Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 9. Dezember 2016

00:20  Sparmaßnahmen saving measures
00:20  Schutzbunker protective bunker
00:44  Positivform positive mould
00:44  Positivform positive mold
04:17  ganzes Haus whole household
04:18  Gunstlage favorable location
04:43  in dieser Reihenfolge respectively
04:48  Keilendklemme mit Gabelkopf open wedge socket
04:48  Keilendklemme wedge socket
05:15  etw. folgt aus etw. sth. ensues from sth.
05:44  Anlaufpein pain after (periods of) inactivity
05:44  Anlaufschmerzen pain after (periods of) inactivity
06:34  olivgrau olive-grey
06:34  olivgrau olive-gray
06:35  Oberhäutchen cuticle
06:36  angedrückt adpressed
06:40  Gitterkugel red cage
06:41  Lakaien flunkeys
06:43  Übergewicht predominance
07:11  kiffen to smoke dope
07:11  kiffen to smoke ganja
08:19  Wert score
08:30  Mauerreste wall remnants
08:31  Bahnhofsgebäude railway building
08:33  Rauchblättriger Rußhelmling drab bonnet
08:33  Graublättriger Helmling drab bonnet
08:34  kiffen to have a joint
09:19  Olivgrauer Helmling angel's bonnet
09:20  Olivgrauer Helmling late-season bonnet
09:20  Gelbschneidiger Helmling golden-edge bonnet
09:20  Feuriger Helmling golden-edge bonnet
09:25  Guanacaste monkey soap
09:39  jdn. zurückweisen to rebuff sb.
09:41  Sicherheitseinrichtung security facility
09:53  ein starkes Stück a bit of a cheek
09:58  Friedhofsgebäude cemetery building
10:06  Holstein-Kuh Holstein cow
10:07  Holsteiner Holsteiner (horse)
10:10  glaubhafte Abstreitbarkeit plausible deniability
10:11  glaubwürdige Bestreitbarkeit plausible deniability
11:41  Bankgebäude bank building
11:48  angeheftet adnexed
11:49  Schullandheim country hostel
11:56  Bach-Nelkenwurz water avens
11:56  Bach-Nelkenwurz purple avens
11:58  scheinend seeming
11:59  jdn./etw. zu sehen kriegen to clap eyes on sb./sth.
11:59  Kopf-an-Kopf head-to-head
12:53  jdn. betrüben to sadden sb.
12:59  abwertend deprecative
12:59  jdn. zurückstoßen to rebuff sb.
13:12  Ausstellungsgebäude exhibition building
13:50  dämpfen to dampen
13:59  Haupt- und Staatsaktion
14:32  Spielkasino gambling house
14:32  Spielkasino gaming house
14:37  Lilly-Pilly lily-pily / lilypily
14:37  Lilly-Pilly lillipilli / lilli pilli
14:37  Lilly-Pilly lilly-pilly / lillypilly
14:53  Dauermycel sclerotium
14:54  Dauermyzel sclerotium
14:54  selbsternannt self-selected
15:08  Kreditinstitutsgebäude bank building
16:09  Körniger Rindenhelmling frosty bonnet
16:09  Glasstielhelmling scarlet bonnet
16:09  Glasstiel-Helmling scarlet bonnet
16:10  netzartig net-like
16:10  Blutroter Röhrling summer redcap
16:10  Blutroter Filzröhrling summer redcap
16:10  Blutroter Rotfußröhrling summer redcap
16:11  Blutroter Gartenröhrling summer redcap
16:11  Blutroter Röhrling ruby bolete
16:11  Blutroter Gartenröhrling ruby bolete
16:11  Ranziger Rindenhelmling / Rinden-Helmling rancid bonnet
16:11  Cremegelber Laubholz-Helmling / Laubholzhelmling rancid bonnet
16:12  Rasenscheinhelmling fanvault bonnet
16:32  Balg bellows
17:50  Kleinblättrige Lilly-Pilly riberry (lilly-pilly)
18:11  Flusslandschaft riverine landscape
18:12  Geschlechtertrennung sex segregation
20:12  Kühlhaus cold storage house
21:23  Gelbstieliger Nitrosehelmling / Nitrose-Helmling beautiful bonnet
21:44  Bildungskrise educational crisis
22:59  Ölzystiden-Helmling redhead

Weitere Sprachen

00:11  DE-FI   Leerstelle sanaväli
