier Formation
15:40  Sundance-Formation Sundance Formation
15:41  Gypsum-Spring-Formation Gypsum Spring Formation
15:41  Namensbildung name forming
15:42  Verwitterungsresistenz weathering resistance
15:55  Stufenlinse Fresnel lens
16:35  Pfeilspitze arrow-head
16:36  jdm. den schwarzen Peter zuschieben / zuspielen to pass the buck to sb.
16:37  Wo wir gerade dabei sind, ... While we're on it, ...
16:38  Gesteinsart type of rock
16:38  Gesteinstyp type of rock
17:08  Grünflächenpflege green-space maintenance
17:10  Murphy-Auge Murphy eye
17:11  Ehemann hubbie
17:19  RCBO residual current (operated circuit) breaker with overcurrent protection
17:42  Testmühle test mill
17:54  Testreihe test series
18:26  Rückgrat zeigen / haben to grow a spine
18:52  Betriebseigenschaften operating properties
19:25  Schadensphänomen damage phenomenon
19:25  Namensbildung formation of names
19:26  Phonolithgestein phonolite rock
19:26  projektrelevant project-relevant
19:29  Rollberg shunting hump
21:00  Medikamentendispenser medicament dispenser
23:13  Mikroskop microscope
23:14  Justiermikroskop alignment microscope
23:14  Binokularmikroskop binocular microscope
23:15  binokulares Mikroskop binocular microscope
23:15  Mahlprodukt ground product
23:16  Blinkkomparator blink microscope
23:16  Zentriermikroskop centering microscope
23:17  Zentriermikroskop centring microscope
23:17  Kindermikroskop children's microscope
23:18  Verbundmikroskop compound microscope
23:19  Konfokalmikroskop confocal microscope
23:20  Lasermikroskop laser microscope
23:20  Infrarotlasermikroskop infrared laser microscope
23:21  zusammengesetztes Mikroskop compound microscope
23:21  Koordinatenmikroskop coordinate microscope
23:47  Präpariermikroskop dissecting microscope
23:48  Seziermikroskop dissecting microscope
23:49  inverses Mikroskop inverted microscope
23:49  Infrarot-Mikroskop IR microscope
23:49  monokulares Mikroskop monocular microscope
23:49  Ultraviolett-Mikroskop UV microscope
23:50  Mikroskop mit Fotozusatz photomicrographic microscope
23:50  wissenschaftliches Mikroskop scientific microscope
23:51  Emissionsmikroskop emission microscope
23:52  Labormikroskop lab microscope
23:52  Labormikroskop laboratory microscope
23:52  phallozentrisch phallocentric
23:53  phallogozentrisch phallogocentric
23:54  Gewaltrhethorik rhetoric of violence
23:54  Morddrohung threat of murder
23:55  Justizapparat judicial machinery
23:55  massebezogen mass-related
23:55  Tages-Medikamentendispenser single-day (pill) organizer
23:55  Tages-Medikamenten-Dispenser single-day (pill) organizer
23:56  Tagesdispenser single-day (pill) organizer
23:56  Düsenring nozzle ring
23:56  Standschub static thrust
23:57  Maschinenteil machine component
23:57  Zementrohmaterial cement raw materials
23:58  Mann hubbie
23:58  Marmorpalais Marble Palace
23:59  medienwirksam media-effective
23:59  Heißgaskanal hot-gas channel

Weitere Sprachen

00:08  BG-DE   имитатор Imitator
00:37  DE-NO   schäumend skummende
00:37  DE-NO   Klammeraffe stiftemaskin
07:31  DE-RO   Roulette ruletă
08:37  DE-SK   jung werden omladnúť
08:55  DE-FR   Kundenmeinung témoignage client
08:56  DE-FR   Augenzeugenbericht témoignage
08:56  DE-FR   Erlebnis expérience vécue
08:58  DE-FI   meteorologisch meteorologisesti
08:59  DE-FI   Vulkanologe vulkanologi
08:59  DE-FR   Verbrauchsmaterial consommable
08:59  DE-FI   Vulkanologin vulkanologi
08:59  DE-FI   vulkanisch vulkaaninen
09:01  DE-FI   Vulkan vulkaani
09:01  DE-FI   chemisch kemiallisesti
09:01  DE-RU   Oberschule средняя школа
09:02  DE-FI   meteorologisch meteorologinen
09:02  DE-FI   phonetisch foneettinen
09:03  DE-FI   audiovisuell audiovisuaalinen
09:03  DE-FI   historisch historiallisesti
09:04  DE-FI   Hydrologie hydrologia
09:04  DE-FI   Hydrologe hydrologi
09:04  DE-FI   Hydrologin hydrologi
09:07  DE-SV   etw. pökeln att rimma ngt.