00:11  DE-FI   Splint sokka
00:11  DE-FI   Star Wars Tähtien sota
00:12  DE-FI   Das Imperium schlägt zurück Imperiumin vastaisku
00:12  DE-FI   Die Rückkehr der Jedi-Ritter Jedin paluu
00:12  DE-FI   Spiegelschrift peilikirjoitus
00:12  DE-FI   Gemeinderat kunnanvaltuusto
00:12  DE-FI   Anlasser käynnistysmoottori
00:12  DE-FI   Anlasser startti
00:12  DE-FI   Anlasser starttimoottori
00:12  DE-FI   digital digitaalinen
00:12  DE-FI   analog analoginen
00:12  DE-FI   Analogie analogia
00:12  DE-FI   fließend sujuva
00:12  DE-FI   fließend sujuvasti
00:12  DE-FI   ablaufen sujua
00:12  DE-FI   Redefreiheit sananvapaus
00:12  DE-FI   freie Meinungsäußerung sananvapaus
00:12  DE-FI   buchstäblich sananmukaisesti
00:12  DE-FI   wortwörtlich sananmukaisesti
00:12  DE-FI   wörtlich sananmukaisesti
00:13  DE-FI   wortgetreu sananmukaisesti
00:13  DE-FI   wörtlich sananmukainen
00:13  DE-FI   buchstäblich sananmukainen
00:13  DE-FI   sprachlos sanaton
00:13  DE-FI   wortlos sanaton
00:13  DE-FI   schweigend sanaton
00:13  DE-FI   Kontroverse sanaharkka
00:13  DE-FI   Wortgefecht sanaharkka
00:13  DE-FI   Wortungetüm sanahirviö
00:13  DE-FI   Zungenbrecher kielivoimisteluloru
00:13  DE-FI   Wortspiel sanaleikki
00:13  DE-FI   Wortart sanaluokka
00:13  DE-FI   Wortverbindung sanaliitto
00:13  DE-FI   Fügung sanaliitto
00:13  DE-FI   Wortbildung sananmuodostus
00:13  DE-FI   Schüttelreim sananmuunnos
00:13  DE-FI   Wort für Wort sanasta sanaan
00:13  DE-FI   wortwörtlich sanasta sanaan
00:14  DE-FI   lexikalisch sanastollinen
00:14  DE-FI   wortgetreu sanatarkka
00:14  DE-FI   wortgetreu sanatarkasti
00:14  DE-FI   Sanatorium sanatorio
00:14  DE-FI   Wortschatz sanavarasto
00:14  DE-FI   Vokabular sanavarasto
00:14  DE-FI   schlagfertig sanavalmis
00:14  DE-FI   Leerzeichen sanaväli
00:14  DE-FI   Gilbkraut värireseda
00:14  DE-FI   Gelber Wau keltareseda
00:14  DE-FI   Gelbe Rauke keltareseda
00:14  DE-FI   Gelbe Resede keltareseda
00:14  DE-FI   Färber-Wau värireseda
00:15  DE-FI   Färber-Resede värireseda
00:15  DE-FI   Echter Wau värireseda
00:15  DE-FI   Gelbkraut värireseda
01:23  EN-FR   Manchuria Mandchourie
01:23  EN-FR   rundown délabré
01:23  EN-FR   to flourish prospérer
01:23  EN-FR   Taurus fir sapin de Cilicie
01:24  EN-FR   Syrian fir sapin de Cilicie
01:24  EN-FR   to converge converger
01:24  EN-FR   shaggy bracket polypore hérissé
01:24  EN-FR   shaggy bracket polypore hispide
01:24  EN-FR   summer pheasant's eye adonis d'été
01:24  EN-FR   peach-leaved bellflower campanule à feuilles de pêcher
01:24  EN-FR   bristly bellflower campanule à fleurs en tête
01:24  EN-FR   bristly bellflower campanule cervicaire
01:24  EN-FR   goldmoss stonecrop orpin âcre
01:24  EN-FR   goldmoss stonecrop orpin brûlant
01:24  EN-FR   goldmoss sedum orpin âcre
01:25  EN-FR   goldmoss sedum orpin brûlant
01:25  EN-FR   biting stonecrop orpin âcre
01:25  EN-FR   biting stonecrop orpin brûlant
01:25  EN-FR   mossy stonecrop orpin âcre
01:25  EN-FR   mossy stonecrop orpin brûlant
01:25  EN-FR   latticed (ornate) stinkhorn clathre rouge
01:25  EN-FR   basket stinkhorn clathre rouge
01:25  EN-FR   red cage clathre rouge
01:26  EN-ES   to fail fallar
01:47  EN-ES   marijuana marihuana
01:47  EN-ES   marihuana marihuana
08:04  DE-IS   Man hörte seltsame Geräusche von der anderen Seite des Fjords. Það bárust undarleg hljóð þarna að handan yfir fjörðinn.
08:04  DE-IS   Er überprüft die Bremsen am Fahrrad. Hann aðgætir bremsurnar á hjólinu.
08:05  DE-IS   An seinem Geburtstag wird er nicht zu Hause sein. Hann verður að heiman á afmælisdaginn.
10:10  BG-DE   хвърляне на чук Hammerwerfen
11:41  BG-DE   кактус Kaktee
11:42  BG-DE   търговски кораб Handelsschiff
11:42  BG-DE   пристанищна кръчма Hafenkneipe
11:43  BG-DE   пролетен гороцвет Frühlings-Adonisröschen
11:44  DE-SV   Gruppenspiel gruppspel
11:44  BG-DE   планова икономика Zentralverwaltungswirtschaft
11:45  BG-DE   подкрепление Verstärkung
11:45  BG-DE   настойчив penetrant
11:45  BG-DE   пренебрежителен abfällig
11:45  BG-DE   aлабастър Alabaster
11:46  BG-DE   тежки метали Schwermetalle
12:02  BG-DE   каюта Kabine
12:03  BG-DE   илюминатор Bullauge
12:03  BG-DE   корабокрушение Schiffbruch
12:48  BG-DE   моряшка песен Seemannslied
13:23  DE-FR   jdn. aus der Bahn werfen déboussoler qn.
13:23  DE-FR   Strangulierung étranglement
13:23  DE-FR   Würgemal traces d'étranglement
13:24  DE-FR   bei Tagesanbruch au lever du jour
13:24  DE-FR   bei Anbruch des Tages au lever du jour
13:25  DE-FR   beim Aufstehen au lever
13:26  BG-DE   на склад auf Lager
13:31  DE-FR   jdn. mit jdm. verwechseln prendre qn. pour qn.
13:31  DE-FR   Ausstellungsstück modèle d'exposition
13:31  DE-FR   etw. einengen restreindre qc.
13:35  DE-FR   Anzeigetafel tableau d'affichage
13:35  DE-FR   etw. steigern intensifier qc.
13:36  DE-FR   stärker werden s'intensifier
13:36  DE-FR   intensiver werden s'intensifier
13:37  DE-FR   aufgehen se dénouer
13:37  DE-FR   in Flammen aufgehen être la proie des flammes
14:41  EN-RO   wrong nedrept
15:15  DE-RO   Fachwerkbau fermă cu zăbrele
15:27  BG-DE   военновъздушна база Luftwaffenbasis
15:33  EN-FR   ex- ex-
15:33  DE-FI   Umstand seikka
15:33  DE-FI   Immunsystem vastustuskyky
15:33  DE-FI   Immunität vastustuskyky
15:33  DE-FI   Widerstandsfähigkeit vastustuskyky
15:34  DE-FI   Immunität immuniteetti
15:34  DE-FI   diplomatische Immunität diplomaattinen koskemattomuus
15:34  DE-FI   funkgesteuert radio-ohjattava
15:34  DE-FI   Fernsteuerung radio-ohjaus
15:37  DE-FR   jdm. Schadenersatz leisten für etw. indemniser qn. de qc.