09:08  DE-RU   Leibarzt личный врач
09:10  DE-RU   sekundärer Krankheitsgewinn вторичная выгода
09:10  DE-RU   Wortstamm основа слова
09:10  DE-RU   Tragus козелок (уха)
09:11  DE-RU   Entdeckung выявление
09:13  DE-RU   Krebskranker раковый больной
09:13  DE-RU   Krebskranke раковая больная
09:13  DE-RU   Krebspatient раковый больной
09:13  DE-RU   hepatozelluläres Karzinom гепатоцеллюлярная карцинома
09:14  DE-RU   gekochte Krebse варёные раки
09:38  DE-SV   sich jdm./etw. widmen att ägna sig åt ngn./ngt.
09:43  DE-SV   Kartätsche kartesch
10:30  DE-SV   Sumpfschrecke kärrgräshoppa
11:01  CS-DE   omáčka Sauce
11:02  CS-DE   saranče modrokřídlá Blauflügelige Ödlandschrecke
11:06  DE-RU   Nordatlantikpakt Североатлантический договор
11:07  DE-RU   Langzeitstudie длительное исследование
11:07  DE-RO   ausgetauscht schimbat
11:07  DE-RO   Rauminhalt volum
11:07  DE-RU   tüchtig дельный
11:07  DE-RO   erstürmen a lua cu asalt
11:08  DE-RU   global глобальный
11:08  DE-RU   Rettungs- спасательный
11:08  DE-RU   Mutter Teresa Мать Тереза
11:09  DE-RU   Nacktschnabelhäher западноамериканская сойка
11:09  DE-NO   Lebensversicherung livsforsikring
11:10  DE-NO   Versicherungspolice forsikringspolise
11:13  DE-NO   Sumpfschrecke sumpgresshoppe
11:13  BG-EN   италиански скакалец Italian locust
11:17  EN-RU   recombination рекомбинация
11:40  DE-SV   Straßenkreuzung gatukors
11:41  DE-SV   Heizlüfter värmefläkt
11:44  EN-RU   impudent беззастенчивый
11:52  EN-RU   moody капризный
11:52  EN-RU   whooper swan лебедь-кликун
11:53  DE-SV   (schnell) wie der Wind snabb som vinden
11:53  EN-RU   puerpera родильница
11:54  EN-RU   high forest высокоствольный лес
11:55  DE-SV   umparken att omparkera
11:55  EN-RU   to forget запамятовать
11:55  DE-SV   ausrutschend slintande
11:56  EN-RU   to mock sb./sth. глумиться над кем-л./чем-л.
11:57  EN-RU   cooking salt поваренная соль
11:58  EN-RU   alga водоросль
11:59  EN-RU   analgesic анальгетик
12:01  EN-RU   to leave sb. in the lurch оставить / покинуть кого-л. в беде
12:46  DE-RO   Terminierung finalizare
12:46  DE-RO   Beendung încetare
14:26  DE-RO   Schisma schismă
14:28  DE-RO   überspitzt exagerat
14:41  DE-FI   Vulkanologie tulivuoritiede
14:44  DE-FI   Gefleckte Schnarrschrecke ruususiipisirkka
14:44  DE-FI   Sumpfschrecke suosirkka
14:51  EN-RU   harbour гавань
14:52  EN-RU   piqued уязвлённый
14:53  DE-RO   Entchen pui de rață
14:53  EN-RU   mechatronics мехатроника
14:53  EN-RU   morality нравственность
14:54  DE-RO   Progression progresie
14:54  EN-RU   morals мораль
14:55  EN-RU   pallor бледность
14:56  EN-RU   marshy топкий
14:57  EN-RU   bagel бейгл
14:58  EN-RU   prunes чернослив
14:58  EN-RU   extraordinary незаурядный
14:59  EN-RU   superordinary незаурядный
15:00  EN-RU   malevolence злонамеренность
15:01  EN-RU   patronizing покровительственный
15:02  EN-RU   merciful милостивый
15:10  DE-EO   Muffin mafino
15:10  DE-EO   Schreiberei skribado
16:26  DE-HR   Lärche ariš
16:26  DE-HR   Lärche lariks
16:26  DE-HR   Laubbaum bjelogorično stablo
16:27  DE-HR   abwärts dolje
16:27  DE-HR   aufwärts gore
16:30  DE-HR   abgeschrieben otpisan
16:31  DE-HR   Sauerteig kiselo tijesto
16:32  DE-HR   Fahrlässigkeit neodgovornost
16:32  DE-HR   fahrlässig neodgovoran
16:33  DE-HR   Willkommenskultur politika dobrodošlice
16:34  DE-HR   beanspruchen zauzeti
16:37  DE-HR   Cousine kuzina
16:37  DE-HR   Cousin kuzen
16:37  DE-HR   visieren vizirati