15:37  DE-FI   Deckenband kovakantinen kirja
15:38  DE-FI   Leckerbissen makupala
15:38  DE-FI   intensiviert tehostettu
15:38  DE-FI   verstärkt tehostettu
15:38  DE-FI   Öffnungszeiten aukioloajat
15:38  DE-FI   Wurzelkanal juurikanava
15:39  DE-FI   tragisch traaginen
15:39  DE-FI   Tragödie tragedia
15:39  DE-FI   Hardcover kovakantinen kirja
15:39  DE-FI   mühelos vaivattomasti
15:43  DE-SV   in Gruppen gruppvis
15:44  DE-SV   dynamisch dynamisk
15:44  DE-SV   Gruppenspiel gruppmatch
15:44  DE-SV   Gruppenmatch gruppmatch
15:44  DE-SV   Gruppenmitglied gruppmedlem
15:44  DE-SV   Gruppenreise gruppresa
15:44  DE-SV   Gruppentreffen gruppmöte
15:44  DE-SV   Gruppenraum grupprum
15:45  DE-SV   Gruppensex gruppsex
15:45  DE-SV   Gruppengröße gruppstorlek
15:45  DE-SV   Gruppenpsychologie gruppsykologi
15:45  DE-SV   Gruppenzugehörigkeit grupptillhörighet
15:45  DE-SV   gruppenweise gruppvis
15:45  DE-SV   Mineraloge mineralog
15:45  DE-SV   Mineralogin mineralog
15:45  DE-SV   Gruppenarbeit grupparbete
15:45  DE-SV   Gruppenfoto gruppbild
15:45  DE-SV   Gruppenbild gruppbild
15:45  DE-SV   Gruppendiskussion gruppdiskussion
15:46  DE-SV   Gruppendynamik gruppdynamik
15:46  DE-SV   gruppendynamisch gruppdynamisk
15:51  DE-IS   asphaltiert malbikaður
15:51  DE-IS   Asphaltfertiger malbikunarvél
15:52  DE-IS   orange rauðgulur
15:52  BG-DE   жител на Източна Фризия Ostfriese
15:53  BG-DE   първосвещеник Hohepriester
15:54  BG-DE   крал Артур König Artus
15:54  BG-DE   нахакан schnippisch
15:56  BG-DE   попиващ saugfähig
15:56  BG-DE   почуквам anklopfen
15:57  BG-DE   банда Band
15:57  BG-DE   пазаря се за нщ. um etw. feilschen
15:57  BG-DE   побъркан Durchgeknallter
15:58  BG-DE   създаване на работни места Schaffung von Arbeitsplätzen
15:58  BG-DE   липса на работни места Mangel an Arbeitsplätzen
15:59  BG-DE   губя търпение die Geduld verlieren
16:00  BG-DE   еднополов gleichgeschlechtlich
16:00  BG-DE   еднополов брак gleichgeschlechtliche Ehe
16:00  BG-DE   игра по двойки Doppelspiel
16:01  BG-DE   факс апарат Faxgerät
16:01  BG-DE   салата от краставици Gurkensalat
16:01  BG-DE   малко момче Kerlchen
16:01  BG-DE   джоб на панталон Hosentasche
16:01  BG-DE   пост Fasten
16:01  BG-DE   шлака Schlacke
16:01  BG-DE   сгурия Schlacke
16:02  BG-DE   учител по физическо възпитание и спорт Sportlehrer
16:02  BG-DE   светлинна година Lichtjahr
16:03  BG-DE   амбразура Schießscharte
16:06  BG-DE   играч на голф Golfer
16:07  BG-DE   мирен brav
16:07  BG-DE   кротък brav
16:07  BG-DE   послушен brav
16:08  BG-DE   играч на голф Golfspieler
16:09  BG-DE   съкращаване на работни места Abbau von Arbeitsplätzen
16:09  BG-DE   консумативи Verbrauchsmaterialien
16:09  BG-DE   граничен служител Grenzbeamter
16:09  BG-DE   море от къщи Häusermeer
16:09  BG-DE   море от светлини Lichtermeer
16:10  BG-DE   предупреждение Verwarnung
16:10  BG-DE   отварачка Dosenöffner
16:11  BG-DE   кука Haken
16:11  BG-DE   пиратски кораб Piratenschiff
16:11  BG-DE   нощница Damennachthemd
16:11  BG-DE   хранителни запаси Nahrungsvorrat
16:12  BG-DE   юнга Schiffsjunge
16:12  BG-DE   изплюване Ausspucken
16:12  BG-DE   най-напред zuallererst
16:12  BG-DE   преди всичко zuallererst
16:13  BG-DE   дървена скамейка Holzbank
16:13  BG-DE   морска болест Seekrankheit
16:13  BG-DE   риболовен билет Angelschein
16:13  DE-HR   Läufer lovac
16:14  BG-DE   тиган (за пържене) Bratpfanne
16:14  DE-HR   läuferischer trkački
16:14  BG-DE   маратонец Marathonläufer
16:14  BG-DE   конски тропот Hufschlag
16:14  DE-HR   jdm. die Leviten lesen očitati nekome bukvicu
16:15  DE-HR   in der Hitze des Gefechts u žaru borbe
16:16  BG-DE   ветроходна регата Segeltörn
16:16  BG-DE   наемен работник Lohnarbeiter
16:16  BG-DE   плужек Nacktschnecke
16:16  BG-DE   гол охлюв Nacktschnecke
16:16  BG-DE   ентомология Entomologie
16:17  BG-DE   колежка Arbeitskollegin
16:18  BG-DE   колега Arbeitskollege
16:20  BG-DE   фибула Fibula
16:20  BG-DE   траурница Trauermantel
16:20  BG-DE   недопустимо unzulässig
16:21  BG-DE   говорител на стадион Stadionsprecher
16:23  BG-DE   предупредителна глоба Verwarnungsgeld
16:25  BG-DE   боя се от нкг./нщ. jdn./etw. fürchten
16:26  BG-DE   нщ. се изгубва etw. kommt abhanden
16:28  BG-DE   смел brav
16:29  EN-FR   to wear blinkers avoir des œillères
16:29  DE-IS   Ethik siðfræði
16:34  DE-FI   Liebfrauenbettstroh keltamatara
16:34  DE-FI   Liebkraut keltamatara
16:34  DE-FI   Gelb-Labkraut keltamatara
16:35  DE-IS   Fälligkeitstag gjalddagi
16:37  DE-SR   Bemerkung напомена
16:39  DE-SR   Gedanke идеја
16:40  DE-SR   verfügbar доступан
16:40  DE-SR   begeistert усхићен
16:40  DE-SR   begeistert одушевљен
16:41  DE-SR   sich verlaufen изгубити се
16:42  DE-SR   augenfällig очигледан
16:55  DE-HR   Geschlecht rod
17:02  EN-ES   gallows horca
17:02  EN-ES   hostile antagonista
17:02  EN-ES   defender defensor
17:03  EN-ES   untruth mentira
17:03  DE-FR   Lügenpresse presse mensongère
17:03  EN-ES   lamppost farola
17:03  EN-ES   Really? ¿De veras?
17:04  EN-ES   to give sth. as a present regalar algo
17:04  EN-ES   broad ancho
17:05  EN-ES   menu menú
17:05  BG-DE   наблюдателен пост Ausguck
17:05  BG-DE   градинско парти Gartenparty
17:06  BG-DE   останки от кораб Schiffswrack
17:06  BG-DE   състезателен автомобил Rennwagen
17:06  BG-DE   съсед по легло Bettnachbar
17:06  BG-DE   помак Pomake
17:06  EN-ES   semiautomatic semiautomático
17:06  BG-DE   геодезия Geodäsie
17:07  DE-RO   Label etichetă
17:07  BG-DE   гробар Totengräber
17:07  EN-ES   tourney torneo
17:07  DE-RO   gelenkig agil
17:07  DE-FI   Ländervorwahl maakoodi
17:07  DE-FI   Medienwissenschaft mediatiede
17:07  DE-FI   erweitern laajentaa
17:07  DE-RO   simplifiziert simplificat
17:07  DE-FI   ausdehnen laajentaa
17:08  BG-DE   обгрижвам нкг. jdn. umsorgen
17:08  DE-FI   Stummel tynkä
17:08  DE-FI   Stumpf tynkä
17:08  DE-FI   ruhig tyven
17:08  DE-FI   windstill tyven
17:08  DE-FI   Windstille tyven
17:08  DE-FI   Auswahl valikoima
17:08  EN-ES   Italian italiano
17:08  DE-FI   mobilisieren mobilisoida
17:09  DE-FI   Nichtigkeiten nippelitieto
17:09  DE-FI   Jahrestag vuosipäivä
17:09  EN-ES   Italian italiano
17:09  DE-FI   ausprobieren testata
17:09  DE-FI   testen testata
17:09  DE-FI   Gedärm suolisto
17:09  DE-FI   internationale Vorwahlnummer kansainvälinen suuntanumero
17:09  EN-ES   Welsh galés
17:10  EN-ES   south-east sureste
17:11  EN-ES   south-east sudeste
17:11  EN-ES   hearing audiencia
17:12  EN-ES   to stick to sth. pegarse a algo
17:12  EN-ES   to shine brillar
17:16  DE-FI   Gelbes Waldstroh keltamatara
17:16  DE-RO   Nachrichtenblatt buletin de informații
17:16  BG-DE   конте Beau
17:21  DE-SV   mineralisch mineralisk
17:29  DE-RO   fleißig sârguincios
17:30  DE-RO   Parlamentarier membru al parlamentului
17:31  DE-RO   Parlamentarier parlamentar