16:38  DE-HR   verhaften privesti
16:38  DE-HR   Asylanten azilanti
16:39  DE-SV   Gefleckte Schnarrschrecke rosenvingad gräshoppa
16:39  DE-NO   steuerfrei skattefri
16:40  DE-NO   Schutzpatron skytspatron
16:40  DE-NO   Wahrheit oder Pflicht nødt eller sannhet
16:40  DE-NO   Ruck rykk
16:40  DE-NO   Innenminister innenriksminister
16:40  DE-NO   Kraftstoff brennstoff
16:40  DE-NO   Vermittlung formidling
16:41  DE-NO   Lackmustest lakmustest
16:41  DE-NO   Herstellungsverfahren produksjonsteknikk
16:41  DE-NO   Frischhaltefolie plastfolie
16:42  DE-NO   Verzugszins forsinkelsesrente
16:42  DE-NO   Unihockey innebandy
16:42  DE-NO   Veranlagung legning
16:43  DE-NO   um Hilfe rufen å rope om / etter hjelp
16:43  DE-NO   einsturzgefährdet sein å holde på å rase sammen
16:43  DE-NO   die Hand ausstrecken å rekke fram / frem hånden
16:43  DE-NO   glotzen å kope
16:43  DE-NO   reversieren å reversere
16:43  DE-NO   umkehren å reversere
16:43  DE-NO   zurücksetzen å reversere
16:43  DE-NO   rückwärts laufen lassen å reversere
16:43  DE-NO   behindert ufør
16:43  DE-NO   körperbehindert ufør
16:44  DE-NO   einen Streik ankündigen å varsle streik
16:44  DE-NO   jdn./etw. gut festhalten å ta et godt tak i noen/noe
16:44  DE-NO   gefährdet utsatt
16:44  DE-NO   etw. tut weh noe verker
17:04  DE-SK   Gran Hron
17:04  DE-SK   Daviscup Davisov pohár
17:19  EN-RO   freedom of speech libertate de exprimare
17:21  EN-RO   ruffe ghiborț
17:21  EN-RO   last calapod
17:22  EN-RO   behemoth namilă
17:23  EN-RO   behemoth matahală
17:23  EN-RO   foreplay preludiu (sexual)
17:24  EN-RO   to disband a se despărți
17:27  EN-RO   bugler gornist
17:28  EN-RO   nausea senzație de greață
17:29  EN-RO   to mingle with the crowd a face o baie de mulțime
17:31  EN-RO   to make a show of oneself a se da în spectacol
17:33  EN-RO   prey pradă
17:34  EN-RO   to whimper a se smiorcăi
17:35  EN-RO   to be cheerful a fi cu inima ușoară
17:46  EN-RO   dolt nătăfleț
17:53  EN-RO   to follow through a pune în aplicare
18:09  DE-RO   Fußballfan microbist
18:19  EN-RO   to be pissed off a se oftica
18:21  BG-DE   минерален тор Mineraldünger
18:21  BG-DE   изкуствен тор Kunstdünger
18:21  BG-DE   тенденция Trend
18:21  BG-DE   избор на език Sprachauswahl
18:21  BG-DE   картофено суфле Kartoffelauflauf
18:22  BG-DE   ръжено хлебче Roggenbrötchen
18:22  BG-DE   ръжен пълнозърнест хляб Roggenvollkornbrot
18:22  BG-DE   канцлер Kanzler
18:22  BG-DE   беда Not
18:22  BG-DE   занаятчия Handwerker
18:22  BG-DE   конферентна зала Konferenzraum
18:23  BG-DE   зависи je nachdem
18:23  BG-DE   ръководител на екип Teamleiter
18:23  BG-DE   началник смяна Schichtleiter
18:23  BG-DE   ръководител на група Gruppenleiter
18:23  BG-DE   самостоятелен selbständig
18:23  EN-RO   to bitch a bate la cap
18:28  DE-SV   Kondenser kondensor
18:30  EN-RO   cirl bunting presură bărboasă
18:31  EN-RO   common toad broască râioasă brună
18:31  EN-RO   European toad broască râioasă brună
18:32  EN-RO   great tit pițigoi mare
18:32  EN-RO   humpback (whale) balena cu cocoașă
18:32  EN-RO   coltsfoot podbal
18:36  DE-LA   Tang alga
19:31  BG-DE   печелившо число Treffer
19:31  BG-DE   пека се на слънце sich bräunen
19:32  BG-DE   напрежение Stress
19:34  DE-RO   chiffrieren a cifra
19:34  DE-RO   Chiffriermaschine mașină de criptat
19:34  DE-RO   Unterzeichnung semnare
19:35  DE-RO   unterwürfig supus
19:35  DE-RO   Wissen ist Macht. Cunoașterea înseamnă putere.