17:31  DE-RO   Wiederbelebung reanimare
17:31  DE-RO   inakzeptabel inacceptabil
17:34  DE-RO   auf dem Handy spielen a se juca pe telefon
17:38  DE-RO   Rhagaden ragade
17:38  DE-RO   Rhagade ragadă
17:39  DE-RO   Polyglobulie eritrocitoză
17:39  DE-RO   Erythrozytose poliglobulie
17:39  DE-RO   Baumfällen doborâre a copacului
17:40  DE-RO   Baumfällung doborâre a copacului
17:40  DE-RO   Subventionen subvenții
17:40  DE-RO   Traktorfahrer șofer de tractor
17:40  DE-RO   Haftpflicht răspundere civilă
17:41  DE-RO   Vereinspräsident președinte de club
17:41  DE-RO   Weihnachtsplätzchen fursecuri de Crăciun
17:41  DE-RO   Plätzchen fursecuri
17:41  DE-RO   Publikumswirksamkeit priză la public
17:42  DE-RO   mikrobizid microbicid
17:42  DE-RO   Mikrobizide microbicide
17:43  DE-RO   Mikrobizid microbicid
17:43  DE-RO   Zugunglück catastrofă feroviară
17:43  DE-RO   Backtriebmittel agent de afânare
17:43  DE-RO   Internationaler Strafgerichtshof Tribunalul Penal Internațional
17:44  DE-RO   Tätigkeit profesie
17:44  DE-RO   mit dem Handy spielen a se juca pe telefon
17:48  BG-DE   градинска салата Rapunzel
17:49  BG-DE   планински фермер Bergbauer
17:49  DE-RO   an die Luft gehen a ieși la aer
17:50  DE-RO   an die Luft gehen a lua aer
17:51  DE-RO   unterdurchschnittlich sub medie
17:51  DE-RO   wiederbeleben a reanima
17:52  DE-RO   wiederbelebt reanimat
17:52  DE-RO   Laktose lactoză
17:53  DE-RO   finster sumbru
17:53  DE-RO   Mäuse lovele
17:54  DE-RO   Glassplitter ciob
17:54  DE-RO   etw. ausdiskutieren a discuta ceva până la capăt
17:55  DE-RO   irisierend irizant
17:56  DE-RO   Diplomat diplomat
17:57  DE-RO   Schmauchspur urmă a tragerii cu arma
17:57  DE-RO   Mobiliar mobilă
17:58  DE-RO   Terrorverdächtige suspectă de terorism
17:59  DE-RO   oszillieren a oscila
18:00  DE-RO   pendeln a pendula
18:06  DE-RO   Pendeluhr pendulă
19:14  BG-DE   ректор Rektor
19:28  DE-RO   Lippenstift ruj de buze
19:29  DE-RO   Lippe buză
19:52  DE-RO   frustrieren a frustra
19:53  DE-RO   Hochschulgelände campus
19:53  DE-RO   Campus campus
19:53  DE-RO   Universitätsgelände campus
20:05  DE-RO   anhänglich atașat
20:05  DE-RO   inakzeptabel inadmisibil
20:38  DE-RO   Atomteilchen particulă atomică
20:53  DE-SV   geliefert sein att vara körd
21:11  DE-SV   Ausbeutung exploatering
21:18  DE-SV   Buckel rygg
21:23  DE-SV   Strafantrag gegen jdn. stellen att yrka ansvar på ngn.
21:26  DE-SV   Trompe trompe
21:26  DE-SV   Columbarium kolumbarium
21:27  DE-SV   Mauerblende lisen
21:29  DE-SV   Triglyph triglyf
21:31  DE-SV   Klostergewölbe klostervalv
21:33  DE-SV   Keilstein kilsten
21:33  DE-SV   Schlussstein slutsten
21:34  DE-SV   Kämpfer impost
21:36  DE-SV   Anfänger anfangssten
21:39  DE-SV   Piment kryddpeppar
21:39  DE-SV   Architrav arkitrav
21:50  DE-RO   Schafpferch strungă
21:50  DE-RO   Rodungsfläche laz
22:18  DE-SV   Passivhaus passivhus
22:29  DE-SV   molkig werden att vassla sig
22:30  DE-SV   Lauscher tjuvlyssnare
22:31  DE-SV   Lauscherin tjuvlyssnare
22:32  DE-SV   Wechsel byte
22:33  DE-SV   Gruppenehe gruppäktenskap
22:39  DE-NO   Haftpflichtversicherung ansvarsforsikring
23:16  DE-RO   Erdkunde geografie
23:16  DE-RO   Geographie geografie
23:18  DE-RU   Selbstannahme самопринятие
23:25  DE-HR   Internet internet
23:35  BG-DE   пренасочване на движението Umleitung
23:50  BG-DE   прослушване Vorspielen
23:56  BG-DE   еднометров трамплин Einmeterbrett