19:36  DE-RO   Unterwelt lume interlopă
19:36  DE-RO   Untertan supus
19:36  DE-RO   unterwegs în drum
20:18  DE-SV   Luxuskarre vrålåk
20:19  DE-SV   Luxuskarosse vrålåk
20:22  DE-RO   kongruieren a coincide
20:22  DE-RO   inhärent inerent
20:22  DE-RO   Terminierung terminare
20:23  DE-RO   Beendung finalizare
20:24  DE-SV   Kippanhänger tippkärra
20:55  DE-SV   Neuanfang nybörjan
20:56  DE-SV   vollgepackt fullspäckad
20:57  DE-SV   Kassandra olyckskorp
20:58  DE-SV   Verkleidung dräkt
20:58  DE-SV   Schrottbude ruckel
20:59  DE-SV   zeitgemäß nutida
20:59  DE-SV   Flitzer vrålåk
21:00  DE-SV   Zeit vertun att drösa bort tiden
21:00  DE-SV   Häppchen plockmat
21:00  DE-SV   Kostümierung maskeraddräkt
21:01  DE-SV   Kostümierung dräkt
21:01  DE-SV   Fortschieben bortfösande
21:01  DE-SV   Kostümierung utklädning
21:02  DE-SV   Wegschieben bortfösande
21:02  DE-SV   Verkleidung maskeraddräkt
21:04  DE-SV   Lehnsmann läntagare
21:13  DE-SV   Berichterstatter rapportör
21:13  DE-SV   Berichterstatterin rapportör
21:16  DE-TR   Rettung kurtarma
21:17  DE-TR   Feuerwehr itfaiye
21:19  DE-TR   Feuerwehrauto itfaiye aracı
21:19  DE-SV   Rote Keulenschrecke stor klubbsprötgräshoppa
21:19  DE-SV   etw. schleudern att centrifugera ngt.
21:24  DE-SV   etw. schleudern att slunga ngt.
21:24  DE-SV   Lehnsherr länsherre
21:25  DE-SV   schleudern att sladda
21:26  DE-SV   Zankteufel retsticka
21:26  DE-SV   Zankteufelin retsticka
21:35  DE-SQ   Dorf katund
21:57  DE-SV   Bockbüchsflinte kombibock
22:03  DE-SV   Karbatsche karbas
22:09  DE-SV   mit viel Klamauk med dunder och brak
22:21  DE-SV   schleudernd sladdande
22:21  DE-SV   schlingernd sladdande
22:22  DE-SV   rutschend sladdande
22:22  DE-SV   schlitternd sladdande
22:27  DE-SV   Flachland-Nyala nyala
22:27  DE-SV   Tiefland-Nyala nyala
22:27  DE-SV   Bergnyala bergsnyala
22:29  DE-SV   Elenantilope vanlig eland
22:31  DE-SV   Eland vanlig eland
22:39  DE-SV   Pulverfass krutdurk
22:40  DE-SV   jdn. befragen att tillfråga ngn.
22:41  DE-SV   jdn. um seine Meinung fragen att tillfråga ngn. (om sin åsikt)
22:41  DE-SV   roh obearbetad
22:44  DE-SV   schlingern att slira
22:44  DE-SV    lappstarr
22:45  DE-SV   schlittern att slira
22:45  DE-SV   Wenigblütige Segge taggstarr
22:45  DE-SV   Wenigblüten-Segge taggstarr
22:45  DE-SV   Armblütige Segge taggstarr
22:46  DE-SV   Floh-Segge loppstarr
22:47  DE-SV   Felsen-Segge klippstarr
22:48  DE-SV   mehrstöckige Torte våningstårta
22:49  DE-RO   Romane romane
22:50  DE-SV   Konfiskation konfiskering
22:50  DE-SV   Konfiszierung konfiskering
22:52  DE-SV   Konfiskation konfiskation
22:52  DE-SV   Konfiszierung konfiskation
22:54  DE-SV   Draggen dragg
22:55  EN-RO   like taking candy from a baby ușor de făcut
22:55  DE-SV   ängstlich räddhågad
22:55  DE-SV   furchtsam räddhågad
22:55  DE-SV   ängstlich räddhågsen
22:56  DE-SV   furchtsam räddhågsen
22:56  DE-SV   Atlantischer Hering sill
22:57  EN-RO   as stubborn as a mule foarte încăpățânat
22:58  EN-RO   as white as a ghost alb la față
22:58  DE-SV   elektrischer Generator dynamo
22:59  DE-SV   Velodynamo cykelgenerator
22:59  DE-SV   Diskotanz diskodans
23:00  DE-SV   Diskotanz discodans
23:00  DE-SV   Discotanz diskodans
23:00  DE-SV   Discotanz discodans
23:01  DE-SV   jdn. mit dem Tod bedrohen att dödshota ngn.
23:01  EN-RO   like the back of one's hand ca pe propriile buzunare
23:02  DE-SV   Nachricht tidning
23:03  DE-SV   Zeitung nyhet
23:03  DE-SV   Zeitung underrättelse
23:04  DE-SV   Post inlägg
23:05  DA-DE   evangelisk evangelisch
23:05  DE-SV   Post post
23:05  DE-SV   Beitrag post
23:06  DA-DE   uanset ungeachtet
23:06  DA-DE   uagtet ungeachtet
23:06  DE-SV   Kreisverkehrsplatz cirkulationsplats
23:07  DE-SV   vergeudet spilld
23:07  DE-SV   verstimmt förstämd
23:07  DE-SV   verstimmt nedstämd
23:07  DE-SV   verstimmt sein att vara på dåligt humör
23:09  DE-SV   verstimmt i olag
23:10  DE-SV   Salzwasser saltlag
23:11  DE-SV   Lake saltlake
23:12  DE-SV   etw. verordnen att stadga ngt.
23:12  DE-SV   etw. festsetzen att stadga ngt.
23:12  DE-SV   etw. anordnen att stadga ngt.
23:12  DE-SV   etw. vorschreiben att stadga ngt.
23:13  DE-SV   Oschi bjässe
23:13  DE-SV   (mit etw. ) einen Reim bilden att bilda rim (med ngt.)
23:14  DE-SV   sich jdm./etw. widmen att viga sig åt ngn./ngt.
23:14  DE-SV   jdm./etw. sein Leben widmen att viga sitt liv åt ngn./ngt.
23:15  DE-SV   Weißrandiger Grashüpfer strandängsgräshoppa
23:49  DE-FI   Weißrandiger Grashüpfer rantaheinäsirkka
23:49  DE-FI   Stammzelltherapie kantasoluhoito
23:50  DE-FI   Stammzelltransplantation kantasolusiirto
23:50  DE-FI   Stammzellenforschung kantasolututkimus
23:50  DE-FI   Stammzelle kantasolu
23:51  EN-FI   meteorite meteoriitti
23:51  EN-FI   meteorological meteorologinen
23:51  EN-FI   meteorologically meteorologisesti
23:51  EN-FI   chemist kemisti
23:52  EN-FI   chemical kemiallinen
23:52  EN-FI   chemically kemiallisesti
23:52  EN-FI   glacier jäätikkö
23:52  EN-FI   volcano vulkaani
23:52  EN-FI   volcano tulivuori
23:52  EN-FI   volcanologist vulkanologi
23:52  EN-FI   volcanic vulkaaninen
23:52  EN-FI   volcanology tulivuoritiede
23:53  EN-FI   volcanology vulkanologia
23:53  EN-FI   glaciology jäätikkötiede
23:53  EN-FI   glaciologic glasiologinen
23:53  EN-FI   glaciology glasiologia
23:53  EN-FI   historian historioitsija
23:53  EN-FI   historically historiallisesti
23:53  EN-FI   historic historiallinen
23:54  EN-FI   historical historiallinen
23:54  EN-FI   history historia
23:54  EN-FI   audiovisual audiovisuaalinen
23:54  EN-FI   phonetics fonetiikka
23:54  EN-FI   phonetic foneettinen
23:54  EN-FI   astrophysicist astrofyysikko
23:54  EN-FI   astrophysics astrofysiikka